VLIF-steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten (vanaf 2023)

Het agentschap lanceert een nieuwe oproep voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten. Deze oproep heeft een indienperiode van 3 juni tot en met 16 september 2024.

Op deze pagina vindt u:

Algemene informatie projectsteun voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten

Doel van de maatregel

De Vlaamse agrovoedingssector staat bekend voor de productie van kwaliteitsvolle en gezonde voeding en is een belangrijke pijler in het Vlaams economisch landschap. De historisch unieke positie die de Vlaamse agrovoedingssector inneemt, is te danken aan de sterke verwevenheid van lokale productie, verwerking en afzet. Om dat ook in de toekomst te garanderen, wordt er ingezet op een toekomstgerichte en veerkrachtige Vlaamse voedseleconomie door het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen. 

Duurzame partnerschappen en samenwerking tussen de ketenactoren, waarvan de land- en tuinbouwers de basis vormen, moeten de keten kracht bijzetten. Om deze doelstelling te bereiken zijn investeringen en innovatie die de duurzaamheid, toegevoegde waarde en de kwaliteit van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen van belang voor de economische ontwikkeling van lokale ketens. De focus van deze maatregel ligt naast de agrovoedingsketen ook op de biogebaseerde en circulaire economie. De betoelaagde investeringsprojecten betekenen een economische meerwaarde voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken of af te zetten landbouwproducten.

Doelgroep

De volgende kandidaat-begunstigden komen in aanmerking voor de steun:

 1. Verwerkers: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die voor professionele doeleinden landbouwproducten verwerkt, en waarvan de activiteit betrekking heeft op een activiteit van de NACE-BEL-codes 2008, vermeld in de limitatieve lijst van NACE-BEL-codes.
 2. Groepen van landbouwers: een groep die aan al de volgende voorwaarden voldoet:
  1. de groep heeft rechtspersoonlijkheid
  2. de activiteit van de groep betreft de verwerking of afzet van landbouwproducten of de afzet van door een actieve landbouwer verwerkte landbouwproducten
  3. minstens de helft van de vennoten, met een minimum van twee, is actieve landbouwer en meer dan de helft van het stemrecht is in hun handen

Actieve landbouwers met een standaardverdiencapaciteit van 20.000 euro of meer komen niet in aanmerking voor de steun.

Limitatieve lijst van NACE-BEL-codes
NACE-BEL-codes Aanvaarde activiteit van de verwerker
10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
10120 Verwerking en conservering van gevogelte
10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
10311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit     
10410 Vervaardiging van oliën en vetten
10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10520 Vervaardiging van consumptie-ijs
10610 Vervaardiging van maalderijproducten, beperkt tot de activiteiten behorende bij het malen van granen en groenten
10890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, beperkt tot het vervaardigen van eierproducten en  tot de verwerking van gekweekte insecten
11020 Vervaardiging van wijn uit druiven
11030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
11060 Vervaardiging van mout
13100 Bewerken en spinnen van textielvezels, beperkt tot activiteiten, uitgevoerd door vlassers

Investeringen

De investeringen komen alleen in aanmerking voor de steun als ze voldoen aan al de volgende voorwaarden:

De investeringen betekenen een economische meerwaarde voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken of af te zetten landbouwproducten. De economische meerwaarde wordt verkregen op een van de volgende wijzen:

 1. de kwaliteit, de voedselveiligheid of de toegevoegde waarde verhogen van landbouwproducten die betrekking hebben op de eerste fase van de verwerking of afzet
 2. afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de eerste fase van de verwerking of de afzet van de landbouwproducten te beperken of te valoriseren

De investeringen van de ‘verwerkers’ hebben betrekking op de verwerking van landbouwproducten die betrekking heeft op een activiteit vermeld in de limitatieve lijst van NACE-BEL-codes.

De investeringen van de ‘groepen van landbouwers’ hebben betrekking op:

 • de verwerking of afzet van landbouwproducten die voor minstens 50% geproduceerd zijn door de vennoten die actieve landbouwer zijn
 • of op de afzet van de in eerste fase verwerkte landbouwproducten, die hoofdzakelijk geproduceerd zijn van landbouwproducten geproduceerd voor minstens 50% door de vennoten die actieve landbouwer zijn

De steun

De projectuitgaven:

 • De maximale investeringsuitgave per project bedraagt 1.000.000 euro.
 • De minimale investeringsuitgave per project bedraagt 50.000 euro.

De steun:

 • De steun wordt verleend in de vorm van een kapitaalpremie.
 • De steun bedraagt maximaal 40% van de reële kosten.
 • Het maximale steunbedrag per kandidaat-begunstigde of per projectaanvraag bedraagt 400.000 euro.

Projectkosten:

De volgende kosten komen in aanmerking voor de steun:

 1. kosten voor investeringen in onroerende goederen;
 2. kosten voor investeringen in installaties, machines en bedrijfsuitrusting;
 3. kosten voor investeringen in software en sturingsprogramma's;
 4. de algemene kosten die verbonden zijn aan de kosten, vermeld in punt 1, 2 en 3, namelijk onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten. (Deze algemene kosten kunnen maximaal 20% bedragen van de totale investeringsuitgaven.)

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten

Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2024

Oproep 2024

Het agentschap lanceert een oproep voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten ter bevordering van keteninnovatie in de agrovoedingssector en ter versterking van de positie van de landbouwer in de keten.

De oproep legt de focus op het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen en op het creëren van economische meerwaarde voor de primaire producenten als leveranciers van landbouwproducten. Door samenwerking tussen ketenactoren te stimuleren, wordt ingezet op ketenvernieuwing en -innovatie, wat essentieel is voor de toekomstbestendigheid van onze lokale voedselketens. Het duurzaam verbeteren van het inkomen van landbouwers kan worden bereikt door het bevorderen van langdurige partnerschappen tussen landbouwers en andere actoren in de voedselketen.

De projectoproep voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten 2024 heeft een indienperiode van 3 juni tot en met 16 september 2024.

Het totale beschikbare budget voor de oproep bedraagt 2.937.000 euro.

Steunaanvraag indienen

 • Indienperiode: van 3 juni tot en met 16 september 2024.
 • Dien uw steunaanvraag in via het e-loket 
  • Klik eerst op de tegel ‘Vlif steun vanaf 2023’ en daarna op de tegel ‘Projectsteun verwerking en afzet van landbouwproducten'. Volg daarna de instructies in de applicatie.
 • Indien de onderneming al gekend is in het e-loket, maar nog niet gekoppeld is aan de rol ‘Begunstigde VLIF-Duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten’ kan de verantwoordelijke van de onderneming eveneens via de tegel ‘Registreer uw onderneming’ de nieuwe rol aanvragen.
 • Praktische informatie over hoe in te dienen is weer te vinden in de handleiding 2024. (zie onder)
 • De volgende documenten zijn verplicht op te laden bij de steunaanvraag:
  • Aanvraagformulier
  • Offertes
 • De volgende documenten zijn op te laden indien van toepassing:
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Ondernemingsplan
  • Omgevingsvergunning

Handleiding maatregel oproep 2024

In de handleiding vindt u:

 • Een gedetailleerde uitleg van de maatregel;
 • De ontvankelijkheidsvoorwaarden;
 • Een praktische toelichting over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket;
 • Een toelichting bij de evaluatie en de selectie van de projecten;
 • Een toelichting over de uitvoering, opvolging en uitbetaling van geselecteerde projecten.

 

Nuttige documenten

 

 

Contactgegevens

Medegefinancierd door de Europese Unie
Delen: