Investeringen omkaderingssector (vanaf 2023)

Aanvraagperiode

De oproep van 2024 loopt tot en met maandag 15 april 2024.

Doelgroep

De praktijkcentra, zoals vermeld in artikel 2 van het ministerieel besluit.

Investeringen

Volgende investeringen komen voor steun in aanmerking:

  1. de oprichting en uitrusting van bedrijfsgebouwen en -constructies bestemd voor de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Ook de aanpassing, zijnde het verbeteren, van bestaande infrastructuur valt hieronder;
  2. studies en erelonen voor de uitvoering van de investeringen, vermeld in punt 1, evenwel beperkt tot maximaal 10% van het totale subsidiabele investeringsbedrag.

De investeringen beogen alle faciliteiten ter ondersteuning van de dienstverlenende bijdrage die de centra leveren tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector of tot de begeleiding van activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. Voorrang wordt verleend aan investeringen in ge├»ntegreerde projecten met als doel de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken en -toepassingen. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken. 

Investeringen in onderzoeksinfrastructuur krijgen voorrang op investeringen in gebouwen voor administratieve doeleinden. 

Komen niet in aanmerking voor steun:

  • herstellingen en onderhoudswerkzaamheden;
  • de aankoop van personenwagens (of gelijkgestelde);
  • de aankoop van grond en de aankoop van gebouwen;
  • tweedehandsinvesteringen;
  • investeringsuitgaven, niet geactiveerd in de boekhouding. 

Door samenwerking met andere onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen moet de infrastructuur zo optimaal mogelijk benut worden. 

Open kennissysteem

De, via het onderzoek verkregen, onderzoeksresultaten zijn van belang voor alle marktdeelnemers in de betrokken sector. Conform artikel 38 van de onder punt 1 vermelde Europese verordening 2022/2472 moet voordat met het onderzoek wordt aangevangen, op het internet bekendgemaakt worden dat onderzoek zal worden uitgevoerd, en wat daarvan het doel is. Verder moet worden bekendgemaakt wanneer de resultaten worden verwacht, waar zij op het internet zullen worden bekendgemaakt en dat de resultaten kosteloos beschikbaar zullen zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken sector actief zijn. De resultaten blijven op het internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project.

Steunomvang 

De aanvaarde investeringen genieten maximaal 50% VLIF-steun.

Steun aanvragen 

De steun wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet worden bezorgd ten laatste op 15 april 2024 via het e-loket. 

Nuttige documenten en links

Aanvraagformulier:

Regelgeving 

 

Contact

Delen: