VLIF-steun voor innovatieve investeringen (vanaf 2023)

De oproep VLIF-innovatie 2024 heeft een indienperiode van 1 maart tot en met 30 april 2024.

Op deze pagina vindt u 

Algemene informatie steun VLIF-innovatie

Doel van de maatregel

Steun voor investeringen gericht op innovatie van producten, diensten, processen, technieken en organisatiestructuren op een landbouwbedrijf of een groep van landbouwbedrijven.

Deze innovaties komen voor de eerste keer voor in Vlaanderen in een bepaalde deelsector en betreffen investeringen met een voldoende potentieel om de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken.

Voorwaarden

Doelgroep

 • Landbouwbedrijven die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en een verdiencapaciteit (factorinkomen) hebben van minstens 20.000 euro.
 • Groepen van landbouwers, gedefinieerd als een rechtspersoon, waarbij alle leden- landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer én waarvan minstens de helft (en minstens twee) een verdiencapaciteit heeft van 20.000 euro.

Investeringen

 • Een investering moet innovatief zijn en een eerste keer in Vlaanderen voorkomen in een bepaalde deelsector.
 • Een investering moet uitgevoerd worden op (onroerend) of ten gunste van (roerend) een exploitatie in het Vlaams Gewest.

Investeringen

Zowel investeringen in onroerende goederen, als in installaties, machines en uitrusting en in software en sturingsprogramma’s en de daarbij horende onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten kunnen in aanmerking komen binnen deze maatregel.

De selectie zal gebeuren door een beoordelingscommissie op basis van verschillende criteria zoals o.a. de mate van innovatie, kwaliteit van het project, verduurzaming en samenwerking.

Steunomvang

Onderstaande kosten zijn subsidiabel en hebben de volgende steunpercentages:

 1. kosten voor investeringen in onroerende goederen (50%)
 2. kosten voor investeringen in installaties, machines en uitrusting (50%)
 3. kosten voor software en sturingsprogramma's (50%)
 4. algemene kosten horende bij kostenposten 1,2 en 3:
  1. onderzoeks- en studiekosten (50%)
  2. begeleidingskosten (50%)
  3. resultaatsmetingen (65%, en 80% indien metingen van milieuparameters)

Het minimale subsidiabele investeringsbedrag is 25.000 euro.

Steun aanvragen

 • De steun kan aangevraagd worden via het e-loket nadat een oproep gelanceerd werd en binnen de in de oproep vastgelegde termijn.
 • Indien geselecteerd, moet de start van de uitvoering van de investering aangetoond worden binnen een jaar na de indienperiode van de steunaanvraag.
 • Na uitvoering van de investeringen en binnen de 3 jaar na indienperiode van de steunaanvraag moet de betalingsaanvraag ingediend worden samen met het eindrapport, de projectboekhouding en offertes.

Regelgeving

Oproep 2024 - VLIF-innovatie

De oproep VLIF-innovatie 2024 heeft een indienperiode van 1 maart tot en met 30 april 2024.

Het totale beschikbare budget voor de oproep is 4.000.000 euro. 
Deze oproep start gelijktijdig met de oproep Europees partnerschap voor innovatie (EIP).

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij organiseerde een webinar over de oproep VLIF-innovatie, herbekijk hier de opname en lees de antwoorden op de gestelde vragen van het webinar.

Thema's

Voor de oproep 2024 zijn er twee thema's:

 • Reductie van emissies in de veehouderij
 • Vrij thema

Steunomvang

Voor het thema ‘vrij’ bedraagt het maximale subsidiabele investeringsbedrag 500.000 euro, waarvan de ‘algemene kosten’ maximaal 20 % van de totale kosten mogen bedragen.

Voor het thema ‘reductie van emissies in de veehouderij’ bedraagt het maximale subsidiabele investeringsbedrag 600.000 euro, waarvan maximaal 500.000 euro voor kostenposten 1,2 en 3 en maximaal 120.000 euro voor de algemene kosten. Voor een project binnen dit thema is het verplicht een budget voor meetkosten te voorzien.

Steunaanvraag indienen 

 • Indienperiode: van 1 maart 2024 tot en met 30 april 2024.
 • Dien uw steunaanvraag in via het e-loket:
  • Klik eerst op de tegel ‘Vlif steun vanaf 2023’ en daarna op de tegel ‘Vlif Innovatie’. Volg daarna de instructies in de applicatie.
 • Praktische informatie over hoe in te dienen is weer te vinden in de handleiding 2024. (zie onder)
 • De volgende documenten zijn verplicht op te laden bij de steunaanvraag:
  • Aanvraagformulier: sla dit formulier op als PDF en laad ze op als ‘aanvraagformulier - bijlage’.
  • Offertes, prijsramingen: voeg opgevraagde offertes en prijsramingen toe als ‘offerte - bijlage’ bij de steunaanvraag.
 • De volgende documenten zijn op te laden indien van toepassing:
  • Samenwerkingsovereenkomst; vul dit document in als u met projectpartners werkt en deze niet via de algemene kosten (kostenpost 4) vergoed worden. U kan dit opladen als ‘samenwerkingsovereenkomst – bijlage’.
  • Ondernemingsplan; vul dit document in als u de mogelijkheid inroept om voor de berekening van de standaardverdiencapaciteit rekening te houden met de verwachte gevolgen op de standaardverdiencapaciteit van de aangevraagde investering of de verwachte bedrijfsontwikkeling na een recente start. U kan dit opladen als ‘ondernemingsplan – bijlage’.
  • Omgevingsvergunning; dit document wordt bij de steunaanvraag ingediend indien de innovatieve investering vergunningsplichtig is. Sla dit document op als ‘overige bijlage’.

Handleiding maatregel oproep 2024

In de handleiding vindt u:

 • Een gedetailleerde uitleg van de maatregel;
 • De ontvankelijkheidsvoorwaarden;
 • Een toelichting bij het aanvraagformulier;
 • Een praktische toelichting over het indienen van een steunaanvraag met printscreens van de schermen die zichtbaar zijn bij de aanvraag via het e-loket;
 • Een toelichting bij de evaluatie en de selectie van de projecten;
 • Een toelichting over de uitvoering, uitbetaling en opvolging van de innovatieprojecten.

 

Nuttige documenten

 

 

 

Contactgegevens

Delen: