Perceelsmonitoring

Vanaf 2019 volgt het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag op met behulp van perceelsmonitoring. Hier vindt u meer informatie over:

Wat is perceelsmonitoring?

Perceelsmonitoring is de opvolging van activiteiten op landbouwpercelen met behulp van verschillende informatiebronnen.

Enerzijds worden gekende bronnen gebruikt, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Vanaf vorig jaar worden echter ook nieuwe bronnen, zoals satellietbeelden, gebruikt. Deze geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, waardoor het mogelijk wordt tijdsreeksen voor percelen op te stellen.

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet

Op basis van deze informatie over activiteiten op een bepaald perceel kan het Departement Landbouw en Visserij bepaalde conclusies trekken over het gebruik van dat perceel. Zo kunnen we bepalen of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en of om het bouwland gaat, of er al een groenbedekker ingezaaid werd,…

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld door perceelsmonitoring?

De informatie over de perceelsactiviteiten kan gebruikt worden om bepaalde voorwaarden op te volgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en er betalingsrechten kunnen worden geactiveerd. De informatie kan ook gebruikt worden om de landbouwer advies te geven, bijvoorbeeld als blijkt dat de hoofdteelt van een perceel met EAG nog niet geoogst is en de uiterste inzaaidatum voor de groenbedekker nadert.

Wat kan er in 2022 concreet gebeuren in uw dossier?

In 2022 zal het departement nagaan of u voldoende oppervlakte met subsidiabel gebruik heeft om al uw betalingsrechten te activeren. Er zal ook nagekeken worden of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of voor gewasdiversificatie. Indien u betalingsrechten heeft aangevraagd als jonge starter, zal worden nagekeken hoe groot de oppervlakte in subsidiabel gebruik is. Neemt u deel aan de pre-ecoregeling ‘verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland’ dan zal het opgegeven teeltplan worden nagekeken.

Invloed van perceelsmonitoring op andere maatregelen

Indien bij perceelsmonitoring een ander gewas wordt vastgesteld, heeft dat mogelijks invloed op andere maatregelen. Het geconstateerde gewas wordt immers ook gebruikt voor de berekening van o.m. agromilieumaatregelen, plattelandsmaatregelen, pre-ecoregelingen, beheerovereenkomsten, bemestingsnormen, ecologisch aandachtsgebied en gewasdiversificatie. 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat door een ander vastgesteld gewas een geselecteerde EAG wegvalt omdat het perceel geen bouwland meer is, of is er niet meer voldaan aan gewasdiversificatie omdat er niet voldoende verschillende teelten meer zijn of de verhouding tussen de teelten niet meer voldoet.

Welke teelten in aanmerking komen voor bepaalde agromilieumaatregelen, pre-ecoregelingen of beheerovereenkomsten kan u terugvinden in de tabellen bij de verzamelaanvraag.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

Als er een afwijking met de aangifte in de verzamelaanvraag wordt vastgesteld, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U krijgt een e-mail indien u een e-mailadres heeft geregistreerd, anders krijgt u een brief. Op het e-loket kan u bij de opmerkingen in uw verzamelaanvraag gedetailleerde informatie terugvinden.

Werd geen afwijking vastgesteld, dan wordt geen e-mail of brief verzonden. U zal ook geen opmerkingen vinden op het e-loket.

Wanneer wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

De e-mails en brieven zullen ongeveer half oktober worden verzonden. 14/10/2022 is de uiterste datum waarop de administratie wijzigingen kan aanbrengen aan uw dossier. Na deze datum zullen de opmerkingen ‘Perceelsmonitoring’ niet meer worden berekend. De reeds berekende opmerkingen blijven behouden.

Welke informatie kan u terugvinden in de e-mail of brief perceelsmonitoring?

Wanneer verschillen worden vastgesteld tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring, heeft dit niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer. Een wijziging van de aangifte is toegestaan na perceelsmonitoring, maar is daarom niet altijd nodig. Om dit op te vangen, zal het departement zelf de nodige aanpassingen doen in de aangifte. Dat zal dan ook zo meegedeeld worden in de e-mail of brief. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat en/of de aanpassing door de administratie.

In de volgende alinea’s wordt dieper ingegaan op de mogelijk vastgestelde verschillen die worden meegedeeld in de e-mail of brief en op het e-loket en de eventuele gevolgen daarvan.

Een perceel was bij aangifte niet subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel wel subsidiabel is (AAHBAM)

Indien een perceel volgens de aangifte niet in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring wel, dan zal de administratie de aangifte zo wijzigen dat het perceel kan gebruikt worden voor de activering van betalingsrechten. Deze aanpassing kan enkel gebeuren als er geen eerdere plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieumaatregel werd aangevraagd.

Een perceel was bij aangifte subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel niet subsidiabel is (AAHBIM)

Indien een perceel volgens de aangifte in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring niet, dan zal ook hier de administratie de aangifte zo wijzigen dat er geen sanctie voor overaangifte wordt berekend voor dit perceel. Deze aanpassing kan ook hier enkel gebeuren als er geen eerdere plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieumaatregel werd aangevraagd.

Op een perceel blijkt na perceelsmonitoring een andere hoofdteelt te staan (MFPHTM)

Indien bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een andere hoofdteelt werd geteeld op het perceel en het perceel blijft hierdoor subsidiabel of niet-subsidiabel, zal het departement dit melden. De aangifte zal in dit geval niet worden aangepast, omdat dat niet nodig is. De overheid houdt automatisch rekening met het correcte gewas.

Een perceel blijkt na perceelsmonitoring een ander gespecialiseerde productiemethode (GPM) te hebben (MFPGPMM)

Indien bij perceelsmonitoring een andere GPM werd vastgesteld en het perceel blijft hierdoor subsidiabel of niet-subsidiabel, zal het departement dit melden. De aangifte zal in dit geval niet worden aangepast, omdat dat niet nodig is. De overheid houdt automatisch rekening met de correcte GPM. 

U bent wel vrijgesteld van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie (MVEAJM/MVGDJM)

Indien u bij aangifte niet vrijgesteld was van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie en u bent dat na de controle door perceelsmonitoring wel, wordt u dat meegedeeld. Gedetailleerde info vindt u op het e-loket.

U bent niet vrijgesteld van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie (MVEANM/MVGDNM)

Indien u bij aangifte vrijgesteld was van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie en u bent dat na nazicht door perceelsmonitoring niet meer, wordt u dat meegedeeld. Gedetailleerde info vindt u op het e-loket. Hiervoor is geen aanpassing meer mogelijk. Bijkomend ecologisch aandachtsgebied aanduiden na de uiterste wijzigingsdatum is niet mogelijk.

Bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een perceel geen landbouwgrond is (MCTPC7M)

Dergelijk perceel hoort niet thuis in de verzamelaanvraag en wordt geschrapt. Mogelijk wordt een sanctie voor overaangifte berekend. Een aanpassing van de aangifte is niet toegestaan.

Bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een perceel niet voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt (MCTPC0M)

Dergelijk perceel hoort niet thuis in de verzamelaanvraag en wordt geschrapt. Mogelijk wordt een sanctie voor overaangifte berekend. Een aanpassing van de aangifte is niet toegestaan. Als het perceel in een latere campagne opnieuw voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, kan het opnieuw worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Het vinkje 'niet intekenbaar' moet dan worden gebruikt. Er zal dan een administratieve of plaatscontrole worden uitgevoerd om te verifiëren of het perceel effectief opnieuw voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt.

Welke informatie kan u terugvinden op het e-loket?

Op het e-loket in uw verzamelaanvraag vindt u meer gedetailleerde informatie terug over de opmerkingen die u ontving via e-mail of brief. Ontving u geen e-mail of brief, dan zal u ook geen opmerkingen op het e-loket terugvinden.

U kunt de opmerkingen rond perceelsmonitoring raadplegen op het e-loket onder de ‘laatste versie gekend bij de administratie’ van de verzamelaanvraag, op de pagina ‘Opmerkingen’ onder de eerste titel ‘Perceelsmonitoring’. Vindt u deze titel niet terug, dan zijn er geen opmerkingen rond perceelsmonitoring.

Als een perceel bij de aangifte subsidiabel was en na perceelsmonitoring blijkt het perceel niet subsidiabel te zijn, kan u door de opmerking uit te klappen de reden terugvinden waarom het perceel niet subsidiabel bleek. Omgekeerd kan u voor een perceel dat bij de aangifte niet subsidiabel was en na perceelsmonitoring wel subsidiabel blijkt te zijn, ook terugvinden wat daarvoor de reden is.

Werd voor een perceel bij perceelsmonitoring een andere hoofdteelt vastgesteld en blijft het perceel al dan niet subsidiabel, dan kan u terugvinden welk gewas werd vastgesteld.

Indien blijkt dat u na perceelsmonitoring wel of niet vrijgesteld bent van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie, kan u terugvinden om welke reden u al dan niet bent vrijgesteld, welke percelen verantwoordelijk zijn voor dit verschil en wat de reden daarvoor is. Zo kan een perceel dat toch geen bouwland blijkt te zijn, tot gevolg hebben dat u over minder dan 10 ha bouwland beschikt en dus bent vrijgesteld van beide vergroeningseisen.

Als bij controle werd vastgesteld dat een perceel geen landbouwgrond is, vindt u daarvoor een opmerking terug.

Waalse percelen

Nazicht via perceelsmonitoring wordt enkel uitgevoerd voor zover u over Vlaamse betalingsrechten beschikt. Indien u beschikt over Waalse percelen krijgt u enkel informatie over uw Vlaamse percelen. Of u al dan niet vrijgesteld bent van gewasdiversificatie en/of ecologisch aandachtsgebied kan pas bij de berekening worden vastgesteld.

Welke mogelijkheden heeft u om te reageren?

Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de perceelsmonitoring, kunt u bezwaar indienen bij uw buitendienst binnen een termijn van twee weken na de datum van de melding.

Delen: