Perceelsmonitoring

Vanaf 2019 volgt het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag op met behulp van perceelsmonitoring. Hier vindt u meer informatie over:

Wat is perceelsmonitoring?

Perceelsmonitoring is de opvolging van activiteiten op landbouwpercelen met behulp van verschillende informatiebronnen.

Enerzijds worden gekende bronnen gebruikt, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Sinds 2019 worden echter ook nieuwe bronnen, zoals satellietbeelden, gebruikt. Deze geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, waardoor het mogelijk wordt tijdsreeksen voor percelen op te stellen.

Figuur -  voorbeeld van een tijdreeks op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet

Op basis van deze informatie over activiteiten op een bepaald perceel kan het Departement Landbouw en Visserij bepaalde conclusies trekken over het gebruik van dat perceel. Voor een aantal percelen kan dat mogelijks niet en zal een aanvullend onderzoek nodig zijn, ‘opvolging’ genoemd. Er kan aan de landbouwer gevraagd worden een foto op te sturen met de Agrilens app, het perceel kan bekeken worden op het scherm of er kan een plaatsbezoek worden uitgevoerd. Met al deze informatie kunnen we bepalen of een perceel een subsidiabel gebruik heeft, of om het bouwland gaat, welke teelt op het perceel staat, …

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld door perceelsmonitoring?

De informatie over de perceelsactiviteiten kan gebruikt worden om bepaalde voorwaarden op te volgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en er betalingsrechten kunnen worden geactiveerd. De informatie kan ook gebruikt worden om de landbouwer advies te geven.

Wat kan er in 2023 concreet gebeuren in uw dossier?

In 2023 zal het departement nagaan of u voldoende oppervlakte met subsidiabel gebruik heeft om al uw betalingsrechten te activeren. Er zal ook nagekeken worden of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het aanhouden van niet productief areaal. Indien u betalingsrechten heeft aangevraagd als jonge starter, zal worden nagekeken hoe groot de oppervlakte in subsidiabel gebruik is. Neemt u deel aan de maatregelen ‘verhogen van organisch koolstofgehalte via teeltplan’ dan zal het opgegeven teeltplan worden nagekeken. Voor de maatregelen ‘Behoud van meerjarig grasland’ en ‘Tijdelijk naar blijvend grasland’ zal worden nagekeken of de percelen effectief als gras worden aangehouden. Voor de maatregel ‘Vruchtafwisseling met een vlinderbloemige’ wordt de hoofdteelt geverifieerd. 

Invloed van perceelsmonitoring op andere maatregelen

Indien bij perceelsmonitoring een ander gewas wordt vastgesteld, heeft dat mogelijks invloed op andere maatregelen. Het vastgestelde gewas wordt immers ook gebruikt voor de berekening van o.m. agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen, beheerovereenkomsten, bemestingsnormen en conditionaliteit. 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat door een ander vastgesteld gewas een niet productief element (NPE) wegvalt omdat het perceel geen bouwland meer is, of er niet meer voldaan is aan de instapvoorwaarde voor de zoogkoeienpremie.

Welke teelten in aanmerking komen voor bepaalde agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen of beheerovereenkomsten kan u terugvinden in de tabellen bij de verzamelaanvraag.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

Als er een afwijking met de aangifte in de verzamelaanvraag wordt vastgesteld, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U krijgt een e-mail indien u een e-mailadres heeft geregistreerd, anders krijgt u een brief. Op het e-loket kan u bij de opmerkingen in uw verzamelaanvraag gedetailleerde informatie terugvinden.

Werd geen afwijking vastgesteld, dan wordt geen e-mail of brief verzonden. U zal ook geen opmerkingen vinden op het e-loket.

Wanneer wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

De e-mails en brieven zullen ongeveer half november worden verzonden. 15/11/2023 (?) is de uiterste datum waarop de administratie wijzigingen kan aanbrengen aan uw dossier in het kader van perceelsmonitoring. Na deze datum zullen de opmerkingen ‘Perceelsmonitoring’ niet meer worden berekend. De reeds berekende opmerkingen blijven behouden.

Welke informatie kan u terugvinden in de e-mail of brief perceelsmonitoring?

Wanneer verschillen worden vastgesteld tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring, heeft dit niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer. Een wijziging van de aangifte is toegestaan na perceelsmonitoring, maar is daarom niet altijd nodig. Om dit op te vangen, zal het departement zelf de nodige aanpassingen doen in de aangifte. Dat zal dan ook zo meegedeeld worden in de e-mail of brief. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat en/of de aanpassing door de administratie.

De resultaten worden gemeld in tabelvorm. Per perceel kan u terugvinden wat de resultaten waren van de foto die eventueel opgestuurd werd met LV-Agrilens, het nazicht op het scherm of het plaatsbezoek. U vindt het vastgestelde gewas en gespecialiseerde productiemethode (GPM) terug, zowel na verificatie van de foto via Agrilens, na nazicht op scherm of na plaatsbezoek. 

In de volgende alinea’s wordt dieper ingegaan op de mogelijk vastgestelde verschillen die worden meegedeeld in de e-mail of brief en op het e-loket en de eventuele gevolgen daarvan.

  • Een perceel was bij aangifte niet subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel wel subsidiabel is (AAMSUJ)

Indien een perceel volgens de aangifte niet in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring wel, dan zal de administratie de aangifte zo wijzigen dat het perceel kan gebruikt worden voor de activering van betalingsrechten. Deze aanpassing kan enkel gebeuren als er geen eerdere klassieke plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieuklimaatmaatregel of ecoregeling werd aangevraagd die wordt opgevolgd met klassieke controle. De geverifieerde hoofdteelt of gespecialiseerde productiemethode is terug te vinden in de tabel.

  • Een perceel was bij aangifte niet subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel wel subsidiabel is (MSUJM)

Het perceel komt volgens de aangifte niet in aanmerking voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring wel, maar de aangifte kan niet gewijzigd worden. Deze aanpassing kan immers enkel gebeuren als er geen eerdere klassieke plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieuklimaatmaatregel of ecoregeling werd aangevraagd die wordt opgevolgd met klassieke controle. Er wordt wel rekening gehouden met de geverifieerde hoofdteelt of gespecialiseerde productiemethode, die terug te vinden is in de tabel.

  • Een perceel was bij aangifte subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel niet subsidiabel is (AAMSUN)

Indien een perceel volgens de aangifte in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring niet, dan zal ook hier de administratie de aangifte zo wijzigen dat er geen sanctie voor overaangifte wordt berekend voor dit perceel. Deze aanpassing kan ook hier enkel gebeuren als er geen eerdere plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieuklimaatmaatregel of ecoregeling werd aangevraagd die wordt opgevolgd met klassieke controle. De geverifieerde hoofdteelt of gespecialiseerde productiemethode is terug te vinden in de tabel.

  • Een perceel was bij aangifte subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel niet subsidiabel is (MSUNM)

Het perceel komt volgens de aangifte in aanmerking voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring niet, maar de aangifte kan niet gewijzigd worden. Deze aanpassing kan immers enkel gebeuren als er geen eerdere klassieke plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieuklimaatmaatregel of ecoregeling werd aangevraagd die wordt opgevolgd met klassieke controle. Er wordt wel rekening gehouden met de geverifieerde hoofdteelt of gespecialiseerde productiemethode, die terug te vinden is in de tabel.

  • Bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een perceel geen landbouwgrond is (MCTPC7M)

Dergelijk perceel hoort niet thuis in de verzamelaanvraag en wordt geschrapt. Mogelijk wordt een sanctie voor overaangifte berekend. Een aanpassing van de aangifte is niet toegestaan.

  • Bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een perceel niet voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt (MCTPC0M)

Dergelijk perceel hoort niet thuis in de verzamelaanvraag en wordt geschrapt. Mogelijk wordt een sanctie voor overaangifte berekend. Een aanpassing van de aangifte is niet toegestaan. Als het perceel in een latere campagne opnieuw voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt, kan het opnieuw worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Het vinkje 'niet intekenbaar' moet dan worden gebruikt. Er zal dan een administratieve of plaatscontrole worden uitgevoerd om te verifiëren of het perceel effectief opnieuw voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt.

De impact van deze resultaten op het totale dossier wordt vastgesteld bij de berekening van het premiebedrag en wordt niet in de brief vermeld. 

  • Bij perceelsmonitoring werd een andere hoofdteelt vastgesteld (MFPHTM)

Bij perceelsmonitoring werd een andere hoofdteelt vastgesteld. Er zal rekening gehouden worden met de vastgestelde hoofdteelt. De aangifte werd niet aangepast.

  • Bij perceelsmonitoring werd een andere gespecialiseerde productiemethode (GPM) vastgesteld (MFPGPMM)

Bij perceelsmonitoring werd een andere gespecialiseerde productiemethode (GPM) vastgesteld. Er zal rekening gehouden worden met de vastgestelde GPM. De aangifte werd niet aangepast.

Welke informatie kan u terugvinden op het e-loket?

Op het e-loket in uw verzamelaanvraag vindt u meer gedetailleerde informatie terug over de opmerkingen die u ontving via e-mail of brief. Ontving u geen e-mail of brief, dan zal u ook geen opmerkingen op het e-loket terugvinden.

U kunt de opmerkingen rond perceelsmonitoring raadplegen op het e-loket onder de ‘laatste versie gekend bij de administratie’ van de verzamelaanvraag, op de pagina ‘Opmerkingen’ onder de eerste titel ‘Perceelsmonitoring’. Vindt u deze titel niet terug, dan zijn er geen opmerkingen rond perceelsmonitoring.

Waalse percelen

Nazicht via perceelsmonitoring wordt enkel uitgevoerd voor zover u over Vlaamse betalingsrechten beschikt. Indien u beschikt over Waalse percelen krijgt u enkel informatie over uw Vlaamse percelen. Of u al dan niet vrijgesteld bent van gewasdiversificatie en/of ecologisch aandachtsgebied kan pas bij de berekening worden vastgesteld.

Welke mogelijkheden heeft u om te reageren?

Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de perceelsmonitoring, kunt u bezwaar indienen bij het Departement Landbouw en Visserij, binnen een termijn van twee weken na de datum van de melding.

Delen: