Subsidie “LIV 2021” aan FERM vzw voor Landelijk infopunt voor vrouwen

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 95.000 euro (vijfennegentigduizend euro) wordt toegekend aan FERM vzw voor Landelijk infopunt voor vrouwen. Het project wordt uitgevoerd van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2021.

Doelstellingen van de subsidie

 • Doelstelling 1: kenniscentrum en groot netwerk
  Liv bouwt door een intensieve dienstverlening unieke expertise op in verschillende domeinen zoals relatievermogensrecht, sociale wetgeving, sociale aspecten bij bedrijfsovername, bedrijfseconomische aspecten, financiële kwetsbaarheid, enzoverder, en dit alles toegepast op ondernemende vrouwen in land- en tuinbouw. Door de betrokkenheid bij de Agrawerking binnen Ferm en bij VABS heeft Liv bovendien een uitgebreid netwerk van personen en diensten actief in de land- en tuinbouwsector. Liv houdt de vinger aan de pols, wat een enorme meerwaarde oplevert voor de doelgroep. 
   
 • Doelstelling 2: eerstelijnsadvies 
  Liv zet in op het verlenen van eerstelijnsadvies, waar een grote nood aan is. Voor dossieropvolging en gespecialiseerd advies verwijst Liv door naar andere dienstverleners. Bij het verlenen van het eerstelijnsadvies is het uitgangspunt steeds de situatie van vrouwen binnen de land- en tuinbouw. Liv bekijkt de situatie door hun bril en zoekt een match en oplossing door het combineren van verschillende takken in de wetgeving en dit naar gelang specifieke noden, plichten en rechten. De integrale en multidisciplinaire insteek is het recept waarmee Liv de ondernemende vrouwen op het platteland in hun diverse rollen en taken wil ondersteunen. Binnen de meer traditionele dienstverlening (die vertrekt vanuit een bepaalde specialisatie) komt de integrale benadering van het dossier vaak nog te weinig aan bod. 
   
 • Doelstelling 3: toegankelijkheid voor alle vrouwen in land- en tuinbouw 
  Liv is toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Het is de bedoeling dat alle vrouwen betrokken bij de land- en tuinbouw, én alle personen die deze vrouwen ondersteunen, bij Liv 
Delen: