Informatie over de toepassing van de fokkerijverordening (EU) 2016/1012

Information concerning the implementation of the Animal Breeding Regulation (EU) 2016/1012

Bevoegde overheid

Vlaamse Overheid
DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
02 552 78 05
kwaliteit.dier@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

is de bevoegde overheid - is the competent authority

 • zoals bedoeld in artikel 39,1 is voor het Vlaamse gewest van het koninkrijk België
  designated in accordance with Article 39,1 for the Flanders region of the kingdom Belgium
 • waaraan kennisgevingen zoals bedoeld in artikel 12 moeten verzonden worden
  to whom notifications referred to in Article 12 should be sent
 • waaraan informatie, vragen of kennisgevingen zoals bedoeld in de artikelen 48 en 49 moeten verzonden worden
  to whom information, requests or notifications referred to in Articles 48 and 49 should be sent
 • waaraan informatie over de organisatie en de uitvoering van officiële controles in overeenstemming met artikel 44 moet verzonden worden
  to whom information concerning the organisation and the performance of official controls in accordance with Article 44 should be sent

Erkende fokkerijorganisaties

Met toepassing van artikel 7,1 wordt hierna de lijst gepubliceerd van de stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen erkend in overeenstemming met artikel 4,3 en beschikkend over een fokprogramma goedgekeurd in overeenstemming met artikel 8,3.

Information concerning the implementation of Article 7.1 of Animal Breeding Regulation (EU) 2016/1012:
List of breed societies and breeding operations recognised in accordance with Article 4.3 and which have at least one breeding programme that has been approved in accordance with Article 8(3).

Stamboekverenigingen die een stamboek bijhouden voor raszuivere fokdieren

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals

Rundvee - Bovine species

Overzicht van de stamboekverenigingen van rundvee

Varkens - Porcine species

Overzicht van de stamboekverenigingen van varkens

Schapen en geiten - Ovine and caprine species

Overzicht van de stamboekverenigingen van schapen

Overzicht van de stamboekverenigingen van geiten

Paarden, ezels - Equine species

Overzicht van de stamboekverenigingen van paarden, ezels

Fokkerijgroeperingen die een register bijhouden voor hybride fokvarkens

Breed operations maintaining breeding registers for hybrid breeding pigs

Overzicht van de stamboekverenigingen van hybride fokvarkens

Certificatie levende producten

Win- en/of opslagcentra van sperma en win- en/of productieteams van embryo's, erkend voor intracommunautaire handel in levende producten in overeenstemming met de EU-diergezondheidwet waaraan de toestemming werd verleend om zoötechnische certificaten af te leveren op basis van informatie ontvangen van erkende stamboekverenigingen of fokkerijgroeperingen.

Certification for germinal products
Semencollection or -storage centres and embryocollection or -production teams, approved for intra-Union trade in germinal products in accordance with Union animal health law, authorised by the competent authorities to issue zootechnical certificates on the basis of the information received from the breed societies or breeding operations.

Informatie ontvangen van stamboekverenigingen

Information received from breeding societies

Rundvee - Bovine species

PDF wordt nog toegevoegd

Varkens - Porcine species

PDF wordt nog toegevoegd

Schapen en geiten - Ovine and caprine species

PDF wordt nog toegevoegd

Paarden, ezels - Equine species

PDF wordt nog toegevoegd

Informatie ontvangen van fokkerijgroeperingen

Information received from breed operations

(wordt verder aangevuld)

Wedstrijden met paarden

Informatie met toepassing van artikel 4,2 van Richtlijn van de Raad 90/428/EEG van 26 juni 1990 inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden:

Competitions for equine species
Informaion in application of Article 4.2 of Council Directive 90/428/EEG of 26 june 1990 on trade in aquidae intended for competitions and laying down the conditions for participation therein:

Verdeling van middelen

Distribution of funds

(wordt verder aangevuld)

Verleende afwijking

Derogation accorded

(wordt verder aangevuld)

Afwijkingen

Wedstrijddiscipline

Equestrian discipline

Aantal onder de afwijking vallende wedstrijden overeenkomstig artikel 4, lid 2, eerste streepje, van Richtlijn 90/428/EEG van de Raad

Number of competitions falling under the derogation according to Article 4.2 first indent of Council Directive 90/428/EEC

- -
Delen: