Privacy Landbouwmonitoringsnetwerk

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk

Hieronder vindt u het beleid op het vlak van verwerking en -bescherming van gegevens in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap
Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
info@lv.vlaanderen.be

Dit is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zo nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij:

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens verzameld in het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk?

1. We verwerken uw gegevens voor volgende doelen:

1.1. Bedrijfseconomische boekhouding

We verwerken uw gegevens om uw bedrijfseconomische boekhouding kosteloos uit te rekenen. We bezorgen u de resultaten hiervan, aangevuld met overzichten binnen de sector.

1.2. Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen

We geven uw gegevens door aan het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen van de Europese Commissie. Het informatienetwerk heeft tot doel de boekhoudkundige gegevens die noodzakelijk zijn om het jaarlijks de inkomens van de landbouwbedrijven te constateren en de bedrijfseconomische analyse van landbouwbedrijven te verzamelen.

Dit is een wettelijke verplichting die vanuit Europa opgelegd wordt aan de lidstaten in de volgende regelgeving:

 • Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 en verordening (EU) nr. 1318/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013;
 • Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1198/2014 van de Commissie van 1 augustus 2014 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie;
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie van 3 februari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie, gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2015/2323 van de Commissie van 11 december 2015en uitvoeringsverordening (EU) 2016/2129 van de Commissie van 5 december 2016.

1.3. Beleidsondersteuning Vlaams landbouwbeleid

We verwerken uw gegevens ook voor rapportering over de situatie van de Vlaamse land- en tuinbouw, voor beleidsondersteunende studies en voor wetenschappelijk onderzoek. In die rapporten, studies en onderzoeken nemen we enkel anonieme gegevens op.

De beleidsondersteunende taak van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is een taak van algemeen belang die opgenomen is in de volgende regelgeving:

 • kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 4;
 • besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 30.

1.4. Mededeling aan derden voor onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens meedelen aan derden voor onderzoeksdoeleinden, maar enkel met uw toestemming en alleen met toepassing van de regelgeving die geldt met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door Vlaamse instanties.

2. We gebruiken uw gegevens niet voor belasting- of controledoeleinden.

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de concrete diensten die wij aanbieden en verlenen.

Doorgaans gaat het om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om allerhande gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren.

De gegevens die wij voor elke dienst  of opdracht nodig hebben, worden in principe ook nader omschreven in de betreffende regelgeving.

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.

Ten eerste vragen wij bij u rechtstreeks gegevens op, via facturen, via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekste contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij derden die er al over beschikken.

Als er gegevens over u worden opgevraagd bij derden, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Voor de gegevens die we ontvangen van andere overheden beschikken we over de nodige machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie Bestuurlijk Gegevensverkeer en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In die machtigingen zijn de categorieën van gegevens vermeld die we ontvangen.

Zo ontvangen we gegevens van de volgende overheden:

Ook van private instanties ontvangen we gegevens.

 • Bel’Orta: facturen;
 • Belgische Fruitveiling: facturen;
 • Hoogstraten: facturen;
 • Reo Veiling: facturen;
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen: Sanitel - veebewegingen bij rundvee;
 • Tiense Suikerraffinaderij: facturen;
 • Iscal Sugar: facturen.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden doorgegeven aan het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen van de Europese Commissie.

We delen uw gegevens, na anonimisering of pseudonimisering/codering, mee aan derden voor doeleinden van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, op basis van uw toestemming. Zo geven we gegevens door aan volgende derden:

 • het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Meer info vindt u in de rubriek Gegevensuitwisseling met ILVO.
 • KULeuven: geanonimiseerde gegevens.

Daarnaast worden uw gegevens hoofdzakelijk intern verwerkt door diensten en medewerkers van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Als er gegevens over u worden doorgegeven aan derden, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij voor bepaalde diensten een beroep doen op derden die dan optreden als zogenaamde verwerkers. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers worden bezorgd. Maar dan is dat enkel om hen toe te laten ons de betreffende dienst te verlenen en steeds onder controle van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht of wanneer de gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven voor belasting- of controledoeleinden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Waar de verwerking gebaseerd is op het algemeen belang, zoals de verwerking voor rapportering, beleidsondersteuning en onderzoek door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Waar de verwerking gebaseerd is op de toestemming, zoals de mededeling aan derden voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. De mededeling en verwerkingen die vóór deze intrekking zijn gebeurd, blijven echter geldig.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Dat kunt u eenvoudig aanvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij via gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van uw bescherming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken. In het Engels is dat de data protection officer.

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in functie van de hoger vermelde doelen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging worden alle noodzakelijke maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrie standaarden (ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid) .

We behaalden en onderhouden het certificaat ‘ISO 27001 Beheerssysteem voor Informatieveiligheid’.

Algemene informatie

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via de website aan gebruikers worden gemeld.

Delen: