Gegevensuitwisseling met Steden en Gemeenten

Gemeentes kunnen naar aanleiding van de machtigingsaanvraag die werd goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie op 17 juni 2015, identificatiegegevens van de landbouwers opvragen bij het Departement Landbouw en Visserij.

De voorwaarden en de doelstelling waarvoor de gegevens kunnen worden gebruikt, kan u terugvinden in de machtigingen ‘Beraadslaging VTC nr. 22/2015' van 17 juni 2015, zoals gewijzigd bij 'Beraadslaging nr. 31/2016' van 27 juli 2016, betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.

Welke gegevens kunnen worden opgevraagd?

De identificatiegegevens van de landbouwers waarvan de woonplaats of het maatschappelijk adres gelegen is in de gemeente of een exploitatie hebben op het grondgebied van de gemeente, kunnen worden opgevraagd. Perceelsgegevens zoals de gebruikers van percelen vallen niet onder de uitwisseling van deze machtiging.

De identificatiegegevens kunnen via 2 lijsten worden bezorgd aan de gemeentes.

Lijst 1: Identificatiegegevens van landbouwers waarvan de woonplaats of het maatschappelijk adres gelegen is in uw gemeente

De gegevens die voor deze lijst zullen worden aangeleverd zijn:

 • klantnummer
 • benaming landbouwer
 • rechtsvorm landbouwer
 • adres landbouwer
 • e-mailadres landbouwer
 • rijksregisternummer landbouwer
 • ondernemingsnummer landbouwer
 • klanttype landbouwer

Lijst 2: Identificatiegegevens van landbouwers met een exploitatie in uw gemeente

De gegevens die voor deze lijst zullen worden aangeleverd zijn:

 • exploitatienummer
 • adres exploitatie
 • klantnummer
 • benaming  landbouwer
 • rechtsvorm landbouwer
 • adres landbouwer
 • e-mailadres landbouwer
 • ondernemingsnummer
 • klanttype landbouwer

Meer informatie over de betekenis van deze gegevens  zal u telkens ontvangen bij de levering in de legende.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de gegevens

 1. U kan enkel gegevens aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij indien uw gemeente beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO) erkend door de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). De gemeentes die reeds erkend zijn, kunnen worden terug gevonden op de website https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/vlaamse-toezichtcommissie-steden-gemeenten.
  De gemeentes die op de kaart in het groen of blauw zijn ingekleurd, komen in aanmerking voor de gegevensuitwisseling.
  Indien uw gemeente nog in het geel staat ingekleurd op de kaart en u toch beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming, kan u best contact opnemen met de Vlaamse Toezichtcommissie (E-mail: toezichtcommissie@vlaanderen.be) om met hen verder af te spreken welke stappen er verder moeten worden ondernomen.

 2. U moet eenmalig een aanvraagformulier indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.  Daarna komt u automatisch in het uitwisselingstraject. De eerste maal proberen we u zo snel mogelijk de gegevens te bezorgen. Daarna zijn twee uitwisselingsmomenten per jaar waar een update aan de gemeentes worden bezorgd. De gemeentes hebben de keuze of dit jaarlijks of halfjaarlijks gebeurt. De uitwisselingsmomenten zijn maart en september-oktober.

 3. U bezorgt een e-mailadres van de ambtenaar bevoegd voor landbouw die toegang krijgt tot deze gegevens. Het is eveneens deze persoon die het paswoord zal ontvangen om de bestanden te ontsleutelen en te openen (zie 5.).

 4. Deze gegevens mogen enkel voor de  doeleinden beschreven in de machtiging gebruikt worden. De gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

 5. De gegevens bevatten persoonsgegevens en vallen daarom onder de privacy-wetgeving. De Vlaamse Toezichtcommissie vraagt daarom om deze gegevens te versleutelen. Bij de uitwisseling zal worden aangegeven hoe deze gegevens kunnen worden ontsleuteld en zal een wachtwoord worden bezorgd.

 6. Indien de ambtenaar bevoegd voor landbouw of de functionaris voor gegevensbescherming niet meer werkzaam zijn  binnen de gemeente, deelt de gemeente zo snel mogelijk de nieuwe contactgegevens mee.

Waar dien ik mijn aanvraag in?

Het Departement Landbouw en Visserij voorziet een standaard aanvraagformulier.  U vult het formulier in en stuurt het naar Dienst Communicatie op het e-mailadres communicatie@lv.vlaanderen.be.

Aanvraagformulier

Meer informatie?

Indien u vragen hebt, kan u deze steeds stellen via mail op het e-mailadres communicatie@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘Uitwisseling steden en gemeenten: gemeente …..’.

Delen: