Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV

De landbouwgebruikspercelen die Landbouw en Visserij jaarlijks inventariseert worden verdeeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV).

De laag ‘landbouwgebruikspercelen’ bevat de geografische informatie van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. Deze inventarisatie kadert in een procedure om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of andere plattelandsmaatregelen in het kader van de plattelandsontwikkeling te bekomen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet. Daarnaast bevat de dataset ook poelen, houtkanten, erven met stallen en gebouwen.

Het gaat om niet-persoonsgebonden vectoriële gegevens met daaraan de volgende attributen gekoppeld:

  • Perceelsidentificatienummer
  • Code hoofdteelt
  • Naam hoofdteelt
  • Gewasgroep waarin de betreffende teelt thuishoort
  • Code voor de productiemethode
  • Naam van de productiemethode
  • Totale oppervlakte van het perceel, berekend op basis van de geometrie van de polygoon
  • Lengte (m) van de geometrie van de omtreklijn

Deze dataset kan verkregen worden via de downloadtoepassing van het AIV. Klik op ‘Naar de catalogus’ en typ in het zoekveld de term ‘Landbouwgebruikspercelen’. Vervolgens verschijnen de beschikbare gegevenslagen van Landbouw en Visserij. De gegevens kunnen uitgewisseld worden in verschillende formaten (shapefile, GML-file). Voor overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, andere Vlaamse beleidsdomeinen,..) bestaat ook de mogelijkheid de data-aanvraag te beperken tot een specifieke gemeente of afgebakende zone.

Let op! Nieuwe gebruikers dienen zich wel eerst aan te melden bij het AIV. Voor meer informatie hieromtrent, zie: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen

Delen: