Fonds voor Landbouw en Visserij

Het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij is opgericht bij het decreet van 19 mei 2006. Het is een instrument waarbij geldmiddelen uit de landbouw- en tuinbouwsectoren verzameld worden (bijvoorbeeld door de inning van retributies voor uitgevoerde diensten) en waarmee specifieke opdrachten en projecten kunnen gefinancierd worden. In dit kader is er de Raad van het Vlaams Landbouwfonds opgericht, die advies uitbrengt over de in- en uitgaven van het Fonds. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende beroepssectoren van land- en tuinbouw naast vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid. De meest recente samenstelling van de Raad (effectieve en plaatsvervangende leden) is te raadplegen via het ministerieel besluit (zie hieronder bij Wetgeving).

Wetgeving

Gefinancierde opdrachten en projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van de opdrachten (wettelijke verbintenissen) en projecten die door het Vlaams Landbouwfonds gefinancierd worden.

Uitvoering van de officiële rassenproeven (OHB en CGW)

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is belast met de uitvoering van deze officiële rassenproeven die door de Europese Unie opgelegd zijn. Het gaat om een 2- of 3-jarig officieel rassenonderzoek naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB). In het geval van landbouwgewassen wordt ook een cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGW) uitgevoerd.

Aangezien het agentschap niet over de nodige infrastructuur en logistiek beschikt , wordt er een beroep gedaan op derden, zoals de Eenheid Plant – Onderzoeksdomein Teelt en Omgeving van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB).

Op basis van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, is afgesproken dat ook op het grondgebied van het Waalse gewest proeven aangelegd worden voor het officiële rassenonderzoek. Een gemeenschappelijk netwerk met het Waals Gewest is immers aanzienlijk goedkoper door het gemeenschappelijk gebruik van standaardrassen, middelen en expertise.

De onderneming die een nieuw ras aanmeldt voor de officiële beproeving, betaalt hiervoor retributies die in het Vlaams Landbouwfonds terechtkomen. Daarom wordt de uitbesteding van het officieel rassenonderzoek aan de verschillende Belgische onderzoeksinstellingen ook gefinancierd vanuit ditzelfde Vlaams Landbouwfonds.

Het onderzoek omvat de organisatie en de praktische uitvoering van de noodzakelijke proeven. Daarbij wordt ook een technisch rapport opgemaakt met de resultaten waarin de proefrassen vergeleken worden met een set van vooraf vastgelegde en bekende standaardrassen.

Specifieke kosten voor kwaliteitscontrole van plantaardig teeltmateriaal

Wanneer de kwaliteit van het plantaardig teeltmateriaal gecontroleerd wordt, zijn specifieke verbruiksgoederen noodzakelijk zoals bemonsteringsmateriaal, ontsmettingsstoffen en dergelijke.

Het keurings- en certificeringsreglement van bepaald vermeerderingsmateriaal verplicht dat elke verpakking die pootgoed of zaaizaad bevat, uitwendig voorzien moet zijn van een officieel etiket afgeleverd door de verantwoordelijke bevoegde entiteit. Voor Vlaanderen is dat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Het gaat om zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, van zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen, van zaaigranen, van bietenzaad, van zaaizaad van groenvoedergewassen en van pootaardappelen. De etiketten moeten uit onscheurbaar materiaal bestaan of moeten zelfklevend zijn. De kleur van het etiket is afhankelijk van de categorie en klasse van het pootgoed en het zaaizaad. De gegevens die op de etiketten moeten staan, zijn ook vastgesteld in deze reglementen. De kosten voor de aankoop van het etiketteringsmateriaal worden gedragen door het Vlaams Landbouwfonds en worden via retributies voor de certificering doorgerekend aan de operatoren.

Operationele en logistieke dienstverlening in het kader van het toezicht op de productie en de handel van plantaardig teeltmateriaal

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is belast met de uitvoering van officiële maatregelen die door de Europese Unie opgelegd zijn in het kader van het toezicht op de productie en de handel van plantaardig teeltmateriaal. Aangezien we niet beschikken over de nodige infrastructuur en logistiek om alle noodzakelijke controlevelden aan te leggen, wordt een beroep gedaan op uitvoerend personeel van de Eenheid Plant – Onderzoeksdomein Teelt en Omgeving van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Daarentegen worden  de eigenlijke waarnemingen, vaststellingen en verspreiding van resultaten wel uitgevoerd door medewerkers van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zelf.

Contact

Delen: