Fonds voor Landbouw en Visserij

Het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij, oftewel het Vlaams Landbouwfonds, biedt aan organisaties de mogelijkheid – na advies van de Raad van het Vlaams Landbouwfonds en na goedkeuring door de minister – projecten mee te laten financieren.

Het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij is een begrotingsfonds dat uitsluitend gespijsd wordt met bijdragen (verplichte bijdragen, vergoedingen, rechten, retributies) van de plantaardige en dierlijke sectoren. De minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, beslist over de uitgaven van het Vlaams Landbouwfonds op basis van adviezen van de Raad van het Vlaams Landbouwfonds. Met geldmiddelen kunnen projecten, programma’s en opdrachten van algemeen belang gesubsidieerd worden. Organisaties die een beroep wensen te doen op geldmiddelen van het Vlaams Landbouwfonds moeten daartoe een specifieke procedure doorlopen.

Op deze pagina:

Hoe financiering aanvragen?

Organisaties die projecten van algemeen belang wensen te laten financieren door het Vlaams Landbouwfonds moeten daartoe een aanvraag indienen bij de Raad, ter attentie van de voorzitter, de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, mevrouw Patricia De Clercq.

Bij het indienen van een project moeten de volgende gegevens vermeld worden:

  • projectnaam
  • inhoud van het project
  • sector waarop het voorstel van toepassing is
  • organisatie belast met de uitvoering
  • tijdsduur
  • budget
  • praktisch stappenplan

Wenst u een project in te dienen, vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het aan de contactpersoon.

Hoe worden projecten goedgekeurd?

Na ontvangst van uw aanvraag zal de secretaris van de Raad, in overleg en met akkoord van de voorzitter, het dossier agenderen ofwel op de Raad ofwel op het bestendig comité van de sector in kwestie.

De Raad of het bestendig comité in kwestie beslist of het de aanvrager op de vergadering uitnodigt om extra uitleg en informatie te geven bij het project.

Na beraadslaging formuleert indien van toepassing het bestendig comité een advies naar de Raad met betrekking tot de opportuniteit om het voorgestelde project geheel of gedeeltelijk te financieren. De Raad op zijn beurt stelt een advies op aan de minister.

De minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, beslist uiteindelijk over de toekenning van een subsidie aan de aanvrager voor de uitvoering van het ingediende project.

Meer weten over het Fonds?

Het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij is opgericht bij het decreet van 19 mei 2006. Het is een instrument waarbij geldmiddelen uit de landbouw- en tuinbouwsectoren verzameld worden en waarmee projecten kunnen gefinancierd worden. In de Raad van Vlaams Landbouwfonds zitten vertegenwoordigers van de verschillende beroepssectoren van land- en tuinbouw naast vertegenwoordigers van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Contact

Delen: