Procedure Vlaams Gewest

Vlaamse Procedure BOB / BGA / GTS

Vooraleer de naam van een product erkend wordt, moet het dossier een lange procedure doorlopen. Het kan tot 2 jaar en zelfs langer duren voor een product erkend wordt. De volledige procedure kan opgedeeld worden in een Vlaams en een Europees luik. De Europese erkenningsprocedure wordt pas gestart nadat de Vlaamse procedure beëindigd is met een gunstige eindbeslissing van de minister

 1. De producentenvereniging stelt een productdossier samen (eventueel in samenwerking met het Steunpunt Streekproducten van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing - VLAM) en bezorgt de registratieaanvraag aan het Departement Landbouw en Visserij. (volgende stap: 2)

 2. Het Departement Landbouw en Visserij gaat na of het dossier alle noodzakelijke elementen bevat en conform de Europese regelgeving geschreven is. Zo niet, wordt de producentenvereniging verzocht het dossier te vervolledigen of aan te passen. (volgende stap: 3)

 3. Bekendmaking van de registratieaanvraag in het Belgisch Staatsblad met samenvatting van het productdossier en met de mededeling dat de bezwaarprocedure van 60 kalenderdagen loopt. Deze bekendmaking gaat samen met een persbericht teneinde iedereen op de hoogte te stellen. Eventuele bezwaren moeten ingediend worden bij het Departement Landbouw en Visserij. (volgende stap: 4 of 6)

 4. Het Departement Landbouw en Visserij onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende bezwaren en brengt de producentenvereniging op de hoogte van de eventuele bezwaren.  De producentenvereniging wordt geïnformeerd over de bezwaren en krijgt 90 kalenderdagen tijd om daarop te beantwoorden. De antwoorden dienen aan het Departement Landbouw en Visserij bezorgd worden. Het Departement Landbouw en Visserij kan die termijn verlengen als dat door één van de twee partijen gevraagd wordt. (volgende stap: 5)

 5. Bij geen of laattijdige reactie op de bezwaren wordt de aanvraag geacht ingetrokken te zijn. (volgende stap: 6)

 6. Na het verstrijken van de bovenvermeld termijnen, bezorgt de bevoegde entiteit de eventueel herwerkte registratieaanvraag en de eventuele bezwaren en antwoorden aan de minister (volgende stap: 7)

 7. Minister neemt een gemotiveerde beslissing. (volgende stap: 8 of 9)

 8. Negatieve beslissing - De aanvrager en de indieners van een bezwaar worden door het Departement Landbouw en Visserij op de hoogte gebracht van de beslissing.

 9. Positieve beslissing - De aanvrager en de indieners van een bezwaar worden door het Departement Landbouw en Visserij op de hoogte gebracht van de beslissing. (volgende stap: 10)

 10. Bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad.  De beslissing en het productdossier worden ook bekendgemaakt op de website van het Departement Landbouw en Visserij.  Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad van State (volgende stap: 11)

 11. Indien gunstige eindbeslissing - Indiening aanvraag bij de Europese Commissie.  Deze indiening wordt bekendgemaakt in Vlaanderen door middel van een persbericht.
Delen: