Procedure Vlaams Gewest

Vlaamse Procedure BOB / BGA / GTS

Vooraleer de naam van een product erkend wordt, moet het dossier een lange procedure doorlopen. Het kan tot 2 jaar en zelfs langer duren voor een product erkend wordt. De volledige procedure kan opgedeeld worden in een Vlaams en een Europees luik. De Europese erkenningsprocedure wordt pas gestart nadat de Vlaamse procedure beƫindigd is met een gunstige eindbeslissing van de minister.

 • Stap 1: De producentenvereniging stelt een productdossier samen (eventueel in samenwerking met het Steunpunt Streekproducten van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing - VLAM) en bezorgt de registratieaanvraag aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. (volgende stap: 2)
 • Stap 2: Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij gaat na of het dossier alle noodzakelijke elementen bevat en conform de Europese regelgeving geschreven is. 
  • Indien conform maakt ze de naam van de aangevraagde oorsprongsbenaming, geografische aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit van het landbouwproduct of levensmiddel samen met een samenvatting van het productdossier, bekend met een bericht in het Belgisch Staatsblad. (volgende stap: 3) 
  • Zo niet, wordt de producentenvereniging verzocht het dossier te vervolledigen of aan te passen. 

BEZWAARPROCEDURE (stap 3 en 4)

 • Stap 3: Vanaf de dag na de datum van deze bekendmaking begint een bezwaarperiode van 60 dagen. Tijdens de bezwaarperiode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die op het Belgische grondgebied woont of gevestigd is, een bezwaar indienen tegen deze registratieaanvraag. Een eventueel bezwaar dient bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ingediend te worden. (volgende stap: 4 of 6)
 • Stap 4: Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende bezwaren en brengt de producentenvereniging op de hoogte van de eventuele bezwaren.  Ze verzoekt de indiener van het bezwaar en de indiener van de registratieaanvraag om op gepaste wijze overleg te plegen. Dat overleg gebeurt binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de bezwaarperiode is verstreken en kan op verzoek van de indiener van de registratieaanvraag verlengd worden met een termijn van dertig dagen. 
  • De betrokken partijen beginnen onmiddellijk met het overleg en verstrekken elkaar de gegevens die relevant zijn voor de minister om te oordelen of de registratieaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de relevante wetgeving. 
  • Als de partijen overeenstemming bereiken, brengt de indiener van de registratieaanvraag onmiddellijk na afloop van de overlegtermijn het Agentschap Landbouw en Zeevisserij op de hoogte van de resultaten van het overleg en van alle factoren die tot die overeenstemming hebben geleid, met inbegrip van de standpunten van de partijen. 
  • Als geen overeenstemming is bereikt, brengt de indiener van de registratieaanvraag onmiddellijk na afloop van de overlegtermijn, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij op de hoogte van de resultaten die daartoe geleid hebben. (volgende stap: 5 of 6)
 • Stap 5: Als de oorspronkelijke registratieaanvraag ingrijpend is gewijzigd, wordt de bezwaarperiode herhaald (stap 3). 
 • Stap 6: Nadat de bezwaarprocedure afgerond is, bezorgt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de (eventueel herwerkte) registratieaanvraag en de eventuele bezwaren en antwoorden aan de minister.
 • Stap 7: Binnen de vijfenveertig dagen vanaf de dag na de dag waarop hij het volledige dossier heeft ontvangen neemt de minister een beslissing of de registratieaanvraag gerechtvaardigd is en voldoet aan de relevante wetgeving. De beslissing wordt door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aan de aanvrager en de indieners van ontvankelijke bezwaren bezorgd. (volgende stap: 7)
 • Stap 8: Een gunstige beslissing wordt in het Belgisch Staatsblad en samen met het productdossier bekendgemaakt op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. (volgende stap: 9)
 • Stap 9: Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dient de registratieaanvraag, en in voorkomend geval de bezwaren die ontvankelijk zijn, in bij de Europese Commissie.
Delen: