Projectsubsidie “Monitoring Potato Virus Y 2019”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling (art. 31 verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 31, lid 6 van verordening (EU) nr. 702/2014.

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.(artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt: artikel 31, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

  1. dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;
  2. de doelstellingen van het gesteunde project;
  3. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;
  4. de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;
  5. de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project. (artikel 31, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding toegekend. (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7 , verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 39.260 euro wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO), Burgemeester Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, via rekeningnummer BE34 3751 1174 5190, hierna begunstigde te noemen, voor de uitvoering van het project “Monitoring naar het voorkomen van de aardappelvirus Y stammen in het pootgoed in Vlaanderen en optimalisatie van de diagnostiek met het oog op een efficiënte certificering” voor de periode 01.04.2019 – 30.11.2019.

De vermoedelijke datum van publicatie op www.vlaanderen.be/landbouw van de projectresultaten is 31/5/2020, waar de resultaten gratis beschikbaar zullen zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

Doelstellingen van de subsidie

Het project beoogt de volgende realisaties:

Parallelle diagnostische testen en stambepaling PVY

Het uitvoeren van parallelle diagnostische testen voor detectie en kwantificatie van de aanwezigheid van het Potato Virus Y (PVY) via enerzijds ELISA-procedure en anderzijds PCR-analyse, en stambepaling van PVY op monsters van aardappelpootgoed met het oog op de optimalisatie van de diagnostiek van beide detectietesten en teststrategie voor een betere en efficiëntere certificering en kwaliteitscontrole van het aardappelpootgoed.

Delen: