Projectsubsidie “UV-ROBOT in het kader van de programmaprioriteit integrale kwaliteitsbenadering – Vlaamse innovatie, Interreg North-West Europe”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014) alsook voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling (art. 31 verordening (EU) nr. 702/2014)..

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 en artikel 31, lid 6 van verordening (EU) nr. 702/2014

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.(artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt: artikel 31, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

a) dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;

b) de doelstellingen van het gesteunde project;

c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;

d) de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;

e) de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project. (artikel 31, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding toegekend. (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7 , verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 51.067, 29 euro wordt toegekend aan de projectcoördinator Proefcentrum Hoogstraten vzw,  Voort 71, 2328 Meerle, voor de uitvoering van het project UV-Robot in het kader van de programmaprioriteit 1 ‘Innovatie’ Interreg North-West Europe, voor periode 20 september 2017-19 september 2021.

Doelstellingen van de subsidie

Het Proefcentrum Hoogstraten diende bij het kabinet van minister Schauvliege op 27 september 2017 een aanvraag in tot cofinanciering van het  UV-Robot Interregproject (bijlage 2). Het project werd door een onderzoeksconsortium met het Proefcentrum Hoogstraten vzw als projectcoördinator ingediend in het kader van Interreg North-West Europe onder programmaprioriteit 1 ‘innovatie’, met als specifieke doelstelling het verbeteren van innovatieprestaties van bedrijven in Noordwest Europa. Het project werd op het monitoringcomité Interreg North-West Europe van 19-20 september goedgekeurd (bijlage 3).

De concrete doelstelling van dit project is om een zelfrijdende UV-robot te ontwikkelen voor verschillende tuinbouwteelten (aardbeien, sla, tomaten, komkommer en basilicum) om echte en valse meeldauw (witziekte) op een duurzame manier te bestrijden met integratie van de nieuwste technologieën.

Door de nieuwste hightech ontwikkelingen te integreren op deze UV-robot, zal een hoogtechnologische en innovatieve UV-gewasbeschermingstechniek op de tuinbouwbedrijven worden geïmplementeerd. De robot  zal door de Vlaamse KMO Octinion worden ontwikkeld dat gespecialiseerd is in geautomatiseerde innovatieve oplossingen in de land- en tuinbouw.

De implementatie van deze duurzame innovatie geeft verscheidene voordelen:

  • De afhankelijkheid van chemische producten vermindert evenals het risico op resistentievorming

  • UV-behandelingen brengen geen residu met zich mee, waardoor een aanzienlijke residuverlaging gerealiseerd wordt.

  • De werklast van de telers vermindert door reductie van chemische behandelingen

  • Verhoging van de productie-efficiëntie en duurzamere tuinbouwteelten

Dit innovatieve project is sterk vraag gedreven zowel vanuit de tuinbouwondernemingen en aanverwante bedrijven , als vanuit de automatisatie- en technologiebedrijven (O&O&I), maar ook vanuit de vershandel en consumenten.  Het bouwt verder op reeds gevoerd onderzoek door Proefcentrum Hoogstraten en Coöperatie Hoogstraten. Uit dit onderzoek blijkt dat UV-behandelingen witziekte effectief kunnen bestrijden. Met dit project wordt de techniek geïmplementeerd in de praktijk via automatisatie.

Volgende stappen worden genomen:

  • Ontwikkeling van UV-Robots en gewasmonitoring door middel van sensortechnologie

  • UV-behandelingsstrategie voor optimalisatie witziektecontrole met UV-licht

  • Praktijkvalidatie van UV-toepassingen in de IPM-strategie (geïntegreerde gewasbescherming)

  • Communicatie door demonstraties en studiemomenten

  • Lange termijn effecten: ‘business case’ en praktijkimplementatie

Het onderzoeksconsortium bestaat uit onderzoek- en demonstratiepartners in de glastuinbouw alsook innovatieve technologie bedrijven en zal zo door middel van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en demonstratie deze nieuwe techniek implementeren op tuinbouwondernemingen. De partners in dit project zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH, Meerle, België), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW, Sint-Katelijne-Waver, België), Octinion (Heverlee, België), Stockbridge Technology Centre (STCRF, Selby, North Yorkshire, UK), CESI Recherche (Mt St Aignan, Frankrijk), Roboscientific Ltd (Littleport, UK), Comité d’Action Technique et Economique (CATE, Saint-Pol-de-Léon, Frankrijk), Comité Départemental de Développement Maraîche (CDDM, Pont St. Martin, Frankrijk), NIAB-EMR (East Malling, Kent, UK) en Associated Partner Biobest (Westerlo, België).

VZW Proefcentrum Hoogstraten treedt op als projectcoördinator.

Delen: