Projectsubsidie voor het Proefcentrum voor Sierteelt – PCS vzw voor de uitvoering van het project “het bevorderen van bedrijfscertificering op vlak van duurzaamheid in de sierteeltsector

Onderstaande maatregel valt onder artikel 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (publicatieblad L193/1 van 1 juli 2014) en worden meegedeeld aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 9.

De steunmaatregel voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector, komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat door een eerder besluit van de Commissie omdat de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014. De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten, zoals vermeld in artikel 21, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014.

De kosten voor demonstratieprojecten in verband met investering, vermeld in artikel 21, lid 3, d), verordening (EU) nr. 702/2014 komen slechts in aanmerking voor zover en zolang zij voor het demonstratieproject worden gemaakt. (artikel 21, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun is beschikbaar voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daarvoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten. Voor de demonstratieprojecten moet het maximale steunbedrag beperkt blijven tot 100.000 EUR over een periode van drie belastingjaren (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Er worden subsidies verleend aan vzw Proefcentrum voor sierteelt.

Een projectsubsidie van maximaal 186.000 euro.

De subsidies hebben betrekking op de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

Doelstelling van de subsidie

De doelstellingen van de subsidie worden hierna opgesomd:

 • advisering van sierteeltbedrijven over duurzaamheidscertificering:
  Op dit moment zijn weinig sierteeltbedrijven gecertificeerd voor hun werking inzake duurzaamheid. Het PCS zal bedrijven adviseren over de verschillende certificatiesystemen inzake duurzaamheid en dit via collectieve en individuele voorlichtingsacties.

 • gerichte begeleiding van sierteeltbedrijven naar duurzaamheidscertificering;
  Het PCS zorgt voor gerichte begeleiding van bedrijven om in een certificatiesysteem te stappen of om een hoger certificatieniveau te behalen.

 • transparante communicatie rond duurzaamheidscertificering in de hele handelsketen:
  kwaliteitseisen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten meer realistisch op elkaar afgestemd worden, zodat de hele keten meer duurzame producten in de markt kan zetten zonder irreële verwachtingen te creëren. PCS zal instaat voor de begeleiding van dit communciatietraject.

 • monitoring van het aantal gecertificeerde sierteeltbedrijven in Vlaanderen.
  Doelstelling van dit project is het verhogen van het algemeen certificatieniveau binnen de Vlaamse sierteeltsector. Bij de start en op het einde van het project zal PCS via een bevraging het certificatieniveau in kaart brengen.

Delen: