Subsidie Interreg Vlaanderen-Nederland voor het I-4-1 health programma

De hieronder beschreven maatregel valt onder artikel 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie hierna ter kennis gegeven. De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014. De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.
Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Het EU-programma Interreg Vlaanderen-Nederland gaf groen licht aan het ambitieuze ‘i-4-1-Health’ project. Via dit grootschalige project van 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven worden medewerkers in de zorg, publieke gezondheidssectoren en de dierhouderij samen in stelling gebracht en worden innovatieve tools ontwikkeld om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en te bestrijden. Met de goedkeuring van ‘i-4-1-Health’ investeert Interreg, inclusief cofinanciering, ruim 8.5 miljoen euro in de gezondheidszorg voor mens en dier in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Hiervan komt 3.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voor het werkpakket 5 van dit project wordt aan de Universiteit Gent een cofinanciering  verleend van 50.000 euro. Dit werkpakket omvat:

 1. Het werkpakket 5 van dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer de Universiteit Gent.De uitvoering van dit project wordt aangevat op 1 januari 2017.

 2. Dit werkpakket heeft specifiek tot doel te komen tot een innovatief kwaliteitssysteem voor infectiepreventie en antimicrobial stewardship in de proeftuin veehouderij, dat functioneert  aan beide zijden van de grens.  Een verbeterde infectiepreventie door systeeminnovaties moet resulteren in een gereduceerde noodzaak voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij en zodoende de kans op overdracht van resistente bacteriën tussen dier en mens zoveel als mogelijk beperken. 

 3. De vermoedelijke datum van de resultaten van dit project

  • Activiteit 5.1: Netwerk opbouwen en kennis delen binnen het domein veehouderijen:
   (2) Studiedagen voor kennisuitwisseling tussen humane en veterinaire gezondheidszorg
   Streefdatum: 30-09-2018
   (2) Gemeenschappelijke informatie sessies (één in Vlaanderen en één in Nederland)
   Streefdatum: 31-08-2019

  • Activiteit 5.2: Grensoverschrijdende, uniforme meting van aanwezigheid AR kiemen in de veehouderij :
   (5400) Monsters (kweken) van 60 bedrijven (15 varkens- en 15 pluimveebedrijven aan beide zijden van de grens). In totaal 5.400 kweken.
   Streefdatum: 30-09-2018
   (1) Beschrijving van voorkomen van resistentiegenen en overeenkomst met gevonden resistentie in de andere sectoren in de vorm van een rapport of artikel
   Streefdatum: 31-08-2019

  • Activiteit 5.3: Grensoverschrijdende, uniforme meting van kwaliteitsindicatoren in infectiepreventie in de veehouderij:
   (1) Een V-IRIS systeem is ontwikkeld door de Universiteit Gent en de Universiteit Utrecht samen met CIDER en een app-ontwikkelaar
   Streefdatum: 31-08-2017

  • Activiteit 5.4: Coach methode ontwikkelen voor veehouders: good farming practices en antimicrobial stewardship
   (60) 60 bedrijven worden gecoacht ten behoeve van een verbeterde dierziektepreventie en een verminderd,  verantwoord antibioticumgebruik
   Streefdatum: 28-02-2019
   (1) Beschrijving van best coaching methodes in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of artikel
   Streefdatum: 31-08-2019
   (1) Beschrijving van best practices met betrekking tot dierziektepreventie en verantwoord antibioticumgebruik bij dieren in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of artikel
   Streefdatum: 31-08-2019
   (1) Een vulgariserende brochure voor pluimveehouders uitgegeven door het Proefbedrijf Pluimveehouderij
   Streefdatum: 31-08-2019
   (2) Twee vulgariserende artikels voor pluimveehouders uitgegeven door het Proefbedrijf Pluimveehouderij
   Streefdatum: 31-08-2019
   (2) Twee informatiesessies georganiseerd door het Proefbedrijf Pluimveehouderij

 4. De locatie op internet waarop de resultaten zullen worden bekendgemaakt: i41health.eu

 5. De resultaten van het gesteunde project worden gratis ter beschikking gesteld van de veebedrijven die in de betrokken sector actief zijn.
Delen: