Subsidiëring fokkerij

Voorzien op de Vlaamse begroting 2019

Ter ondersteuning van de fokkerij werd bij artikel 11 van het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 bepaald dat subsidies kunnen worden verleend aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, genetische diversiteit  en aan het Vlaams fokkerijcentrum.  

 Juridische basis

De verenigingen die hiervan gebruik wensen te maken, moeten een aanvraag indienen en daarbij voldoen aan de artikelen 48 en 49 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010.

De subsidie wordt verleend op basis van:

 • Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden  verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014, hierna aangeduid als V702/2014

   
 • Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, gepubliceerd in het Publicatieblad L352 van de Europese Unie van 24 december 2013, hierna aangeduid als V1408/2013

   
 • Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020

Concrete dossiers in 2019

 • 1. Aan de vzw CRV Vlaanderen wordt in het kader van artikelen  21, 24 en 27, 1, a) en b) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van € 927.000.  De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. Artikel 21 en 24
   • i. controles van de verbintenissen genetische diversiteit;
   • ii. promotie van de maatregel genetische diversiteit;
   • iii. informatieverstrekking in het kader van de maatregel genetische diversiteit 

    De steunintensiteit bedraagt conform artikel 21 en 24 ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten. 
  • b. Artikel 27, 1, a)
   • i. registratie van bevruchtings- en geboortegegevens; 
   • ii. uitvoeren van afstammingscontroles;
   • iii. uitvoering programma voor in stand te houden rassen;
   • iv. uitvoeren van afstammingscontroles;
   • De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.
  • c. Artikel 27, 1, b)
   • i. lineaire beoordeling melkvee;
   • ii. lineaire beoordeling vleesvee;
   • iii. nakomelingenonderzoek;
   • iv. melkproductieregistratie;
   • v. fokwaardeschatting.

    De steunintensiteit bedraagt tot 70% van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van dieren te bepalen, behalve de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht en van routinematige controles van de kwaliteit van de melk. 

    De steunintensiteit bedraagt conform artikel 21 en 24 ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten. 

     
 • 2. Aan de vzw Vlaamse Pietrain Fokkerij wordt in het kader van artikel 27, 1, a) en b) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van € 355.900.  De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. Artikel 27, 1, a) 
   • i. ondersteunende diensten;
   • ii. geboorteregistratie;
   • iii. afstammingscontrole; 
   • iv. bedrijfsprestatietoets en stressonderzoek;

    De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.
  • b. Artikel 27, 1, b) 
   • i. selectiemesterijonderzoek;
   • ii. berekening van fokwaardenschattingen.

    De steunintensiteit bedraagt tot 70% van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van dieren te bepalen, behalve de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht en van routinematige controles van de kwaliteit van de melk.

     
 • 3. Aan de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen wordt in het kader van artikel 27, 1, a) en b) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van € 72.460. De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. Artikel 27, 1, a) 
   • i. registratie van de lammeren;
   • ii. registratie van de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de vruchtbaarheidsindex;
   • iii. uitvoeren van afstammingscontroles;
   • iv. andere activiteiten met betrekking tot het opstellen en bijhouden van stamboeken;

    De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.
  • b. Artikel 27, 1, b) 
   • i. berekening van fokwaardeschattingen

    De steunintensiteit bedraagt tot 70% van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van dieren te bepalen, behalve de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht en van routinematige controles van de kwaliteit van de melk.
 • 4. Aan de vzw Paardenpunt wordt in het kader van de artikelen 21, 24 en 27, 1, a) en b) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van € 140.640. De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. Artikel 21
   • i. activiteiten met betrekking tot kennisoverdracht-, demonstratie- en voorlichtingsactiviteiten
  • b. Artikel 24 
   • i. deelname aan beurzen
   • ii. publicaties om de stamboekfokkerij van paarden bij het brede publiek beter bekend te maken 

    De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten.
  • c. Artikel 27, 1, a) 
   • i. diensten voor het forum fokkerij
   • ii. nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van het informaticaplatform
   • iii. registreren en verwerken van stamboekgegevens
   • iv. afstammingscontroles door DNA-bepaling 
   • v. coördinatie van gesubsidieerde activiteiten

    De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.
  • d. Artikel 27, 1, b)
   • i. berekening van fokwaardenschattingen bij rijpaarden

    De steunintensiteit bedraagt tot 70% van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van dieren te bepalen, behalve de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht en van routinematige controles van de kwaliteit van de melk.
 • 5. Aan de vzw Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders wordt in het kader van de artikelen 21 en 24 van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag  van € 25.000. De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. Artikel 21 
   • i. het verlenen van advies over de prestaties van bepaalde genetische lijnen op de konijnenbedrijven.

    De steunintensiteit bedraagt conform artikel 21 ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten. 
  • b. Artikel 24 
   • i. studie van de problemen die de pluimvee- en konijnenfokkerij aanbelangen, adviesverlening hierover alsook adviesverlening over toepassing van reglementering aangaande pluimvee- en konijnenfokkerij, algemene voorlichting en andere activiteiten van belang voor deze sectoren.

    De steunintensiteit bedraagt conform artikel 21 en 24 ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten. 
 • 6. Aan de vzw Steunpunt Levend Erfgoed wordt in het kader van de artikelen 21, 24 en 27, 1, a) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag van € 55.000.
  • a. Artikel 21
   • i. activiteiten met betrekking tot kennisoverdracht-, demonstratie- en voorlichtingsactiviteiten
  • b. Artikel 24
   • i. promotie van de maatregel behoud van lokale schapenrassen;
   • ii. informatieverstrekking in het kader van de maatregel behoud van lokale schapenrassen.

    De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten.
  • c. Artikel 27, 1, a)
   • i. opstellen en bijhouden van stamboeken;
   • ii. controles van de verbintenissen behoud van lokale schapenrassen;
   • iii. afstammingsonderzoek;
   • iv. vereenvoudigd beheer neerhofdieren

    De steunintensiteit bedraagt tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.
 • 7. Aan de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren wordt in het kader van de artikelen 24 en  27, 1, a), van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag  van € 6.500.  De gesubsidieerde programma’s betreffen 
  • a. artikelen 24 en  27, 1, a)
   • i. organisatie en coördinatie van het programma voor het beheer van de pluimvee- en konijnenrassen aanwezig in België;
   • ii. organisatie en coördinatie van een programma voor de instandhouding van de genetische hulpbronnen van de Belgische pluimvee- en konijnenrassen.

    De steunintensiteit bedraagt  conform artikel 27 tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken. De steunintensiteit bedraagt conform artikel 24 ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten.
 • 8. Aan de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard wordt in het kader van artikel 3 van V1408/2013 en artikel 27, 1, a) van V702/2014 een subsidie verleend voor een maximum bedrag  van € 83.340.  Het gesubsidieerde programma betreft 
  • a. Artikel 3 van V1408/2013
   • i. het toekennen van een instandhoudingspremie  aan veulens en jonge hengsten

    Het totale bedrag dat per lidstaat aan één onderneming wordt verleend, ligt niet hoger dan 15 000 euro over een periode van drie belastingjaren.
  • b. Artikel 27, 1, a) van V702/2014
   • i. registreren en verwerken van stamboekgegevens;
   • ii. ouderschapscontroles door DNA-bepaling;
   • iii. genetisch diversiteitsonderzoek;
   • iv. verzamelen van gegevens over chronisch progressief lymfoedeem.

    De steunintensiteit bedraagt conform artikel 27 tot 100% van de administratieve kosten van het opstellen en bijhouden van stamboeken.

Toetsing aan verordening (EU) nr. 702/2014

De hierboven beschreven maatregelen vallen onder de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven.

De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.

 • Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014).

 • Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

 • Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

 • De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

Delen: