Terug naar Nieuws

EU-visserijministers samen in Brugge voor informele gedachtewisseling over de toekomst van de visserij en de aquacultuur in de EU

Visserij

De Vlaamse minister van Visserij nodigde op 24 en 25 maart 2024 haar EU-collega's uit voor een informele bijeenkomst van visserijministers in Brugge en Zeebrugge. Tijdens de bijeenkomst wisselden ze van gedachten over de toekomst van de visserij en aquacultuur in de EU. Beide sectoren zijn van strategisch belang voor het behoud van onze voedselzekerheid, maar staan ook voor veel uitdagingen die concrete acties op Europees niveau nodig maken. Zo willen de EU-visserijministers de bakens uitzetten voor de volgende beleidsperiode na de Europese verkiezingen in juni 2024.

Vlaamse minister van Visserij en voorzitter van de Informele Raad van Visserij:

Deze informele bijeenkomst van Europese visserijministers was openhartig en zeer interessant. Het Europese beleid heeft een grote impact op onze visserij- en aquacultuursector. De aankondiging van de Europese commissaris om de volledige verordening over het gemeenschappelijk visserijbeleid te evalueren, wordt door de ministers toegejuicht. Deze evaluatie moet zeker ook in nauw overleg met onze vissers gebeuren. De Europese ministers hebben vandaag hun mening uiteengezet over de uitdagingen en oplossingen die zij zien voor een veerkrachtige en sterke visserijsector in de komende decennia. We moeten onze visserijsector vertrouwen schenken en hen door de komende uitdagingen loodsen. De lidstaten vragen om de dringende opheffing van alle wettelijke of financiële knelpunten in het EU-beleidskader die in de weg staan van een verdere verduurzaming van de visserijsector.

Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij

Ik ben trots op al het belangrijke werk dat we de afgelopen jaren samen hebben verricht. Vandaag staan we echter op een belangrijk punt: onze beslissingen voor de toekomst moeten onze vissers en aquacultuurbedrijven ondersteuning bieden en de duurzaamheid van de sector garanderen. Daarom heb ik mijn diensten gevraagd een volledige evaluatie te maken van onze verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid. Dit zal een solide basis vormen voor de best onderbouwde beslissingen en voor een bloeiende sector.

Op 24 en 25 maart vond in Brugge een informele Raad van de EU-ministers van Visserij plaats in het kader van het Belgische voorzitterschap. De ministers bespraken het onderwerp 'de toekomst van de EU-visserij en aquacultuur'.

Input van de stakeholders, andere EU-instellingen en EU-ministers van Visserij

Een discussienota, die vooraf ter voorbereiding aan de delegaties werd voorgelegd, bevatte de volgende accenten die de rode draad van de besprekingen moesten vormen:

  • de bescherming tegen externe druk en aanpak van interne beperkingen

  • de verschillende visserij- en aquacultuursectoren aantrekkelijker maken

  • een toekomstig beleid voorbereiden dat kan inspelen op veranderende omstandigheden.

De bijeenkomst begon met een video van enkele Belgische vissers  die de ministers verwelkomden en hen een boodschap meegaven, gevolgd door  een uiteenzetting van enkele stakeholders, namelijk van de voorzitter van de Adviesraad voor de Noordwestelijke Wateren (NWWAC), de heer Emiel Brouckaert, de voorzitter van de Europese Vereniging van Producentenorganisaties (EAPO), de heer Ebsen Sverdrup-Jensen, en de secretaris-generaal van de Europese Federatie van Aquacultuurproducenten.

Vervolgens kregen de vertegenwoordigers van de andere EU-instellingen het woord: de voorzitter van de Commissie PECH van het Europees Parlement, de heer Pierre Karleskind, en de commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, de heer Virginijus Sinkevicius.

Na deze uiteenzettingen gingen de EU-ministers van Visserij aan de slag met de inhoud van het document - geïnspireerd door de bijdragen van de belanghebbenden en deelnemers van de andere EU-instellingen. Alle delegaties formuleerden hun standpunt over een aantal vragen, zoals de juridische, financiële en andere aspecten die moeten worden aangepakt om het hoofd te bieden aan de externe druk en de interne uitdagingen en de EU-acties die nodig zijn tijdens de volgende beleidsperiode. Een tweede vraag was gericht op meer gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik ter ondersteuning van de overgang naar duurzame visserij- en aquacultuurpraktijken.

Voorlopige resultaten van de besprekingen

  • Een oproep voor een sterke gezamenlijke ambitie om te evolueren naar een aantrekkelijke, rendabele en veerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU via een doeltreffend EU-beleid en de nood te voorzien in de nodige instrumenten (via financiële steun, wetgevende maatregelen, enz.).

  • Er is een grote diversiteit aan types van vaartuigen binnen de Europese Unie, elk met hun eigen specifieke en gemeenschappelijke uitdagingen. Externe druk, zoals Brexit, had en heeft een niet te onderschatten impact. Het meervoudig gebruik van de mariene ruimte is ook een grote uitdaging. Dit is ook de reden waarom de ministers aangeven dat een on-size-fits-all beleidsaanpak niet ideaal is.

  • De ministers waren het eens over de vele voordelen van digitalisering, mits dit ook gegevens oplevert die van hoge kwaliteit, die betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar zijn

  • De ministers waren het erover eens dat de productie van vis en zeevruchten een strategische doelstelling voor de Europese Unie is en dat de nodige stappen moeten worden gezet om dit doel te bereiken.

  • De ministers onderstreepten dat adequate financiële steun van cruciaal belang is om de doelstelling van energietransitie en efficiëntie van alle schepen te verwezenlijken. In dit verband dringen sommige lidstaten aan op wijziging van het EU-rechtskader inzake staatssteun voor de energetische modernisering van de vloot.

  • De ministers wezen er ook op dat de financiële uitdagingen rond de aquacultuur adequaat moeten worden aangepakt, met respect voor het milieu en gelijke concurrentievoorwaarden.

  • Met deze gedachtewisseling van vandaag hopen we een eerste aanzet te hebben gegeven voor een bredere reflectie, en de Europese koers te bepalen tijdens een nieuwe politieke beleidsperiode die van start gaat na de Europese verkiezingen in juni!

Zicht op de rijke maritieme geschiedenis en het heden van Vlaanderen 

De informele bijeenkomst van de ministers van Visserij werd georganiseerd in Brugge en Zeebrugge/, twee prachtige historische en symbolische locaties die een rijke maritieme traditie belichamen.

Op maandagnamiddag bezochten de ministers in Zeebrugge het gerenoveerde schip Z.483 Jasmine, gevolgd door een bezoek aan een scheepssimulator in het maritieme opleidingscentrum van de VDAB. Met dit laatste wou de minister tonen hoe Vlaanderen toekomstige vissers opleidt tot echte professionals door hen te trainen in duurzame vismethodes en veiligheid aan boord.

Meer info vindt u op Gedachte­wisseling over de toekomst van de EU-visserij en -aquacultuur (europa.eu)

Delen: