Terug naar Nieuws

Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatie, 10 demonstratieprojecten klimaatrobuuste landbouw en 22 operationele groepen EIP

Steun

Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Daarom trekt het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij 5,5 miljoen euro uit voor 14 projecten VLIF innovatie, 10 demonstratieprojecten klimaatrobuuste landbouw en 22 operationele groepen EIP. Bij de geselecteerde projecten VLIF innovatie zit onder meer een veldmachine die via camera’s en precisielandbouw zeer specifiek onkruid bestrijdt, een project rond robotisering in de groenteteelt, … Bij de demonstratieprojecten worden via de projecten Klimrek Akkerbouw en Klimrek Varkens zo veel mogelijk landbouwers gesensibiliseerd om nu concreet aan de slag te gaan met het kimaattraject. In de operationele groep EIP ‘ZOBIO’ realiseren lokale bioboeren en zorginstellingen dan weer een langetermijnsamenwerking voor het toeleveren van lokale bioproducten aan de keuken van de zorginstelling. 

VLIF Innovatie

Het Agentschap  Landbouw en Zeevisserij deed in het kader van het GLB-plan 2023-2027 een oproep voor ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’. 22 landbouwers dienden een steunaanvraag in. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren.

14 van de 22 ingediende projecten werden geselecteerd voor een steunbedrag van 2,3 miljoen euro. Om geselecteerd te kunnen worden, moet een project een minimumscore behalen, na een beoordeling door een expertenjury van het project op de criteria innovatie, duurzaamheid, kwaliteit van het project en samenwerking. 

De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s passende in verscheidene Europese doelstellingen binnen het GLB, zoals energiebesparing en energie-recuperatie, robotisering, precisielandbouw, circulaire landbouw en dierenwelzijn. Zo werd een veldmachine geselecteerd die via camera’s en precisielandbouw zeer plaats specifiek onkruiden bestrijdt met een zeer hoge reductie van drift en middelengebruik tot gevolg. Een nieuw type opfokstal voor biggen werd geselecteerd voor uitvoering met als doel meer welzijn voor de dieren te creëren en het staartenbijten te vermijden. Ook werden enkele robotiseringsprojecten in de groenteteelt geselecteerd voor een verdere automatisering in de tuinbouw. Meerdere projecten omvatten investeringen voor het gebruik van meer lokale en circulaire stromen in het voederrantsoen van de dieren op hun bedrijf. 

Demonstratieprojecten

Naar aanleiding van de oproep voor het indienen van demonstratieprojecten werden 30 projectvoorstellen ingediend waarvan er tien gesubsidieerd zullen worden. De totale enveloppe voor de demoprojecten bedraagt 1 miljoen euro.

Deze demonstratieprojecten hebben tot doel de klimaatrobuustheid van de land- en tuinbouw te verbeteren. Een klimaatrobuuste bedrijfsvoering is voor elke landbouwer een uitdaging. De demonstratieprojecten moeten landbouwers ondersteunen en stimuleren in hun bedrijfsvoering om de impact op het klimaat te verminderen (mitigatie) en/of zich aan te passen aan de gevolgen van het wijzigende klimaat (adaptatie). De projecten zetten in op het demonstreren van praktische klimaatmaatregelen toepasbaar op de landbouwbedrijven.

De projecten lopen gedurende twee jaar tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2026.

Demonstratieprojecten 2023
Project Coördinator Projectpartners
Demo Klimrek Akkerbouw Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland ILVO, Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Inagro
Demo Klimrek Varkens Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland ILVO, Inagro, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
GePASt beweiden - Naar een klimaat- en milieubewuste beweiding Inagro ILVO, Boerenbond
Puzzelen aan ruwvoer voor de juiste teeltrotatie Landbouwcentrum voor Voedergewassen Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelaere HoGent Ugent
Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas Landbouwcentrum voor Voedergewassen  Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelaere HoGent Ugent
Wintervlas als antwoord op het veranderende klimaat Inagro  -
KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale kieming en opkomst Inagro Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Praktijkpunt Landbouw
OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems Proefcentrum voor Sierteelt Bodemkundige Dienst Belgie
Regeneratieve fruitteelt Proefcentrum Fruitteelt -
Jonge boeren, levende grond Katholieke Landelijke Jeugd en Groene Kring Voedsel Anders, Ilvo, Boerenbond, Pomona

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen

In 22 operationele groepen gaan landbouwers en andere actoren aan de slag om voor een bepaalde problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, brancheorganisaties, … De totale enveloppe EIP bedraagt 2,2 miljoen euro.

In een deel van de projecten worden nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) ontwikkeld, in een ander deel innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren en ketenspelers met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten. Het accent van de samenwerkingsprojecten ligt op  het samenwerken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen of op het aanmoedigen van gezonde, duurzame en betaalbare voedingspatronen binnen diverse cateringsessies. 

De projecten lopen gedurende twee jaar tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2026.

Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) – operationele groepen 2023
Project Coördinator
Franchise in de korte keten: Korte Keten boeren & Franchise, kunnen ze elkaar inspireren en versterken? Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
ZOBIO: Bioboeren en Zorginstellingen samen catering Bioforum
GraanWaardig: samenwerking oude graansoorten Flanders' FOOD 
Tweespan: Lokale bioeiwitketen vanuit Tweespan Biograno-LVEB Bioforum 
Aardboogst: Aardbeioogstvoorspelling met AI en modellering Proefcentrum Fruitteelt
Basta! Samenwerking voor agro-ecologische en 100% Belgische pasta keten Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
DIPA: Diversificatie teelt pastinaak en ajuin Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
Korte Keten Oost-Vlaanderen: Gecentraliseerde logistiek en transport Korte Keten Oost-Vlaanderen De Wassende Maan CV
Duurzame samenwerking voor innovatieve teelten: Op weg naar een duurzame samenwerking voor innovatieve teelten via diverse catering-settings Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Tackle Pear Decline: Aftakelingsziekte pear decline: een tikkende tijdbom onder de Vlaamse perenteelt? Proefcentrum Fruitteelt
PolderOntploegd: Niet-kerende grondbewerkingen in de Polder Inagro
Zeogoat: Gangbare en biologische melkgeitenhouders samen op zoek naar het potentieel van zeoliet voor ammoniakreductie Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
Akkerbouw Directzaai: Akkerbouwers verkennen potentieel van directzaai Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Schapenbegrazing tussen natuur en landbouw, naar een rendabel en circulair bedrijfsmodel INBO
Sensor-PAR-aat: Efficiënter gebruik water en energie tomaten PAR Proefcentrum Hoogstraten
Bloemen zonder woelen: samen struikelblokken wegmaaien ten voordele van bloemenranden en biodiversiteit in de fruitteelt Proefcentrum Fruitteelt
Toast KanLokaal: Evaluatie van on farm toastingstechnieken om gebruik van lokale eiwitbronnen in veevoeders mogelijk te maken Inagro
VALOBAT: Valorisatie reststromen bataat Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
MonEntero - Enterococcus spp. op braadbedrijven monitoren met behulp van een innovatief bemonsteringsprotocol Dierengezondheidszorg Vlaanderen
PeaPact²: Opschaling van de lokale keten van gele erwt o.b.v. eerlijke waardeverdeling HOGENT 
Vlaamse Eiwitboeren Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
KL.VAR.KETEN.Footprint: Opzet van een gevalideerd en performant carbon footprint systeem voor de Vlaamse varkensbranche met “Klimrek” als basis voor de primaire productie PORK.be
Delen: