Terug naar Nieuws

Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden

Beleid

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw stijgt lichtjes. De tevredenheid over de komende zes maanden is toegenomen, terwijl de beoordeling van de afgelopen zes maanden iets afneemt. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij deze ontwikkeling. Enerzijds zijn er goede prijzen voor dierlijke producten, gecombineerd met dalende inputkosten voor deze sectoren. Anderzijds hebben de weersomstandigheden het normale verloop van de markt voor sommige plantaardige sectoren verstoord. Dat blijkt uit de zesmaandelijkse landbouwconjunctuurenquête, waaraan 448 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in maart 2024 hebben deelgenomen.

Landbouwconjunctuurindex 2024

Een opvallende stijger is de varkenssector, die na een aantal goede resultaten blijft stijgen. Ook de melkveesector laat een sterke stijging zien. Van de tuinbouwsectoren tekenen fruitteelt en sierteelt een toename op, terwijl de sectoren groenten onder glas en groenten in openlucht een beperkte daling kennen.

In afwijking van het gebruikelijke patroon in de enquête van het voorjaar, daalt het aantal land- en tuinbouwers die in de afgelopen zes maanden belemmeringen hebben ondervonden amper. Normaal gesproken is er een sterke daling als gevolg van de weersomstandigheden, aangezien de meeste producten al zijn geoogst, maar deze keer is er een stijging van 46% naar 71%. Dat is toe te schrijven aan de natte weersomstandigheden, met deze winter als de derde natste sinds 1833. Belemmeringen veroorzaakt door weersomstandigheden bereiken hun hoogste niveau in een voorjaarsenquête. Vrijwel alle sectoren melden klachten hierover, maar de hoogste percentages zijn te vinden bij telers van groenten in openlucht, akkerbouwers en melkveehouders.

Beperkingen van overheidswege vertonen een kleine afvlakking, maar blijven op een hoog niveau (50%) staan. Vooral melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders klagen hierover. Hierbij speelt ongetwijfeld het stikstofdossier een belangrijke rol, samen met de onzekerheid die gepaard gaat met de toekomstige ontwikkeling van individuele bedrijven. In de boerenprotesten tijdens de afgelopen maanden hebben de landbouwers hun bezorgdheden geuit.

Het percentage land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen, verandert nauwelijks. Wel zijn er binnen de subsectoren enkele verschuivingen die kunnen worden verklaard aan de hand van de marktevolutie. Sectoren waar de prijsvorming goed verloopt, zien een stijging in geplande investeringen. Zo zijn ongeveer vier op de tien vleesveeproducenten, varkenshouders en melkveehouders van plan een of meerdere investeringen te doen. Aan de andere kant zien we een daling in de akkerbouw, groenten in openlucht en onder glas richting circa 20%. 

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Delen: