Terug naar Nieuws

Vlaamse overheid voorziet tot 20 000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Steun

Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt.  Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project.  De oproep is een initiatief van  het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2023 kregen vier projecten het subsidiebedrag. 

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om landbouwers die samenwerken met een natuurvereniging of landbouwers die op hun eigen terrein maatregelen nemen die goed zijn voor hun bedrijf én voor de biodiversiteit. Belangrijk criterium voor de jury is dat de  projecten innovatief zijn, inspirerend en toepasbaar op andere bedrijven.  Het moet ook gaan om een systeembenadering. Dat wil zeggen dat bij het inzoomen op één aspect, de samenhang met de andere aspecten van het landbouwsysteem niet uit het oog mag verloren worden.  Een aanpak bij de bron geniet de voorkeur.

Winnende projecten: van alternatieve teelten tot ondersteunen zomertortel

De vier winnende projecten van 2023 konden dit jaar al aan de slag met de subsidies. Ze moeten ten laatste tegen eind 2025 gerealiseerd zijn.

  • Het project Bolle Bodems van Heirbaut aLgriculture in Temse toont dat het mogelijk is om te werken met alternatieve teelten, zoals hennep en omloophout, en teeltrotaties.  Deze leveren niet alleen een beter inkomen op, ze dragen ook bij aan een gezondere, veerkrachtige bodem. Kennisuitwisseling gebeurt via demopercelen, de oprichting van een lerend netwerk en een aantal uitwisselingsmomenten.
  • Een project van Wim Govaerts & Co bouwt voort op een samenwerking tussen Boerderij De Witte Liereman en natuurgebied de Liereman in Turnhout. Het project onderzoekt de mogelijkheid om de mannelijke dieren van een melkveebedrijf ‘fenceless’, dus vrij, zonder omheining, te laten grazen in natuurgebied. Daarbij wordt onderzocht of de aanwezigheid van de dieren een positief effect heeft op de vogelpopulatie (o.a. kieviten en wulp).
  • Agro-Symbio vzw  in Retie plant de opstart van testcases rond boerderijcomposteren  en boerderijfermenteren. Dit project neemt een coördinerende rol op voor Kempense landbouwers die hier interesse voor hebben.
  • Voor de zomertortel (soort duif) zijn akkers en kleine landschapselementen als bloem- en zadenrijke stroken belangrijk. Het winnende project van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland heeft als doel alle spelers in de landbouw- en natuursector te laten samenwerken om dit landbouwlandschap te behouden en te versterken. Bedoeling is in het projectgebied een beter zicht te krijgen op de populatie van zomertortels en uit te testen wat voor hen het meest geschikte zaadmengsel is. 

Nieuwe oproep: projecten die de kringloop sluiten

De nieuwe oproep richt zich specifiek op projecten die de kringlopen in de landbouw sluiten. Dat wil zeggen dat landbouwpraktijken biologische processen ondersteunen om binnen hun productiesysteem te recycleren, met minder reststromen tot gevolg. Enkele voorbeelden: circulair gebruik van water, meer eigen voeders telen, minder kunstmest en meer stalmest…

Praktisch

Projectvoorstellen mogen ingediend worden tot en met 8 september 2024. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 januari 2025 en hebben een maximale duurtijd van 2 jaar. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Raadpleeg alle geselecteerde projecten van 2023 en alle realisaties van de voorbije jaren

Delen: