Perceelsmonitoring

Vanaf 2019 zal het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag, opvolgen door perceelsmonitoring. Op deze webpagina vindt u meer informatie over perceelsmonitoring.

Wat is perceelsmonitoring?

Perceelsmonitoring is de opvolging van activiteiten op landbouwpercelen met behulp van verschillende informatiebronnen.

Enerzijds worden gekende bronnen gebruikt, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Vanaf dit jaar zullen echter ook nieuwe bronnen, zoals satellietbeelden, worden gebruikt. Deze geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, waardoor het mogelijk wordt tijdsreeksen voor percelen op te stellen.

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet:
 

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet met piek voor wintertarwe 180 fAPAR op 26 mei en voor maïs 142 fAPAR op 18 juli

Op basis van deze informatie over activiteiten op een bepaald perceel kan het Departement Landbouw en Visserij bepaalde conclusies trekken over het gebruik van dat perceel. Zo kunnen we bepalen of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en of om het bouwland gaat, of er al een groenbedekker ingezaaid werd,…

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld door perceelsmonitoring?

De informatie over de perceelsactiviteiten kan gebruikt worden om bepaalde voorwaarden op te volgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en er betalingsrechten kunnen worden geactiveerd. De informatie kan ook gebruikt worden om de landbouwer advies te geven, bijvoorbeeld als blijkt dat de hoofdteelt van een perceel met EAG nog niet geoogst is en de uiterste inzaaidatum voor de groenbedekker nadert.

Wat kan er in 2019 concreet gebeuren in uw dossier?

In 2019 zal het departement nagaan of u voldoende oppervlakte met subsidiabel gebruik heeft om al uw betalingsrechten te activeren. Er zal ook nagekeken worden of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of voor gewasdiversificatie. Indien u betalingsrechten heeft aangevraagd als jonge starter, zal worden nagekeken hoe groot de oppervlakte in subsidiabel gebruik is.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

Als er een afwijking met de aangifte in de verzamelaanvraag wordt vastgesteld, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U krijgt een e-mail indien u een e-mailadres heeft geregistreerd, anders krijgt u een brief. In deze e-mail of brief zal duidelijk vermeld staan welke afwijking een financieel gevolg heeft en welke niet. Op het e-loket kan u bij de opmerkingen in uw verzamelaanvraag gedetailleerde informatie terugvinden.

Werd geen afwijking vastgesteld, dan wordt geen e-mail of brief verzonden. U zal ook geen opmerkingen vinden op het e-loket.

Wanneer wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

De e-mails en brieven zullen vanaf half september en uiterlijk 10/10/2019 worden verzonden. 10/10/2019 is de uiterste datum waarop de administratie wijzigingen kan aanbrengen aan uw dossier. Na deze datum zal het Departement Landbouw en Visserij geen e-mails en brieven meer verzenden en zullen de opmerkingen ‘Perceelsmonitoring’ niet meer worden berekend. De reeds berekende opmerkingen blijven behouden.

Welke informatie kan u terugvinden in de e-mail of brief perceelsmonitoring?

Wanneer verschillen worden vastgesteld tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring, heeft dit niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer. Een wijziging van de aangifte is toegestaan na perceelsmonitoring, maar is daarom niet altijd nodig. Om dit op te vangen, zal het departement zelf de nodige aanpassingen doen in de aangifte. Dat zal dan ook zo meegedeeld worden in de e-mail of brief. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat en/of de aanpassing door de administratie.

In de volgende alinea’s wordt dieper ingegaan op de mogelijk vastgestelde verschillen die worden meegedeeld in de e-mail of brief en op het e-loket en de eventuele gevolgen daarvan.

Een perceel was bij aangifte niet subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel wel subsidiabel is

Indien een perceel volgens de aangifte niet in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring wel, dan zal de administratie de aangifte zo wijzigen dat het perceel kan gebruikt worden voor de activering van betalingsrechten. Deze aanpassing kan enkel gebeuren als er geen eerdere plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieumaatregel werd aangevraagd.

Een perceel was bij aangifte subsidiabel, na perceelsmonitoring werd vastgesteld dat het perceel niet subsidiabel is

Indien een perceel volgens de aangifte in aanmerking kwam voor de activering van betalingsrechten en volgens de perceelsmonitoring niet, dan zal ook hier de administratie de aangifte zo wijzigen dat er geen sanctie voor overaangifte wordt berekend voor dit perceel. Deze aanpassing kan ook hier enkel gebeuren als er geen eerdere plaatscontrole op het perceel werd uitgevoerd en indien er geen agromilieumaatregel werd aangevraagd.

Op een perceel blijkt na perceelsmonitoring een ander gewas te staan

Indien bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een ander gewas werd geteeld op het perceel en het perceel blijft hierdoor subsidiabel of niet-subsidiabel, zal het departement dit melden. De aangifte zal in dit geval niet worden aangepast, omdat dat niet nodig is. De overheid houdt automatisch rekening met het correcte gewas.

U bent wel vrijgesteld van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie

Indien u bij aangifte niet vrijgesteld was van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie en u bent dat na de controle door perceelsmonitoring wel, wordt u dat meegedeeld. Gedetailleerde info vindt u op het e-loket.

U bent niet vrijgesteld van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie

Indien u bij aangifte vrijgesteld was van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie en u bent dat na nazicht door perceelsmonitoring niet meer, wordt u dat meegedeeld. Gedetailleerde info vindt u op het e-loket. Hiervoor is geen aanpassing meer mogelijk. Bijkomend ecologisch aandachtsgebied aanduiden na 31/5/19 is niet mogelijk.

Bij perceelsmonitoring werd vastgesteld dat een perceel geen landbouwgrond is

Dergelijk perceel hoort niet thuis in de verzamelaanvraag en wordt geschrapt. Mogelijk wordt een sanctie voor overaangifte berekend. Een aanpassing van de aangifte is niet toegestaan.

Welke informatie kan u terugvinden op het e-loket?

Op het e-loket in uw verzamelaanvraag vindt u meer gedetailleerde informatie terug over de opmerkingen die u ontving via e-mail of brief. Ontving u geen e-mail of brief, dan zal u ook geen opmerkingen op het e-loket terugvinden.

U kunt de opmerkingen rond perceelsmonitoring raadplegen op het e-loket onder de ‘laatste versie gekend bij de administratie’ van de verzamelaanvraag, op de pagina ‘Opmerkingen’ onder de eerste titel ‘Perceelsmonitoring’. Vindt u deze titel niet terug, dan zijn er geen opmerkingen rond perceelsmonitoring.

Als een perceel bij de aangifte subsidiabel was en na perceelsmonitoring blijkt het perceel niet subsidiabel te zijn, kan u door de opmerking uit te klappen de reden terugvinden waarom het perceel niet subsidiabel bleek. Omgekeerd kan u voor een perceel dat bij de aangifte niet subsidiabel was en na perceelsmonitoring wel subsidiabel blijkt te zijn, ook terugvinden wat daarvoor de reden is.

Werd voor een perceel bij perceelsmonitoring een ander gewas vastgesteld  en blijft het perceel al dan niet subsidiabel, dan kan u terugvinden welk gewas werd vastgesteld.

Indien blijkt dat u na perceelsmonitoring wel of niet vrijgesteld bent van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of het voldoen aan gewasdiversificatie, kan u terugvinden om welke reden u al dan niet bent vrijgesteld, welke percelen verantwoordelijk zijn voor dit verschil en wat de reden daarvoor is. Zo kan een perceel dat toch geen bouwland blijkt te zijn, tot gevolg hebben dat u over minder dan 10 ha bouwland beschikt en dus bent vrijgesteld van beide vergroeningseisen.

Als bij controle werd vastgesteld dat een perceel geen landbouwgrond is, vindt u daarvoor een opmerking terug.

Laterer controles en Waalse percelen

Na 10/10/2019 worden geen e-mails of brieven over perceelsmonitoring meer verzonden. Indien er na 10/10/2019 nog wijzigingen gebeuren aan uw dossier, bv. door een latere controle, kan u het resultaat daarvan terugvinden in het overzicht van de berekening van de uitbetaling.

Nazicht via perceelsmonitoring wordt enkel uitgevoerd voor zover u over Vlaamse betalingsrechten beschikt. Indien u beschikt over Waalse percelen krijgt u enkel informatie over uw Vlaamse percelen. Of u al dan niet vrijgesteld bent van gewasdiversificatie en/of ecologisch aandachtsgebied kan pas bij de berekening worden vastgesteld.

Welke mogelijkheden heeft u om te reageren?

Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de perceelsmonitoring, kunt u bezwaar indienen bij uw buitendienst binnen een termijn van twee weken na de datum van de melding.