Perceelsmonitoring

Vanaf 2019 zal het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag, opvolgen door perceelsmonitoring. Op deze webpagina vindt u meer informatie over perceelsmonitoring.

Wat is perceelsmonitoring?

Perceelsmonitoring is de opvolging van activiteiten op landbouwpercelen met behulp van verschillende informatiebronnen.

Enerzijds worden gekende bronnen gebruikt, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Vanaf dit jaar zullen echter ook nieuwe bronnen, zoals satellietbeelden, worden gebruikt. Deze geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, waardoor het mogelijk wordt tijdsreeksen voor percelen op te stellen.

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet:
 

Figuur - voorbeeld van een groeicurve op basis van een waarde voor groei, opgevangen door sentinel 2-satelliet met piek voor wintertarwe 180 fAPAR op 26 mei en voor maïs 142 fAPAR op 18 juli

Op basis van deze informatie over activiteiten op een bepaald perceel kan het Departement Landbouw en Visserij bepaalde conclusies trekken over het gebruik van dat perceel. Zo kunnen we bepalen of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en of om het bouwland gaat, of er al een groenbedekker ingezaaid werd,…

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld door perceelsmonitoring?

De informatie over de perceelsactiviteiten kan gebruikt worden om bepaalde voorwaarden op te volgen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of een perceel een subsidiabel gebruik heeft en er betalingsrechten kunnen worden geactiveerd. De informatie kan ook gebruikt worden om de landbouwer advies te geven,  bijvoorbeeld als blijkt dat de hoofdteelt van een perceel met EAG nog niet geoogst is en de uiterste inzaaidatum voor de groenbedekker nadert.

Wat kan er in 2019 concreet gebeuren in uw dossier?

In 2019 zal het departement nagaan of u voldoende oppervlakte met subsidiabel gebruik heeft om al uw betalingsrechten te activeren. Er zal ook nagekeken worden of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en/of voor gewasdiversificatie. Indien u betalingsrechten heeft aangevraagd als jonge starter, zal worden nagekeken hoe groot de oppervlakte in subsidiabel gebruik is.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten?

Als er een afwijking met de aangifte in de verzamelaanvraag wordt vastgesteld, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U krijgt een e-mail indien u een e-mailadres heeft geregistreerd, anders krijgt u een brief. In deze e-mail of brief zal duidelijk vermeld staan welke afwijking een financieel gevolg heeft en welke niet. Op het e-loket kan u bij de opmerkingen in uw verzamelaanvraag gedetailleerde informatie terugvinden.

Welke mogelijkheden heeft u om te reageren?

Anders dan bij klassieke controles ter plaatse, kan u uw aangifte in overeenstemming brengen met het resultaat dat via monitoring werd vastgesteld. Via het e-loket kunt u mogelijke aanpassingen aan uw verzamelaanvraag doorgeven tot 10 oktober 2019. Dit wil zeggen dat u uw aangifte kan corrigeren indien wij voor een perceel een ander resultaat vinden met de perceelsmonitoring voor wat betreft het gewas, het subsidiabel gebruik of het al dan niet bouwland zijn. Hierdoor kan u voor meer oppervlakte uitbetaling ontvangen of kan u een sanctie voor overaangifte vermijden.

Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de perceelsmonitoring, kunt u bezwaar indienen bij uw buitendienst binnen een termijn van twee weken na de datum van de melding.