Een projectsubsidie aan FERM vzw voor Landelijk infopunt voor vrouwen

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 31.667 euro (eenendertigduizend zeshonderdzevenenzestig euro) wordt toegekend aan FERM vzw voor Landelijk infopunt voor vrouwen. Het project wordt uitgevoerd van 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020.

Doelstellingen van de subsidie

  • Ontmoetingsmomenten in verschillende vormen

Er worden zowel fysieke als online ontmoetingsmomenten gepland die in gans Vlaanderen worden georganiseerd. Hierbij wordt ingezet in op het correct en to-the-point informeren van vrouwen in land- en tuinbouw, met als thema ondernemen in (post)-coronatijden.

  • Gefundeerde, holistische adviezen

In groep worden mensen getriggerd om na te denken over hun eigen situatie maar vragen stellen en advies vragen doen ze vaak graag in een 1-1 gesprek. Daarom zetten wordt ingezet op individuele ondersteuning, waarbij we variëren met 1-1 ontmoetingsmomenten, online gesprekken, interactie via mail en huisbezoeken.

  • Vormingen op maat

Vrouwen in land- en tuinbouw laten bepalen waar er noden zijn en waarover ze zich willen laten informeren.

  • Inspireren via een podcast en webinars

Corona leerde Ferm vzw om de online mogelijkheden verder te verkennen en dat wil Ferm vzw onder meer doen door dit najaar een podcast te lanceren en door webinars te organiseren.

  • Netwerken

Met een eigen zetel binnen het Women Committee van COPA-COGECA realiseert Ferm vzw een wisselwerking met andere Europese landen over de positie van vrouwen in land- en tuinbouw. Dit levert alle partijen vruchtbare inspiratie en ideeën.

  • Ervaringen delen met startende ondernemers in land- en tuinbouw

De starterscursus vormt land- en tuinbouwers die willen opstarten of overnemen of die hun kennis willen opfrissen. De ervaring die Ferm vzw de afgelopen jaren opdeed, willen we delen met deze belangrijke groep.