Projectsubsidie aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw voor het uitvoeren van het project “(BIO)divers rantsoen voor rundvee” in het kader van de Vlaamse projectoproep 2021 ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.
De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014.

Begunstigde in 2021

Een subsidie van maximaal 20.000 euro wordt toegekend aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, Schoolpad 43, 3300 Hakendover, voor de uitvoering van het project “(Bio)divers rantsoen voor rundvee” voor de periode vanaf de ondertekening van het MB tot en met 31/12/2023.                        

De promotor  Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw zal actief samenwerken met volgende partners: rundveetelers  die actief in de projectwerking worden ingeschakeld, rundveehouders in de ruime regio en andere geïnteresseerde betrokken actoren; samenwerking met landbouwexperten van kennis- en adviesbureau op het gebied van rantsoenautonomie voor runderen en met de experten van de vaste partners Natuurpunt en Boerenbond, communicatie en kennisuitwisseling met de provinciale diensten leefmilieu en land- en tuinbouw en de bedrijfsplanners van VLM, kennisuitwisseling met het ILVO en het Innovatiesteunpunt Boerenbond.

De te bereiken doelgroepen zijn: de rundveesector in heel Vlaanderen en hun organisaties, Natuur- en milieuorganisaties (lokale organisaties, Natuurpunt, koepelorganisatie West-Vlaamse), lokale, provinciale en Vlaamse overheden, burgers als kritische consumenten.

Doelstellingen van de subsidie

Specifieke doelstelling van het project “(Bio)divers rantsoen voor rundvee”

Het doel is om meer rundveehouders, zowel de vlees- als melkveehouders, te motiveren om aan de slag te gaan met productieve kruidenrijke graslanden en met de aanplant en het beheer van productieve KLE’s.

Concreet wil Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw met dit project focussen op

  • enerzijds ‘productief’ kruidenrijk grasland
  • en anderzijds op het toepassen van ‘productieve’ kleine landschapselementen Daarbij wordt het financieel voordeel van kruidenrijk grasland en KLE’s  als verdienmodel duidelijk naar voor geschoven. Door het sterk veranderende klimaat zijn de rundveebedrijven ook gebaat bij het robuuster maken van het productiesysteem.  De focus ligt op de begeleiding voor praktische inpassing in 'demo-bedrijven' en de verspreiding van de ervaringen van deze pioniers naar andere bedrijven. De resultaten, kennis en ervaring  worden gedissemineerd zodat toepassing op lange termijn wordt gestimuleerd.

Om de doelstellingen van het project te realiseren voorziet men concreet onder meer volgende acties:

  • analyse en begeleiding van de deelnemende demo-landbouwbedrijven en bijkomende veldrealisaties; de landbouwers worden actief betrokken en er wordt samengewerkt met experten terzake;
  • kennis en ervaringsdeling naar andere geïnteresseerde rundveebedrijven: inrichten van bedrijfsbezoeken en info- en demomomenten voor rundveehouders in de ruime regio en andere betrokken actoren met aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid, bedrijfsspecifieke inpassing in de bedrijfsvoering, de kosten-batenanalyse en de ecosysteemdiensten;
  • brede communicatie en verspreiding van de ervaring van de pioniers naar de ganse sector, naar betrokken organisaties, administraties en publieke instanties in Vlaanderen  via eigen kanalen en landbouwkanalen met infomomenten, bedrijfsbezoeken, opname van een film, geschreven info (landschapskrant, website, sociale media, vakbladen, ..) zodat de  kennis en ervaring ook doorlopen na het project zoals ook de aangelegde maatregelen.