Steunmelding aan EU: subsidiëring van Ferm vzw ter ondersteuning van haar Steunpunt Korte Keten

Ter ondersteuning van land- en tuinbouwers die kiezen voor de uitbouw van een korte-keten-activiteit, voorziet de Vlaamse overheid in een subsidie aan het Steunpunt Korte Keten van Ferm vzw.

De subsidiabele activiteit en haar steunpercentages is: steun tot 100 % voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting.

De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8).

Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie

Om de subsidie te verkrijgen moet Ferm vzw aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen:

  • Een aanvraag richten aan het Departement Landbouw en Visserij;
  • Een actieplan voorstellen met indicatoren;
  • Een begroting opstellen voor het actieplan
  • Het voorgestelde programma moet voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsverordening (Verordening (EG) nr. 702/2014)

Subsidiëring 01/01/2021 – 31/12/2021

Ferm vzw zal ook in 2021 een subsidie krijgen en zal die gebruiken voor het leveren van advisering en begeleiding van ondernemers door het Steunpunt Korte Keten, de ontwikkeling van online en offline vormingspakketten en de ontwikkeling en het uittesten van tools binnen de trajectbegeleiding.

De activiteiten die zullen uitgevoerd worden kaderen in de uitvoering van het Korte Keten beleid.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende medewerker van het Departement Landbouw en Visserij:

Ann Verspecht
ann.verspecht@lv.vlaanderen.be
Tel. 0491 086 784 

Ellipsgebouw (4e verdieping)
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Brussel