Versnelde uitrol Klimrektool

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennisgegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van onafhankelijke begeleiding van bedrijven bij het verwerven van inzichten bij de keuze van landbouwklimaatmaatregelen met impact op de niet energetische broeikasgasemissies zoals methaan en lachgas op melkveebedrijven. 

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 433.499 euro (vierhonderddrieëndertigduizend vierhonderdnegenennegentig euro) wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering toegekend aan het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek als trekker van een consortium van 3 partners. Het project wordt uitgevoerd van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022. 

‘Doelstelling is om de Klimrektool, ontwikkeld binnen het door VLAIO gefinancierde LA-traject ‘Klimrek’, versneld uit te rollen in de sector in 2022 en te laten implementeren op Vlaamse melkveebedrijven om in de eerste plaats bij te dragen aan de doelstellingen van het Convenant tot reductie van de enterische emissies door de Vlaamse melkveehouders.

Het project ‘Versnelde uitrol van de Klimrektool’ biedt landbouwers een klimaattraject op maat aan om het bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. De klimaatkoers bestaat uit individuele en/of in groep begeleiding van de melkveehouders, welke gepaste klimaatmaatregelen aanreikt en ondersteunt bij de implementatie ervan. 

Het wordt uitgevoerd over een periode van 1 jaar door een consortium van Vlaamse landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten op basis van een ingediend projectplan. 

Doelstellingen van de subsidie

Het project houdt de uitvoering in van de volgende activiteiten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022:

  • ’Uitrol-gereed’ maken van de Klimrek klimaatscan
  • opleiden en erkennen van consulenten
  • afnemen van de klimaatscan en begeleiding van 180 unieke melkveebedrijven
  • communicatie, disseminatie en rapportering