Nuttige websites

Op deze pagina:

Nuttige websites voor de land- en tuinbouw en zeevisserij

Departement Omgeving
Het Departement Omgeving staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse milieubeleid en de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering.

VLM - Vlaamse Landmaatschappij
Is de open ruimte in Vlaanderen ook uw bekommernis? Dan bent u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het juiste adres. Samen met tal van partners werkt de VLM dagelijks aan een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, werken, wandelen, fietsen.
Voor de Vlaamse land- en tuinbouw weerhouden we o.a. de info over de mestbank en de beheersovereenkomsten.

Mestbankloket

VMM - Vlaamse Milieumaatschappij
De VMM is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op die manier staat zij ten dienste van de overheid en de bevolking.
Voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen weerhouden we o.a. de info rond de waterheffing.

Waterloket
"Het waterloket is het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water". Eén van de doelgroepen waarnaar het loket zich richt is de Vlaamse land- en tuinbouw.

FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen

De hoofdopdrachten van het Voedselagentschap zijn:
controle, onderzoek en keuring van voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen; afleveren van erkenningen, vergunningen en toelatingen om activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen; uitwerking van traceer- en identificatiesystemen om de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van hun productie en verwerking te volgen; dierenwelzijn , phytosanitaire controles en sommige kwaliteitscontroles in de plantaardige sector.

DGZ - Dierengezondheidszorg
Dierengezondheidszorg Vlaanderen voert opdrachten uit m.b.t. de dierenziektebestrijding en de gezondheidszorg van de voedselproducerende dieren.
Voor land- en tuinbouw weerhouden we o.a.: Sanitel/Sanitrace, sanitair attest, dierziekten, …

Fytoweb
Deze website geeft toegang tot de databank van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen. Ze kunnen de keuze helpen vergemakkelijken uit de wijde waaier van erkende middelen in België.
Hier vindt de geïnteresseerde bezoeker o.a. de lijst met erkende bestrijdingsmiddelen.

VLAM - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
VLAM concipieert een marketingbeleid voor de Vlaamse land- en tuinbouw, de visserij, en de agroalimentaire sector.
De geïnteresseerde Vlaamse land- en tuinbouwer vindt zijn gading in de eerste plaats in het luik voor professionele bezoekers.

VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
De vlag dekt in dit geval de lading. Ook voor de professionele bezoeker.
De regelmatige bezoeker vindt op deze dynamische site de Vlaamse land- en tuinbouwactualiteit, cijfers, dossiers, adressen proefcentra, kijkboerderijen, wie is wie in de land- en tuinbouwsector…

Vlaamse overheid - Onderwijs
Op deze website kunt u het antwoord vinden op vragen als: Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau? Welke studierichtingen, opleidingen,... kan ik er volgen? Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen,... aan? Wat zijn de adressen en het studieaanbod van de scholen in een bepaalde regio?
Dus ook voor land- en tuinbouwer in spe.

Milieuinfo
Vlaamse wegwijzer voor leefmilieu en natuur.
Zowel voor de burger als voor de onderneming.

Bodemkundige dienst
Diensten voor de land- en tuinbouw vormen van oudsher de ruggengraat van onze activiteiten. Onze standaardgrondontledingen en de daaraan gekoppelde bemestingsadviezen zijn onderbouwd door meer dan vijftig jaar proefveldwerking en praktijkervaring. Deze basisontledingen worden vervolledigd door ons specifiek advies voor stikstof dat gebaseerd is op de unieke en beproefde N-indexmethode.

Energie en Milieu Informatie Systeem
EMIS is het energie en milieu informatiesysteem voor het Vlaams gewest. Doorklikken op de sector "Landbouw en Voeding" levert de geïnteresseerde bezoeker heel wat hieraan gerelateerde info op, o.a. over VLAREM.

Ovam: over de afvalproblematiek
Deze pagina van een deelsite van de OVAMsite is gericht naar de bedrijven (producenten, invoerders, distributeurs, ophalers en verwerkers van afvalstoffen,…) waar zij snel informatie kunnen terugvinden omtrent bedrijfsafvalstoffen en de problematiek inzake grondverzet.
Professionele bezoekers kunnen doorklikken naar "onderneming".

Boeren op een Kruispunt vzw
Indien uw toekomstmogelijkheden niet overeenkomen met uw verwachtingen en u denkt hierdoor werkelijk in een ernstige probleemsituatie te komen, dan kun u beroep doen op de diensten van de vzw Boeren op een Kruispunt die actief is in alle Vlaamse provincies.

Centrum Agrarische Geschiedenis
Het Centrum Agrarische Geschiedenis is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op vlak van landbouw en voeding en wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst.

Rechtenverkenner
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van alle sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden

Landbouworganisaties

Provincies

De 5 Vlaamse provincies hebben op hun respectievelijke sites ook aandacht voor de land- en tuinbouw, o.a. over de milieuvergunning, subsidies, proefcentra,…

Zeevisserij

Wetgeving