Nuttige websites

Op deze pagina: Nuttige websites - Landbouworganisaties - Provincies - Zeevisserij - Wetgeving

Links naar nuttige websites voor de land- en tuinbouw en visserij.

Departement LNEExterne internet-websiteDepartement Omgeving
Het Departement Omgeving staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse milieubeleid en de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering.


 

 

 

vlmExterne internet-websiteVLM - Vlaamse Landmaatschappij
Is de open ruimte in Vlaanderen ook uw bekommernis? Dan bent u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het juiste adres. Samen met tal van partners werkt de VLM dagelijks aan een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, werken, wandelen, fietsen.
Voor de Vlaamse land- en tuinbouw weerhouden we o.a. de info over de mestbank en de beheersovereenkomsten.

Externe internet-websiteMestbankloket

 

vmmExterne internet-websiteVMM - Vlaamse Milieumaatschappij
De VMM is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op die manier staat zij ten dienste van de overheid en de bevolking.
Voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen weerhouden we o.a. de info rond de waterheffing.

 

 

waterloketExterne internet-websiteWaterloket
"Het waterloket is het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water". Eén van de doelgroepen waarnaar het loket zich richt is de Vlaamse land- en tuinbouw.

 

 

 

federaal voedselagentschapExterne internet-websiteFAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen

De hoofdopdrachten van het Voedselagentschap zijn:
controle, onderzoek en keuring van voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen; afleveren van erkenningen, vergunningen en toelatingen om activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen; uitwerking van traceer- en identificatiesystemen om de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van hun productie en verwerking te volgen; dierenwelzijn , phytosanitaire controles en sommige kwaliteitscontroles in de plantaardige sector.

 

dierengezondheidszorg

Externe internet-websiteDGZ - Dierengezondheidszorg
Dierengezondheidszorg Vlaanderen voert opdrachten uit m.b.t. de dierenziektebestrijding en de gezondheidszorg van de voedselproducerende dieren.
Voor land- en tuinbouw weerhouden we o.a.: Sanitel/Sanitrace, sanitair attest, dierziekten, …

 

 

 

fytowebExterne internet-websiteFytoweb
Deze website geeft toegang tot de databank van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen. Ze kunnen de keuze helpen vergemakkelijken uit de wijde waaier van erkende middelen in België.
Hier vindt de geïnteresseerde bezoeker o.a. de lijst met erkende bestrijdingsmiddelen.

 

 

 

vlam

Externe internet-websiteVLAM - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
VLAM concipieert een marketingbeleid voor de Vlaamse land- en tuinbouw, de visserij, en de agroalimentaire sector.
De geïnteresseerde Vlaamse land- en tuinbouwer vindt zijn gading in de eerste plaats in het luik voor professionele bezoekers.

 

 

 

viltExterne internet-websiteVILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw
De vlag dekt in dit geval de lading. Ook voor de professionele bezoeker.
De regelmatige bezoeker vindt op deze dynamische site de Vlaamse land- en tuinbouwactualiteit, cijfers, dossiers, adressen proefcentra, kijkboerderijen, wie is wie in de land- en tuinbouwsector…

 

  

 

 

onderwijs

Externe internet-websiteVlaamse overheid - Onderwijs
Op deze website kunt u het antwoord vinden op vragen als: Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau? Welke studierichtingen, opleidingen,... kan ik er volgen? Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen,... aan? Wat zijn de adressen en het studieaanbod van de scholen in een bepaalde regio?
Dus ook voor land- en tuinbouwer in spe!!

 

 

 

milieu

Externe internet-websiteMilieuinfo
Vlaamse wegwijzer voor leefmilieu en natuur.
Zowel voor de burger als voor de onderneming.

 

 

 

 

bodemkundige dienst

Externe internet-websiteBodemkundige dienst
Diensten voor de land- en tuinbouw vormen van oudsher de ruggengraat van onze activiteiten. Onze standaardgrondontledingen en de daaraan gekoppelde bemestingsadviezen zijn onderbouwd door meer dan vijftig jaar proefveldwerking en praktijkervaring. Deze basisontledingen worden vervolledigd door ons specifiek advies voor stikstof dat gebaseerd is op de unieke en beproefde N-indexmethode.

 

 

 

emis

Externe internet-websiteEnergie en Milieu Informatie Systeem
EMIS is het energie en milieu informatiesysteem voor het Vlaams gewest. Doorklikken op de sector "Landbouw en Voeding" levert de geïnteresseerde bezoeker heel wat hieraan gerelateerde info op, o.a. over VLAREM.

 

 

 

ovam

Externe internet-websiteOvam: over de afvalproblematiek
Deze pagina van een deelsite van de OVAMsite is gericht naar de bedrijven (producenten, invoerders, distributeurs, ophalers en verwerkers van afvalstoffen,…) waar zij snel informatie kunnen terugvinden omtrent bedrijfsafvalstoffen en de problematiek inzake grondverzet.
Professionele bezoekers kunnen doorklikken naar "onderneming".

 

 

 

compost

Externe internet-websiteCompost.be
Compost.be: Je bent landbouwer, tuinbouwer, tuinarchitect, tuinaannemer, ... en je zoekt informatie over compost en compostgebruik.
Compost.be is een deelsite specifiek voor land- en tuinbouw van Vlaco.

 

 

 

 

Boeren op een Kruispunt vzwExterne internet-websiteBoeren op een Kruispunt vzw

Indien uw toekomstmogelijkheden niet overeenkomen met uw verwachtingen en u denkt hierdoor werkelijk in een ernstige probleemsituatie te komen, dan kun u beroep doen op de diensten van de vzw Boeren op een Kruispunt die actief is in alle Vlaamse provincies.

 

 

 

website Centrum Agrarische GeschiedenisExterne internet-websiteCentrum Agrarische Geschiedenis

Het Centrum Agrarische Geschiedenis is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op vlak van landbouw en voeding en wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst.

 

Externe internet-websiteRechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van alle sociale rechten:
- premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
- voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
- door de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden

Landbouworganisaties

Provincies

De 5 Vlaamse provincies hebben op hun respectievelijke sites ook aandacht voor de land- en tuinbouw, o.a. over de milieuvergunning, subsidies, proefcentra,…

Zeevisserij

Wetgeving