Projectsubsidie 70ste congres van The European Federation for Animal Science of EAAP

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 5.000 euro wordt toegekend aan het EV ILVO voor de organisatie in 2019 in Gent van het 70ste congres van “The European Federation for Animal Science” of EAAP. 

Doelstellingen van de subsidie

ILVO EV diende een subsidieaanvraag in bij het kabinet van mevrouw de minister met de vraag voor een financiële tussenkomst voor bovenvermeld initiatief. “The European Federation for Animal Science” of EAAP  is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op het verbeteren van de kennis en de verspreiding van onderzoeksresultaten van landbouw huisdieren. Leden van deze organisatie bestaan uit wetenschappers, dierenkwekers en beheerders. De vereniging werd in 1949 in Parijs opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Rome.

EAAP organiseert jaarlijks een congres dat tot doel heeft om alle wetenschappers betrokken in onderzoek naar dierlijke productie, zowel op Europees vlak als op wereldvlak, samen te brengen en gedurende een aantal dagen een zeer ruim en gevarieerd programma aan te bieden over allerhande onderzoektopics. Als afsluitmoment wordt er jaarlijks een technische tour voorzien waarbij het gastland de kans krijgt om zijn veehouderij te tonen aan de rest van de wereld.  In 2019 zal België voor het eerst sinds 1977 opnieuw gastland zijn voor het jaarlijkse EAAP congres.

De wetenschappelijke sessies die gehouden zullen worden, worden vastgelegd door het wetenschappelijk comité van EAAP. Jaarlijks komen dezelfde relevante onderwerpen terug. Een terugblik op het EAAP-congres in Tallinn, Estland leert dat er een brede waaier van onderzoeksresultaten wordt voorgesteld, gaande van diergezondheid, dierenwelzijn, klimaat, economie, genetica,.. De laatste jaren krijgt PLF (smart farming) ook een plaats in het congres.

Daarnaast wordt op de laatste dag van het congres een technische tour voorzien waarbij de deelnemers uit een aantal dierlijke sectoren kunnen kiezen en hier enkele plaatselijke veeteeltbedrijven kunnen bezoeken onder begeleiding. Ook in 2019 zullen er verschillende bezoeken voorzien worden.