Projectsubsidie aan de vzw Agrobeheercentrum Ecokwadraat voor het uitvoeren van het project “Groene randen” in het kader van de Vlaamse projectoproep 2016 Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.
De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014.

Begunstigde in 2016

Een subsidie van maximaal 20.000 euro wordt toegekend aan het Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw, Diestsevest 40, te 3000 Leuven, voor de uitvoering van het project “Groene randen” voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. 

De promoter Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw (Sven Defrijn) zal samenwerken met volgende partner: Boerenbond.

Doelstellingen van de subsidie

Cijfers van het Departement Landbouw en Visserij tonen aan dat de meerheid van de landbouwers voor de invulling van hun EAG-verplichting kiest voor slechts 1 maatregel, namelijk groenbedekkers. Andere maatregelen met potentieel hoge natuurwaarden blijven daardoor onderbelicht.

Centraal in dit project staat de zoektocht naar het inpassen in de bedrijfsvoering van EAG-types die een zo groot mogelijke meerwaarde voor natuur combineren met rendabiliteit in de Vlaamse landbouw. In dit project ligt de focus op het creëren en duurzaam beheren van groene linten in het agrarisch landschap (lineaire landschapselementen zoals akkerranden en houtkanten) aangezien zij:

  • enerzijds een groot potentieel vormen om een op ruimte-efficiënte wijze (en dus met een minimaal verlies aan productieve landbouwgrond) een hoge biodiversiteitswaarde te creëren;
  • anderzijds breed toepasbaar en inpasbaar zijn in de Vlaamse landbouwsector (waardoor de resultaten van ons project ook breed uitdraagbaar zijn).

Doel van dit project is het draagvlak bij landbouwers voor het creëren, behouden en duurzaam beheren van lijnvormige landschapselementen zoals akkerranden, hagen, heggen en houtkanten te verhogen.

Dit willen ze doen door de economische meerwaarde hiervan in de verf te zetten, zowel op basis van de ecosysteemdiensten die ze leveren voor de landbouwer, als op basis van de financiële instrumenten die in dit kader beschikbaar zijn, waaronder de mogelijkheid tot invulling van de EAG-verplichting.

Concreet, willen ze in een aantal gebieden verspreid over Vlaanderen, met elk hun eigenheden en types landbouw en in nauwe samenwerking met betrokken landbouwers:

  • In kaart brengen van het potentieel aan aanwezige houtkanten en akkerranden die kunnen bijdragen bij tot het invullen van hun EAG-verplichting en landbouwers hierbij begeleiden.
  • De mogelijkheden tot samenwerking met collega-landbouwers en andere actoren onderzoeken op vlak van aanleg en/of beheer en promoten.
  • De (combinatie)mogelijkheden met beheerovereenkomsten, of andere financiële instrumenten zoals VLIF (niet productieve investeringen) en subsdies i.k.v. natuurbeheerplan in beeld brengen.
  • De economische meerwaarde berekenen in relatie tot het basisscenario (groenbedekker) en dit op een objectieve wijze rapporteren.
  • Aanbevelingen formuleren naar landbouwers en beleidsmakers.
  • Communicatie en m.b.t. de mogelijkheden van deze maatregelen als alternatief i.k.v. realisatie EAG.