Projectsubsidie integrale kwaliteitsbenadering

Projectsubsidie “integrale kwaliteitsbenadering – Vlaamse toekomststrategie hardfruitsector”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dient voor de financiering van de kosten van publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek.

In deze publicaties mag geen specifieke onderneming, merknaam of oorsprong worden vermeld. De steun dekt de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 24, lid 5, van verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 24, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 47.115 euro wordt toegekend aan vzw Boerenbond vereniging voor Innovatieve projecten Diestsevest 50 – 3000 Leuven voor de uitvoering van het project ‘integrale kwaliteitsbenadering – Vlaamse toekomststrategie hardfruitsector’ voor de periode 1 november 2017 tot en met 31 augustus 2018.

Doelstellingen van de subsidie

Het project heeft tot doel de Vlaamse fruittelers de crisis in de fruitteelt en andere uitdagende marktomstandigheden te doen trotseren. Dit project kadert in de Vlaamse toekomststrategie voor de hardfruitsector en omvat de integrale kwaliteitsbenadering met het oog op het creëren van een sterkere marktpositie in binnen- en buitenland.

Er zal ingezet worden op de kwaliteit van het hardfruit, meer bepaald door zich te differentiëren op de markt met het afleveren van hoogkwalitatieve producten.  Met dit project wil men beter inzicht krijgen in de zaken die de kwaliteit beïnvloeden en op zoek gaan naar wijzen om het kwaliteitsniveau van ons fruit bij de consument te waarborgen. Men heeft hier zowel de teler zelf voor ogen (aanreiken tools en kennis) maar er valt veel vooruitgang te boeken bij het sorteren en het keuren van het fruit.

Men streeft naar één duidelijk lastenboek dat de verschillende bestaande lastenboeken op elkaar afstemt en vereenvoudigt. Dit lastenboek beschrijft de minimumeisen voor de verschillende klassen.

De kwaliteit van de producten moet ook tijdens de verdere stappen in de keten gegarandeerd worden.

Daarnaast wil men als sector blijvend op zoek gaan naar nieuwe exportmarkten voor het uniform en hoog kwalitatief product.  De aanpak  wordt samen met de ketenpartners bekeken en men wil tot een gemeenschappelijk fruitlabel komen om de positie op de exportmarkten te versterken.

Het voorstel bevat volgende acties:

 • verkennende fase: 2 sessies
  • Gluren bij de buren: Elstar altijd raak:door telers én handelaars opgezet
   • Aan welke eisen moeten deze appels exact voldoen.
   • Hoe werd hele structuur opgezet en opgevolgd.
  • Wat wil onze klant
   • Contacten met retail (aankopers) met betrekking tot vruchtkwaliteit en waar wil men naar toe met ons Belgisch product.
   • Contact met Fresh Trade Belgium: Hoe verschillen de wensen van de exportmarkt met deze van de binnenlandse markt.
 • analyse lastenboeken: 4 sessies: Hoe verschillend zijn de verschillende lastenboeken: eerste analyse en 2 workshops met belanghebbenden; doel: 1 gemeenschappelijk lastenboek.
 • visiefase: 5 sessies: Samenvatting en visievorming die moet leiden tot een verdere aanpak en uitwerking van integrale kwaliteitsbenadering, samen met de ketenpartners.
 • verspreidingsfase: Het breed bekendmaken van de besluiten rond integrale kwaliteitsbenadering via beschikbare vakpers, website en nieuwsbrief Boerenbond. Ook andere ketenpartners zullen belangrijke rol spelen in verspreiden van deze info aan hun leden.