Projectsubsidie “Ontwikkelen van een NIRS-kalibratie voor het schatten van de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs voor een betere maïsrassenkeuze in functie van het rantsoen en rundveetype”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling (art. 31 verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 31, lid 6 van verordening (EU) nr. 702/2014.

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.(artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt: artikel 31, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

  1. dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;
  2. de doelstellingen van het gesteunde project;
  3. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;
  4. de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;
  5. de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project. (artikel 31, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding toegekend. (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7 , verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 34.813 euro wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO – Eenheid Dier), hierna begunstigde te noemen, Scheldeweg 68, 9090 Melle, via rekeningnummer BE23 3751 1174 5291,, voor de uitvoering van het project “Ontwikkelen van een NIRS-kalibratie voor het schatten van de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs voor een betere maïsrassenkeuze in functie van het rantsoen en rundveetype” voor de periode 01.04.2019 – 31.03.2020.

De vermoedelijke datum van publicatie op www.vlaanderen.be/landbouw van de projectresultaten is 30/9/2020, waar de resultaten gratis beschikbaar zullen zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

Doelstellingen van de subsidie

Het project beoogt de volgende realisaties:

Ontwikkeling NIRS-kalibratie

Op een selectie van maïsmonsters (uit rassenonderzoek van 2017, 2018 en 2019) wordt de celwandverteerbaarheid (afgekort NDFd) bepaald via de referentiemethode (48 uur in vitro incubatie met pensvocht). Deze gegevens worden gebruikt voor de update en validatie van de kalibratie.

Via dit onderzoek wordt een NIRS-calibratie ontwikkeld voor het schatten van de celwandverteerbaarheid (NDPd) van kuilmaïsrassen. Deze calibratie kan gebruikt worden in de Belgische rassenvergelijkingsproeven. Deze parameter zal de veehouders extra informatie bieden over de potentiële voederwaarde van een maïsras, zodat hij een betere keuze kan maken in functie van zijn eigen bedrijfsvoering (rantsoen, type vee). Daarnaast laat deze extra voederwaardeparameter maïsveredelaars ook toe bij de genetische selectie te focussen op deze specifieke eigenschap, zodat ze een meer gevarieerd rassenassortiment kunnen aanbieden.