Projectsubsidie Uitzicht door Inzicht – kompas voor sleutelmomenten in je bedrijfsvoering

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden, zoals voorgeschreven in artikel 9, aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 160.000 euro wordt toegekend aan vzw Boerenbond vereniging voor Innovatieve projecten Diestsevest 50 – 3000 Leuven voor de uitvoering van het project ‘Uitzicht door Inzicht – Kompas voor sleutelmomenten in je bedrijfsvoering’ voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2019.

Doelstellingen van de subsidie

Het project heeft tot doel de Vlaamse land- en tuinbouwsector te versterken door beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering en de mogelijke consequenties bij het nemen van beslissingen op sleutelmomenten.

Binnen het project ‘Uitzicht door Inzicht – Kompas voor sleutelmomenten in je bedrijfsvoering’ zijn volgende acties voorzien:

Werkpakket 1 : Kompas voor sleutelmomenten in je bedrijfsvoering

Uitwerken van een methodiek om bedrijven te adviseren op sleutelmomenten in hun bedrijfsvoering.

 • Brede communicatie
  • drie grote communicatiemomenten (persmoment, roadshows en slotevent)
 • Een kompas aanreiken
  • 50 bedrijven begeleiden op zo’n sleutelmoment van hun bedrijfsvoering
  • Brochure maken, verspreiden en bekendmaken

Werkpakket 2 : Inzicht in financiële impact bij beslissingen op sleutelmomenten in de bedrijfsvoering

Verbetering van de financieel-economische kennis van de land- en tuinbouwers

 • Vorming ‘financieel inzicht, een troef in goede en slechte tijden’
  • Organisatie van laagdrempelige vorming (minimaal 10 vormingen, doel 100 ondernemers)
 • Ontwikkelen van tool in functie van kasmanagement en investeringsanalyse
  • Ontwikkelen cashflowvoorspeller om mogelijkheden en risico’s van projecten te kunnen inschatten.
  • Bekendmaking op de roadshows en daarna vrij ter beschikking op website.
  • Duiding van de tool d.m.v. vormingen
 • Vorming ‘wat kan kasmanagement voor jou betekenen?’
  • vijf opleidingen (1/provincie) gespreid over 2 winterseizoenen, doel 100 ondernemers

Werkpakket 3 : Inzicht in de organisatorische impact van beslissingen op sleutelmomenten

 • Brochure ‘Hoe analyseer en plan ik de bedrijfsvraag op mijn bedrijf?’
  • uitwerken praktische brochure waarmee de land- en tuinbouwers zelf aan de slag kunnen rond verschillende aspecten van de arbeidsvraag
  • 2.000 ex. gedrukt + vrij ter beschikking op website
 • Vorming ‘analyse en planning van arbeidsvraag op mijn bedrijf’
  • vijf opleidingen (1 per provincie) gespreid over twee winterseizoenen, doel 150 ondernemers
 • Individuele begeleiding rond analyse en planning arbeidsvragen
  • individuele begeleiding van minstens 15 bedrijven.

Werkpakket 4 : Projectmanagement en communicatie

Ondersteuning project

 • Projectmanagement
  • 1 projectleider + 1 administratief verantwoordelijke
 • Communicatie
  • Opzetten eigen huisstijl en beeldvorming
  • Bekendmaking acties van de verschillende werkpakketten
  • Opzetten website met alle verzamelde info (inbedding in website van het Innovatiesteunpunt)