Subsidiëring biologische landbouw 2018

Op deze pagina:

Projectsubsidie aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) voor de uitvoering van het project “Inhoudelijke en feitelijke consumentencommunicatie BIO 2019-2022”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

Begunstigde in 2019-2020

Een subsidie van maximaal 120.000  EUR wordt toegekend aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM), Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, voor de uitvoering van het project “Inhoudelijke en feitelijke consumentencommunicatie BIO 2019-2022”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2019-2022

M.b.v. deze subsidie worden volgende taken door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) gesubsidieerd en uitgevoerd:

 • de biocampagne meer inhoudelijke en feitelijke diepgang te geven, productiefiches uit werken, de website updaten, investeren in een bio-communicatienetwerk, het aanleveren en updaten van neutrale en helder geschreven informatie;
 • het uitwerken van een modulaire website die vastgeklikt wordt aan het ruimere campagneplatform voor Bio.

Projectsubsidie Bio zoekt Boer/Bio zoekt Keten 2018-2019

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21  en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 en zijn te verwachten tegen juli 2019/juli 2020 op de website van CCBT (www.ccbt.be). De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan onernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). ,Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2018

Een subsidie van maximaal 239.772,35 euro wordt toegekend voor de uitvoering van het project Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2018-2019 voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Een bedrag van 123.824 euro voor Bio zoekt Keten uitgevoerd door BioForum Vlaanderen vzw (Regine Beerplein 1 bus E305 te 2018 Antwerpen)
 • Een bedrag van 115.948,35 euro voor Bio zoekt Boer door Boerenbondvereniging voor Projecten/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw (Diestsevest 40 te 3000 Leuven)

Doelstellingen van de subsidie

 1. een brede gezamenlijke basiswerking:
  1. samenwerking tussen Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten met het oog op afstemming tussen vraag en aanbod van biologische producten;
  2. informeren en sensibiliseren over het project;
  3. advisering en proactieve begeleiding van gangbare boeren en marktdeelnemers;
  4. marktinformatie en vragen doorgeven aan boeren en marktdeelnemers;
  5. vorming door het organiseren van bio-bedrijfsbezoeken;
    
 2. specifiek Bio zoekt Boer:
  1. informeren, adviseren en kennis overdragen naar gangbare boeren over (omschakelen naar) de biologische productiemethode;
  2. groepslessen organiseren en doceren over de biologische productie;
  3. Informatie verstrekken via artikels en publicaties;
    
 3. specifiek Bio zoekt Keten:
  1. marktstudies;
  2. vraag en aanbod op elkaar afstemmen door: faciliteren van deelname aan buitenlandse beurzen, onderzoeken en oplossen van knelpunten in de keten, informeren over grondstoffen en afzet, samenwerking binnen de keten stimuleren;
  3. bedrijven in de keten stimuleren om een biologisch aanbod uit te werken.

Projectsubsidie ‘Biologische en biodynamische groententeelt in energiezuinige serres – duurzame, weerbare en innovatieve voedselproductiesystemen (GREEN RESILIENT)’ aan het Proefcentrum Groententeelt – PCG vzw

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).
Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014). De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2018

Een projectsubsidie van maximaal 99.000 euro (negenennegentigduizend euro) wordt toegekend aan Proefcentrum Groententeelt vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem, rekeningnummer BE87 1032 0465 3294, voor de uitvoering van het project “Biologische en biodynamische groententeelt in energiezuinige serres – duurzame, weerbare en innovatieve voedselproductiesystemen (GREEN RESILIENT)” kaderend binnen de oproep van het CORE Organic – Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems.

Doelstellingen van subsidie

De doelstelling van de projectsubsidie zijn:

 • ontwikkelen van veerkrachtige, duurzame, lokale teeltsystemen die jaarrond kwalitatieve en lekkere groenten leveren;
 • demonstreren dat deze agro-ecologische aanpak mogelijk is in verschillende gebieden in Europa;
 • de consumenten ervan overtuigen dat biologische beschutte teelten duurzaam en ecologisch zijn.

In onverwarmde koepels zal de lokale, gangbare praktijk in de biologische beschutte groenteteelt vergeleken worden met het innovatieve teeltsysteem waarin 1 of meerdere agro-ecologische praktijken worden toegepast met de bedoeling de functionele biodiversiteit te verhogen. Dit door:

 • het aanleggen van experimenten met winterbladgewassen en tomaat in onverwarmde of energiezuinige serres gedurende 2-3 jaar;
 • het uitboeren van bodemanalyses en metingen van de plantengroei, opbrengstbepalingen, het voorkomen van ziekten, plagen en onkruid;
 • het opvolgen van klimaat en input van grondstoffen.

Ministerieel besluit tot toekenning van een projectsubsidie ‘Strokenteelt en afvalrecyclage voor een biodiverse en inputefficiënte intensieve groetenteelt (SUREVEG)’  aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).
Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 . De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2018

Een projectsubsidie van maximaal 99.000 euro (negenennegentigduizend euro) wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO), Burgemeester van Gansberghelaan 92 te 9820 Merelbeke, rekeningnummer BE34 3751 1174 5190, voor de uitvoering van het project “ Strokenteelt en afvalrecyclage voor een biodiverse en inputefficiënte groententeelt (SUREVEG)” kaderend binnen de oproep van het CORE Organic – Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems.
Doelstellingen van subsidie

De doelstelling van de projectsubsidie zijn:

 1. de productiviteit, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren;
 2. het gebruik van niet-organische meststoffen en bio-pesticiden te verminderen;
 3. de milieu- en klimaatimpact van intensieve biologische groentensystemen te verminderen d.m.v. strip-cropping en duurzame plant-gebaseerde bodemverbeteraars en meststoffen. Dit zal bereikt worden aan de hand van volgende subdoelstellingen:
  1. het ontwikkelen van biologische groentensystemen gebaseerd op strip-cropping gediversifieerd in tijd, ruimte en soorten om zo de biologische beheersing en bodemvruchtbaarheid te verhopen;
  2. het ontwikkelen van nieuwe efficiënte bodemverbeteringsstrategieën;
  3. het ontwikkelen van een agronomische technologie aangepast voor strip-cropping.

Projectsubsidie aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) voor de uitvoering van het project “Inhoudelijke en feitelijke consumentencommunicatie BIO”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

Begunstigde in 2018

Een subsidie van maximaal 30.000  EUR wordt toegekend aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM), Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, voor de uitvoering van het project “Inhoudelijke en feitelijke consumentencommunicatie BIO”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2018

M.b.v. deze subsidie worden volgende taken door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) gesubsidieerd en uitgevoerd:

 • de biocampagne meer inhoudelijke en feitelijke diepgang te geven, productiefiches uit werken, de website updaten, investeren in een bio-communicatienetwerk, het aanleveren en updaten van neutrale en helder geschreven informatie;
 • het uitwerken van een modulaire website die vastgeklikt wordt aan het ruimere campagneplatform voor Bio.

Subsidie Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw) 2018-2019

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).
Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 en zijn te verwachten tegen juli 2019/juli 2020 op de website van CCBT (www.ccbt.be). De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2018

Een subsidie van maximaal 191.046,75 euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De subsidie is verdeeld over:

 • Een werkingssubsidie van 82.450,00 euro voor de dagelijkse werking van CCBT voor de periode vanaf 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018;
 • Een projectsubsidie van 108.596,75 euro voor de uitvoering van onderzoeksprojecten voor de periode vanaf 1 april 2018 t.e.m. 31 december 2019.

Doelstellingen van de werkingssubsidie

Het doel van het CCBT vzw is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om onder meer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

 • Het CCBT neemt in 2018 ondermeer volgende taken op zich (niet-limitatief):
 • Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
 • Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds
 • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
 • Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL en Biobedrijfsnetwerken)
 • Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
 • Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt)
 • Aantrekken van extra financiering
 • Afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen.
 • Advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt
 • Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
 • Algemene vertegenwoordiging
 • Algemene communicatie: CCBT-nieuwsbrief BIOpraktijk, website www.ccbt.be (of www.biopraktijk.be) en uniforme verslaggeving over de projecten
 • Samenwerking met Nederland rond bundelen en verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw
 • Internationale contacten

Doelstellingen van de projectsubsidie voor onderzoeksprojecten 2018-2019:

Aardvlooien uitgevlooid

Aanvrager: Inagro

Samenvatting:

Dit project heeft als doelstelling de beheersing van aardvlooien in de biologische teelt te verbeteren. Aardvlooien kunnen schade veroorzaken op planten uit de kruisbloemenfamilie: koolsoorten, koolzaad, rucola, raapstelen, radijs… De insecten veroorzaken vooral vraatschade bij jonge planten en kunnen bij droog en warm weer in grote getale voorkomen. Tot op heden is de beheersing van aardvlooien in de biologische teelt zeer uitdagend door het gebrek aan goed doordachte, aan de Vlaamse teeltomstandigheden getoetste, preventieve maatregelen en geschikte biologische gewasbeschermingsmiddelen. Biologische groentetelers zijn de primaire doelgroep van dit project. Door een betere, aangepaste beheersing van deze plaaginsecten zal de teeltzekerheid en bijgevolg de bedrijfszekerheid van de betrokken bedrijven verhoogd worden.

Budget: € 25.330,00

Bio Blad Bemesting: redder in nood of veel geld voor weinig effect?

Aanvrager: PCG

Samenvatting:

Aan de hand van dit project willen we nagaan of we in noodsituaties of minder optimale omgevingssituaties toch de plant van de nodige voedingsstoffen kunnen voorzien aan de hand van organische bladbemesting, en of het effect van die bladbemesting opweegt tegenover de kostprijs.

De doelgroep van dit project zijn net omgeschakelde telers waarvan hun bodemkwaliteit nog niet optimaal is, of telers die vaak werken met antiworteldoek waarin ze planten waardoor een bijbemesting minder evident wordt.

Budget: € 15.413,75 €

Optimalisatie van de groeikracht bij ‘Natyra®’

Aanvrager: pcfruit

Samenvatting:

Natyra® is een nieuw appelras dat in de biologische teelt zijn intrede maakt. Teelttechnisch stellen we echter vast dat het een ras is met een zwakke groeikracht waardoor I) het productievolume van de bomen te klein blijft en II) de appels te klein blijven. De handel brengt op dit ogenblik verschillende middelen op de markt die de groeikracht zouden verbeteren. In dit project willen we kijken of één of meerdere van deze middelen een meerwaarde kunnen betekenen bij de teelt van ‘Natyra®’. Anderzijds zal in 2018 de productie en de groeikracht nog opgevolgd worden in de Natyra®-proef die in 2016 werd aangeplant in kader van het demoproject ‘ Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5‘ waarbij verschillende bodemverbeteraars bij het planten werden aangebracht.

De doelgroep zijn de biologische fruittelers.

Budget: € 16.000,00

Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen

Aanvrager: Inagro         Partners: Wim Govaerts & co cvba

Samenvatting:

De algemene doelstelling van dit project is de ruwvoedermelkproductie te verhogen, de behoefte aan aangekocht krachtvoeder te verminderen en de dieren gezond te houden. Specifiek is de doelstelling de knelpunten in het rantsoen en teeltplan met betrekking tot de energiecomponent in kaart te brengen en aan te pakken met 2 veldproeven. Met betrekking tot de maïsteelt willen we de vereisten voor een biologisch maïsras definiëren en een selectie van rassen opnemen in een rassenproef.  Teelttechnisch wordt onderzocht of met een aangepaste rijafstand en onkruidbestrijding de knelpunten van de maïsteelt en bij uitbreiding de voederbietenteelt kunnen worden aangepakt.

Op basis van teeltplan en rantsoen zal daarnaast een typering van bedrijfstypes worden beschreven en bedrijfseconomisch doorgerekend.

De doelgroep zijn de biologische herkauwerbedrijven.

Budget: € 40.700,00

Optimaliseren bemesting herfstframbozen onder bescherming

Aanvrager: Proefcentrum Pamel

Samenvatting:

Bij herfstframbozen merken we frequent op dat de planten vroegtijdig gebrek vertonen waardoor de groei vroegtijdig stil valt en er geen volwaardige vruchttakken meer ontwikkelen. De productie en de vruchtkwaliteit valt hierdoor sterk terug. Met het project ‘Optimaliseren bemesting frambozen onder bescherming’ willen we een wetenschappelijk onderbouwd antwoord formuleren maar evenzeer sterk inzetten op de communicatie rond dit onderzoek om zo een brede betrokkenheid bij de telers te realiseren. Zij vormen als vragende partij de belangrijkste doelgroep in dit project.

Vermits iedere aanplant anders is en iedere bodem verschillend is, zal de aandacht vooral gevestigd worden op de strategie en de manier waarop keuzes gemaakt worden tijdens de teelt. Daarnaast zal er ook een financiële evaluatie gemaakt worden om het rendement van de gevolgde strategie af te toetsen aan een voorraadbemesting zoals ze nu meestal toegediend wordt.

Budget: € 11.153,00

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2018

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.De steun dient voor de financiering van de kosten van publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek.In deze publicaties mag geen specifieke onderneming, merknaam of oorsprong worden vermeld. De steun dekt de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 24, lid 5, van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 24, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2018

Een subsidie van maximaal 450.000  EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Regine Beerplein 1 bus E305, 2018 Antwerpen voor de werking “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2018”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2018

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

De steun wordt gegeven aan Bioforum voor de financiering van hun kerntaken (werking):

 • inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar de wetgeving bio (Vlaams en Europees) en naar het beleid bio (vooral Vlaams), inclusief vertegenwoordigingen;
 • inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar wetgeving en beleid extern aan bio, maar met impact op biosector, inclusief vertegenwoordigingen.
 • inhoudelijke versterking van de biologische sector: innovatie, bio als voorbeeld voor verduurzaming.
 • informatie naar biologische marktspelers (vb. nieuwsbrieven,Bio Actief, www.bioforum.be)
 • ondersteuning van de marktspelers (producenten, verwerkers, verkooppunten,foodservices1), voor zaken die betrekking hebben op biologische wetgeving en beleid. In uitzonderlijke gevallen ook voor beleid en wetgeving die niet gerelateerd zijn aan bio, maar wel een grote impact hebben op de biologische bedrijfsvoering.
  • individuele ondersteuning (vb. beantwoorden van individuele vragen, leveranciers zoeken voor specifieke ingrediënten,…)
  • ondersteuning van groepen van ondernemers (vb. onderhouden van online databanken, bijeenbrengen van ondernemers voor onderlinge uitwisseling en samenwerking,
  • ontheffing mogelijk maken bij uitzonderlijke situaties,
  • organiseren van studiedagen
  • coördineren van biobedrijfsnetwerken
  • stimuleren van onderzoekers, via onze rol in CCBT, NOBL, BBN, platform landbouwonderzoek en strategische adviesraad ILVO tot vraag gestuurd
  • onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de uitbouw van een kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en eventueel coördineren van beursstanden
 • informatie naar het grote publiek via website en een campagne; informatie naar een geselecteerd publiek via communicatiemateriaal in de biowinkel

Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be