Subsidiëring in het kader van draagvlakverbreding

Ter ondersteuning van de draagvlakverbreding tussen leefmilieu en landbouw, wordt een projectsubsidie van 7.500 euro toegekend aan het Regionaal Landschap Rivierenland vzw voor het project ‘Zaad van Hier’ voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De steun dekt tot 75% van de in aanmerking komende kosten.

Deze subsidie valt onder artikel 21 en 31 van de verordening 702/2014 en voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).
Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 en zijn te verwachten tegen juli 2018/juli 2019 op de website van Regionaal Landschap Rivierenland (www.rlrl.be). De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking.  De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Doelstelling van de subsidie

Het project focust op het onderzoek (inventarisatie, technieken) en de opleiding rond het aanleggen en onderhouden van kruidenrijk grasland.

De uitvoering van het project kadert in de volgende doelstellingen van de Vlaamse overheid:

  • het bevorderen van de biodiversiteit;
  • het bevorderen van het draagvlak voor biodiversiteit;
  • het bevorderen van wederzijds begrip tussen landbouwers en natuur- en landschapsbeschermers;
  • kansen scheppen om het wederzijds begrip tussen landbouwers, natuurgebruikers en landschaps- en natuurbeschermers te stimuleren door inleving in de zienswijze van de andere partijen en door het opentrekken naar de bredere samenleving of andere sectoren;
  • resultaatgericht werken om op het einde van het initiatief te komen tot concrete samenwerkingsverbanden die als rechtstreeks gevolg van het project doorwerken in de onmiddellijke toekomst