Controle uitgangsmateriaal

Controle uitgangsmateriaal groentegewassen

Op deze pagina:

Hoewel relatief klein in aantal zijn de bedrijven die plantgoed van groentegewassen (zaden niet inbegrepen) produceren onderworpen aan een vorm van een door de EG opgelegde autocontrole van hun bedrijfsvoering en van het door hen geproduceerde materiaal waarop het departement Landbouw en Visserij toezicht houdt.

Formulieren

Mededeling

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt  (1 juni 2018)

Wetgeving

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

 • BASIS: 
  Richtlijn 2008/72/EG van de Raad van 15 juli 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad
 • TOEZICHT:
  Richtlijn 93/62/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig Richtlijn 92/33/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad
 • SCHEMA'S:
  Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie van 2 juli 1993 tot vaststelling van de schema's met de eisen waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad moeten voldoen

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/  

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, B.S. 12  mei 2005;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018

 • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria, B.S. 4 mei 2000.
 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013.

Contact

Voor vragen over controle uitgangsmateriaal van groentegewassen kan u steeds terecht bij:

Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 0479 97 20 95
Marleen Sevenants
e-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be