Succesvolle opfok van jongvee op melkveebedrijven (versie 2017)

In de Vlaamse melkveehouderij wordt jaarlijks gemiddeld 30 à 33% van de melkveestapel vervangen. Op de meeste melkveebedrijven wordt het jongvee zelf opgefokt om de reforme koeien te vervangen.

Uit economisch oogpunt moeten de opfokkosten laag gehouden worden. De opfok moet evenwel optimaal gebeuren om de kans op een hoog melkproductieniveau te maximaliseren. Hierbij is een goede ontwikkeling en juist gewicht bij de eerste inseminatie en eerste kalving van de vaars onontbeerlijk.

Een goede jongveeopfok impliceert dat er voldoende aandacht is voor het welzijn en de gezondheid van uw jongvee. Zieke dieren groeien immers minder en sterfte is uiteraard te mijden.

Ook vanuit milieukundig oogpunt is een goede opfok van jongvee zeer belangrijk. Bij een lager aantal vervangingen is er minder jongvee nodig en dit zorgt voor een methaanemissiereductie op kuddeniveau, waarvan runderen de belangrijkste bron zijn. Zo draagt u ook uw steentje bij aan de strijd tegen de klimaatverandering en andere milieu-uitdagingen.

Een optimale jongveeopfok is onder meer afhankelijk van de voeding, de gezondheid, de sanitaire begeleiding en de huisvesting van uw jongvee. Een goede opfok moet gezien worden als een investering voor de toekomst en vormt ook een voorwaarde om de gedane investeringen in o.a. de verbetering van de genetische aanleg van de melkveestapel te rentabiliseren.

De verschillende hoofdstukken van deze brochure helpen u als melkveehouder op weg naar een succesvolle opfok.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be