Landbouwcijfers

Vlaamse landbouw en visserij in cijfers

Cijfergegevens Departement Landbouw en Visserij (Regio Vlaanderen)

Op zoek naar andere cijfers over de Vlaamse land- en tuinbouw? Formulier aanvraag cijfers

Op deze pagina:

Sectoroverzichten

De sectoroverzichten geven een handig overzicht in cijfers van de huidige situatie en de recentste evoluties van de Vlaamse primaire sector. Naast een algemeen overzicht van de gehele land- en tuinbouw en visserij presenteren we ook overzichten voor de voornaamste deelsectoren: varkens, rundvee, pluimvee, akkerbouw en tuinbouw. De informatie die u kunt terugvinden in de sectoroverzichten is afkomstig uit verschillende studies en rapporten, die op onze studiepagina vermeld staan. Het Landbouw- en Visserijrapport is een tweejaarlijks rapport dat een algemene beschrijving biedt van de land- en tuinbouw en visserij.

De cijfers worden onderverdeeld in vier pijlers:

 • Structurele kenmerken: aantal bedrijven/visserijvaartuigen, veestapel, bodemgebruik, bedrijfsgrootte, specialisatie
 • Economische kenmerken: productie/aanvoerhoeveelheid, productiewaarde/aanvoerwaarde, visserijquota, visprijzen, handel, bedrijfsresultaat, consumptie, landbouw in de keten
 • Sociale kenmerken: tewerkstelling, leeftijd, opleiding en opvolging
 • Milieukenmerken: gebruik van energie, water, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest

Overzichten:

Nuttige links:

Bedrijfseconomische resultaten

De tabellen geven een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in een groot aantal sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (varkens, rundvee, pluimvee, fruit en groenten in openlucht, akkerbouw- en voedergewassen) voor de periode 2012-2018. De resultaten zijn afkomstig van circa 600 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Lees ook het methodologisch rapport: Bedrijfseconomische resultaten en technische kengetallen Vlaamse land en tuinbouw.

Landbouwbeleid in Vlaanderen

 • Rechtstreekse steun aan landbouwers per type steun
  2012-2016

 • Totale overheidsuitgaven plattelandsontwikkelingsbeleid
  2014-2018

 • Areaal onder agromilieumaatregelen
  2015-2018