Duurzaam watergebruik: alternatieve waterbronnen

De voorbije jaren werden we geconfronteerd met periodes van meer droogte/waterschaarste en meer wateroverlast.  In de toekomst zullen deze nog vaker voorkomen, dit onder meer als gevolg van de klimaatverandering

Als innovatieve ondernemer in de land- en tuinbouw is het belangrijk om u hier op voor te bereiden en om duurzaam om te gaan met water.

Water is een belangrijk productiemiddel in de land- en tuinbouw. Als drinkwater voor vee, om de stallen te reinigen of gewassen te irrigeren, om groenten te wassen en nog heel wat meer. Diep grondwater dient vaak als natuurlijke waterreserve. Maar die voorraad is niet oneindig. Wanneer er meer wordt opgepompt dan aangevuld, drogen deze diep liggende waterlagen uit.

De Vlaamse overheid wil de natuurlijke watersystemen en -voorraden dan ook beschermen. Een duurzaam waterbeheer is nodig voor het behalen van een goede ecologische toestand van het oppervlaktewater en grondwater. Een duurzaam waterbeheer is belangrijk voor het bereiken van de Europese Kaderrichtlijn Water Doelstellingen en de Europese instandhoudingsdoelstellingen en het moet zorgen voor voldoende en kwaliteitsvol grondwater én oppervlaktewater voor nu én voor in de toekomst. Met een duurzaam watergebruik druk je bovendien de kosten en spaar je het milieu. Een win-winsituatie dus voor landbouw en milieu!

Bekijk het filmpje over alternatieve waterbronnen.