Ammoniakemissiereductie in rundveestallen (versie 2020)

Voor de sectoren varkens en pluimvee is het sedert 2004 verplicht om bij nieuwbouw een stalsysteem te kiezen dat voorkomt op de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen. Daar er op deze lijst geen stalsystemen werden opgenomen voor rundvee was deze verplichting niet van toepassing voor nieuwe rundveestallen.

Het invoeren van de Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg PAS) in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) heeft ervoor gezorgd dat sommige runveebedrijven genoodzaakt zijn om reductietechnieken toe te passen. PAS heeft als doel de ammoniakuitstoot die leidt tot depositie (neerslaan) op de zogenaamde beschermingszones te reduceren.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt nagegaan welke impact het bedrijf heeft op de beschermingszones en of maatregelen noodzakelijk zijn in nieuwe of bestaande stallen. De maatregelen die kunnen toegepast worden zijn opgenomen in een PAS-lijst en omvatten zowel management-, voeder-als stalsystemen. Doordat een gekozen maatregel wordt opgenomen in de omgevingsvergunning, is deze voor de volledige duur van de vergunning van toepassing.

In de brochure worden de principes van ammoniakvorming en de reductieprincipes voor rundvee besproken. Verder overlopen we de verschillende emissiereductiemaatregelen die in de PAS-lijst zijn opgenomen.

De PAS-lijst is een dynamische lijst waar steeds maatregelen kunnen toegevoegd, geschrapt of gewijzigd worden. Voor de laatste omschrijving, maatregel of het exacte reductiepotentieel van de maatregel is het noodzakelijk de laatste versie van de PAS-lijst te raadplegen op de ILVO-website.

Deze brochure is te downloaden via het Bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Tom Van den Bogaert | Tel. 09 276 28 55
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be

Katrien Boussery | Tel. 09 276 28 47
katrien.boussery@lv.vlaanderen.be

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be