Melkveevoeding (versie 2012)

Op een melkveebedrijf maakt het voedermanagement een belangrijk onderdeel uit van het totale management. De voederkosten van het melkvee bedragen immers meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient.

Veevoeding moet dus in de eerste plaats economisch gericht zijn. Daarnaast moet de voeding gezonde dieren nastreven en de geproduceerde melk moet uiteraard veilig zijn voor de consument. Daarenboven moet rekening gehouden worden met de belasting van het milieu. Tenslotte moet de voeding op arbeidsorganisatorisch vlak aanvaardbaar zijn.

Om te kunnen voldoen aan de verschillende eisen van een goede melkveevoeding is er inzicht en kennis nodig over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding. Het betreft o.a. de behoeften van het dier, de opneembaarheid van de voedermiddelen, de samenstelling en voederwaarde van voedermiddelen, het opmaken van rantsoenen, enz. Op wetenschappelijk vlak wordt ook steeds nieuwe kennis opgedaan. Nieuwe routinematige bepalingen via de melk (bijvoorbeeld ureum, lactose, aceton,..) zijn in praktijk gebracht. Dit geeft de melkveehouder bijkomende handvaten voor een betere en meer uitgebalanceerde voeding.

Dit heeft het Departement en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek aangezet om de brochure Melkveevoeding te schrijven. In de verschillende hoofdstukken van de brochure is gepoogd om het essentiële van bovenvermelde kennis, op een bevattelijke manier weer te geven.

In 2020 heeft ILVO een rekentool ontwikkeld voor de berekening van rantsoenen voor lacterend melkvee. Deze tool is terug te vinden op: ILVO Rantsoentool Melkvee / RUNDVEELOKET

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be