De voorbehandeling

Op deze pagina:

Wanneer is een voorbezinktank bij mijn afvalwaterzuiveringsinstallatie nodig?

Een voorbezinktank moet de grove bezinkbare bestanddelen uit het afvalwater verwijderen om te voorkomen dat die verder in de installatie voor problemen zouden zorgen: bezinking in leidingen, verstoppingen, ophoping van onnodig veel slib in de IBA met onnodig hoge kosten om het slib te (laten) ruimen tot gevolg …).

De belangrijkste functie van de voorbezinktank is het laten bezinken van bezinkbare stoffen (aarde, voederresten…).De voorbezinktank realiseert ook een buffering en menging van het influent. Zo worden sterker vervuilde deelstromen gemengd met minder vervuilde stromen en blijft de kwaliteit van het influent voor de biologische zuivering min of meer constant.

Voorbezinktanks worden bijvoorbeeld geplaatst vóór een olieafscheider, bijvoorbeeld bij een afspuitplaats voor machines, om te vermijden dat er grond in de oliefilter terecht zou komen.

De voorbezinktank
afbeelding voorbezinktank

Bron: Waterwegwijzer, foto: Danni Elskens, Koloriet

Wanneer is een vetafscheider bij mijn afvalwaterzuiveringsinstallatie aangewezen?

Het afvalwater wordt in de vetafscheider ontdaan van drijvende lagen, zoals vetten en oliën. Ook de voorbezinkingskamer van een septische put (zie verder) kan dienst doen als vetafscheider.

Vetafscheiders worden vooral gebruikt voor afvalwater van (groot)keukens waarin vet in oplossing gehouden wordt door zepen in warm water. In de vetafscheider koelt het afvalwater af en zal een groot deel van het vet een drijflaag vormen.

Op melkveebedrijven wordt het melkvet in suspensie gehouden (ook bij lagere temperaturen). Hierdoor duurt het veel langer om vrij te komen en op te drijven waardoor de verblijftijd in een standaard vetafscheider te kort is. In de melkveehouderij kan de vetafscheiding via de eerste kamer van de septische put (zie volgende titel) gebeuren.

Er is een regelmatige controle nodig en vet en olie moeten verwijderd worden telkens de drijflaag een bepaalde dikte heeft bereikt.

Een koolwaterstofafscheider (of olieafscheider) is een speciale uitvoering van het principe van een vetafscheider.

De vetafscheider: principetekening met de werking van een vetafscheider waar vet en olie naar boven drijven
De vetafscheider, principetekening met de werking van een vetafscheider waar vet en olie naar boven drijven.
Bron: Waterwegwijzer, foto: Danni Elskens, Koloriet

Hoe werkt een septische tank en wanneer heb ik die nodig?

De werking van een septische put berust op bezinking van de zwevende stoffen in het influent, de afscheiding van olie en vet (die samen met opdrijvend slib een harde drijflaag vormen) en een gedeeltelijke afbraak (zonder zuurstof of in anaëroob milieu) van opgelost en bezonken materiaal. Voor bedrijfsafvalwater is de septische put een noodzakelijke voorbehandeling, maar zeker geen volwaardige zuivering. Het zuiveringsrendement van de biologische zuivering in de septische put is immers te laag.

Volgens de Vlarem-wetgeving is het voorzien van een septische put in het collectief te optimaliseren buitengebied verplicht in afwachting van de aanleg van openbare riolering. Na aansluiting beslist de gemeente of rioolbeheerder over het al dan niet behouden ervan.

De septische tank
afbeelding septische tank

Bron: Waterwegwijzer, foto: Danni Elskens, Koloriet