Witloofbarometer

Korte Samenvatting

‘Witloofbarometer: Verbetering van de rendabiliteit door optimalisatie van het bedrijfsmanagement op witloofbedrijven’

De Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro-afdeling witloof, Boerenbond Consult en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-L&M) zetten de witloofbarometer in als een instrument om de telers te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en het managen van de rendabiliteit. De onderzoekers en voorlichters van deze centra zullen samen met de witloofproducenten en andere bekende adviseurs in de sector financieel-economische cijfers analyseren in een financieel-economische barometer voor de witloofteelt, die online beschikbaar wordt gesteld en die ook na het project inzetbaar is om de rendabiliteit op de bedrijven te evalueren en bij te sturen.

Gedetailleerde beschrijving

De gemiddelde vergoeding voor het witloof ligt bij de meeste witloofproducenten onder de gemiddelde kostprijs. Vele productiemiddelen zijn de afgelopen jaren reeds geoptimaliseerd en gerationaliseerd met als doel de productiekostprijs te verminderen. Ondanks deze inspanningen zijn er nog knelpunten in de economische bedrijfsvoering. Het gebruik van de financieel-economische witloofbarometer zal witlooftelers ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen.

In dit project ‘Verbetering van de rendabiliteit door optimalisatie van het bedrijfsmanagement op witloofbedrijven’ bundelen de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), Inagro-afdeling witloof, Boerenbond Consult en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de krachten. Het projectconsortium zal de producenten tonen hoe economische en financiële indicatoren kunnen worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes en bij het managen van de rendabiliteit op witloofbedrijven.

De strategische keuzes die in dit project aan bod komen, zijn gebaseerd op onderwerpen die door de producenten in individuele contacten en tijdens bijeenkomsten zoals in de vergaderingen van de Technische Comités witloof zijn aangebracht. Tot deze mogelijke strategische keuzes behoren o.a.  mechaniseren, automatiseren, inzetten van werkkrachten, uitbreiden, omschakelen naar bioteelt, grondteelt of hydroteelt, bedrijfsovername, opstarten  of schrappen van thuisverkoop, etc. Daar waar nodig zullen externe stakeholders (Boeren op een Kruispunt, Innovatiesteunpunt, Steunpunt hoeveproducten) betrokken worden bij het maken van strategische keuzes, steeds in samenspraak met de betrokken bedrijfsleider.

De inhoudelijke projectactiviteiten worden opgedeeld in 2 werkpakketten: (i) design en (ii) demonstratie. Het werkpakket ‘Design’ omvat alle activiteiten gericht op het verfijnen en beter toepasbaar maken van de financieel-economische barometer, op basis van een bestaand prototype, en op het analyseren van bestaande financieel-economische gegevens (op basis van bedrijfsresultaten, resultaten uit proefcentra en voorgaand onderzoek) met als doel het opstellen van richtwaarden (worst case, normal case, best case) voor de financieel-economische indicatoren in de barometer. Het werkpakket ‘Demonstratie’ omvat alle activiteiten gericht op sensibilisering en demonstratie van hoe en waarom gegevens uit de bedrijfseconomische boekhouding gebruikt kunnen worden om betere keuzes te maken. Het project wordt opgevat als een ‘co-learning’ project, waarbij er van in het begin verregaande interactie is tussen het projectconsortium enerzijds, en de landbouwers, adviseurs en voorlichters anderzijds, en tevens een wederzijdse interactie tussen de activiteiten in het werkpakket ‘Design’ en het werkpakket ‘Demonstratie’.

Van bij de start van het project wordt gestreefd naar interactie met de witlooftelers. Daarom wordt als eerste stap gepeild naar de verschillende boekhoudsystemen, adviesbureaus en banken waarop de witlooftelers beroep doen. De projectpartners zullen samen met de witloofproducenten en andere bekende adviseurs in de sector financieel-economische cijfers analyseren en samenbrengen in een financieel-economische barometer voor de witloofteelt (witloofbarometer). Deze sectorspecifieke tool wordt eerst op basis van twee fictieve bedrijven (grondteelt en hydrocultuur) operationeel gemaakt.

De eerste resultaten van de benchmarking van de indicatoren en de eerste versie van de financieel-economische barometer worden in verschillende regio’s in kleine groepen doorgepraat. De bijeenkomsten met de bedrijfsleiders en voorlichters van de projectpartners zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van de cijfers en dus het slagen van de benchmarking. Op 6 bedrijfslocaties verspreid over Vlaanderen zullen deze bijeenkomsten doorgaan. Deze bedrijfsleiders kunnen de tool testen en helpen gebruiksklaar maken. De projectgroep zal de resultaten mee beoordelen, bijsturen en uitdragen.

Eens de witloofbarometer deze ‘design’fase heeft doorlopen, zal hij online beschikbaar gesteld worden. Deze digitale rekentool wordt geïntegreerd in de websites van de partners en gedocumenteerd met een handleiding zodat de doelgroep hiervan maximaal gebruik kan maken.

Het projectconsortium zal door middel van infosessies demonstreren en instrueren op welke manier economische en financiële indicatoren gebruikt kunnen worden om een financieel-economische diagnose op te stellen, en aanknopingspunten te vinden voor verbetermogelijkheden. Daarnaast zal gedemonstreerd worden hoe deze indicatoren gebruikt kunnen worden om op voorhand te analyseren wat de impact van bepaalde strategische keuzes kan zijn, i.e. in welke mate deze een oplossing zijn voor het financieel-economisch probleem dat gedetecteerd is. Eens de financieel-economische barometer voor de witloofteelt uitgewerkt is, zal hij naar de rest van de sector verspreid worden. Hiertoe worden infosessies georganiseerd. Tijdens deze infosessies wordt het nut van het bijhouden van bedrijfseconomische gegevens aangetoond en wordt de tool gedemonstreerd. Het doel van deze workshops is sensibilisering (overtuigen van het nut van de bedrijfseconomische boekhouding) en demonstratie (demonstreren hoe de bedrijfseconomische boekhouding gebruikt kan worden).

Tijdens de ‘demonstratie’fase zullen hiervoor drie types infosessies ingericht worden:

  • algemene infosessies voor telers;
  • specifieke infosessies voor telers;
  • infosessies voor lesgevers en voorlichters.

De voorlichters van de praktijkcentra spelen een cruciale rol bij het verzamelen van de gegevens, maar ook bij het verspreiden van de resultaten. Zij beantwoorden individuele vragen van telers en zijn aanwezig op de door het project georganiseerde voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast zal de sector ook via geschreven communicatie verder gesensibiliseerd en geïnformeerd worden.

De resultaten van het project zullen ook via verschillende kanalen (digitaal en hard copy) verder verspreid worden: een handleiding, artikels, brochures en een lespakket. Door het interactief (co-learning) en demonstratief karakter van dit project zullen de projectpartners uiteindelijk ook de emotionele en persoonlijke obstakels tot op zekere hoogte wegwerken.

Duurtijd & partners

Dit project loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2017 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners:
Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro - afdeling witloof, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-L&M) en BB Consult

Meer info?

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Contactpersoon: Tim De Clercq | tim.declerq@vlaamsbrabant.be

www.proeftuinherent.be