Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Korte samenvatting

Via demonstratie en sensibilisatie de veehouder bewuster maken van het belang van kwalitatief drinkwater voor de dieren, daar draait het om in dit demonstratieproject. Om dit doel te bereiken wordt de veehouders een aantal instrumenten aangereikt waarmee ze ook zelf aan de slag kunnen.

Vlaanderen is een regio waar water relatief beperkt beschikbaar is. Om de grondwatervoorraden ook voor toekomstige generaties veilig te stellen, is het grondwatervergunningsbeleid in bepaalde regio’s en voor specifieke grondwaterlagen strenger. Veehouders schakelen over op andere, alternatieve waterbronnen. Maar ook de kwaliteit van het grondwater is soms suboptimaal. Via samenwerking willen Inagro, de Hooibeekhoeve, het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt daarom de ganse veeteeltsector informeren en sensibiliseren over het belang van kwalitatief goed drinkwater.

Gedetailleerde toelichting

De focus van dit demonstratieproject ligt op:

Kennisdelen rond waterkwaliteit en waterbehandelingstechnieken

In het verleden werd in Vlaanderen reeds heel wat demonstratief onderzoek uitgevoerd naar waterkwaliteit en waterbehandelingstechnieken in functie van drinkwatervoorziening voor vee. De onderzoeksresultaten van de deelnemende onderzoekscentra zullen gebundeld worden en als één geheel ontsloten worden voor de sector (veehouders en voorlichters). Er wordt gefocust op de kwaliteit van de verschillende waterbronnen in Vlaanderen die gebruikt worden om het vee te voorzien van drinkwater, het effect van de waterleidingen (in de stal) op voornamelijk de bacteriologische drinkwaterkwaliteit, op beschikbare en bruikbare waterbehandelingstechnieken voor de behandeling van drinkwater op een veeteeltbedrijf en op slimme omschakeltechnieken in functie van de verschillende waterbronnen die beschikbaar zijn.

Demonstratie van waterbehandelingstechnieken in de praktijk

Iedere afwijkende waterkwaliteit kan opgelost worden door een waterbehandelingstechniek toe te passen. Een techniek die toegepast wordt op een veeteeltbedrijf moet vooral betaalbaar zijn én moet een robuuste werking hebben. Wanneer een veehouder noodgedwongen beroep moet doen op meerdere waterbronnen, vraagt die omschakeling soms ook een aanpassing in de waterbehandeling. Via informatie en sensibilisering  zal de veehouder op weg geholpen worden om de juiste techniek voor zijn bedrijf te vinden. Voor een aantal toepassingen zullen de nodige instrumenten aangereikt worden zodat de techniek naar behoren werkt. Dit project zet in op:

  • de demonstratie van courante technieken om de waterkwaliteit te boosten (ontijzeren, ontharden ...);
  • het aanzuren van, drinkwater rekening houdend met de wisselende beschikbaarheid van waterbronnen op het bedrijf. Met een online rekentool kan een veehouder berekenen hoeveel zuur middel moet worden gedoseerd in functie van een wisselende waterkwaliteit (wisselende hardheid). De veehouder zal ook geleerd worden hoe hij met behulp van pH-strips de theorie in de praktijk kan evalueren;
  • ontsmettingsmiddelen correct bewaren in functie van de stabiliteit van het product en ontsmettingsmiddelen correct doseren in functie van de wisselende kwaliteit van de beschikbare waterbronnen. Ook voor het ontsmetten van drinkwater zal de veehouder aangeleerd worden hoe hij moet omgaan met waterbronnen van een wisselende kwaliteit en hoe sneltesten de gemaakte keuzes in de bedrijfsvoering mee kunnen ondersteunen;
  • het introduceren van ozontechnologie als een onbeminde ontsmettingstechniek binnen de Vlaamse veeteeltsector, mits deze techniek positief geëvalueerd wordt als methode om het regenwater op het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij te ontsmetten vooraleer het als drinkwater aan de vleeskippen gegeven wordt;
  • het optimaliseren van de ECA (elektrochemische activatie)-technologie op de Hooibeekhoeve om te evolueren tot een robuuste ontsmettingstechniek voor drinkwater;
  • het aanleveren van een rekenmodel om een economische doorrekening te maken van de totale waterkostprijs bij gebruik van alternatieve waterbronnen.

Deze informatie zal naar de veehouders en de voorlichters via persberichten en infovergaderingen gecommuniceerd worden. Op de websites van de partners komt volgende info:

  • technische fiches van de waterbehandelingstechnieken met getuigenissen van veehouders die de specifieke techniek met succes toepassen op hun bedrijf;
  • rekentool in functie van aanzuren bij gebruik van wisselende waterbronnen;
  • rekentool om een simulatie te maken van de kostprijs van het behandelde water.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 29 februari 2018 tot 1 maart 2020 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: Inagro, Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt).

Meer informatie bij

dominique.huits@inagro.be

Website: www.inagro.be

Delen: