PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen

Samenvatting

De Vlaamse landbouwer verzamelt vandaag tal van data van zijn percelen. Het ontbreekt hem echter vaak nog aan effectieve beslissingsondersteunende informatie om deze data optimaal te benutten als een meerwaarde voor het bedrijf. In dit demonstratieproject ligt de focus daarom op de integratie van de verschillende beschikbare digitale data, zodat landbouwers die kunnen gebruiken als beslissingsondersteunend instrument voor een duurzamer beheer. Eerst moeten hiervoor alle gegevens worden samengebracht op een centraal gebruiksvriendelijk platform. Daarnaast moeten de landbouwers via demo’s, voordrachten, artikels, … worden aangemoedigd om dit platform te gebruiken. Zo zien ze zelf de meerwaarde ervan voor een duurzamer beheer van hun percelen.

Om alle data te centraliseren wordt gestart vanuit het bestaande WatchITgrow-platform. Voor alle percelen in Vlaanderen zijn op dit platform al recente satellietbeelden te raadplegen die de ‘groenheid’ van het gewas tonen. Zo geven ze een beeld van de gewasontwikkeling gedurende het groeiseizoen. In het project wordt het platform uitgebreid met andere data die voor de interpretatie van deze beelden een meerwaarde vormen. Het gaat zowel over bestaande data die nu nog op verschillende plaatsen moeten worden geraadpleegd (satellietbeelden, bodemkaart, topografie), als over data die de landbouwer van zijn individuele percelen registreert of via specifieke dienstverlening krijgt (dronebeelden, bodemanalyseresultaten, bodemscan, opbrengstkaarten). Door de verschillende datalagen te integreren en tools te voorzien om ze actief te gebruiken (bijvoorbeeld het afbakenen van zones), vormen ze een belangrijke basis om gefundeerde beslissingen over perceelsbeheer te nemen.

Om landbouwers gebruik te laten maken van het platform en de meerwaarde te demonstreren voor hun bedrijf, worden tal van acties ondernomen:

  • de oprichting van verschillende telersgroepen verspreid over Vlaanderen, die intensief begeleid worden om het platform te gebruiken voor de optimalisatie van hun bedrijf;
  • interactieve voordrachten;
  • demonstratiemomenten;
  • artikels in de landbouwpers.

Wanneer de landbouwers overtuigd zijn van de meerwaarde die deze data bieden, zullen ze deze meer en meer gebruiken om onderbouwde managementbeslissingen te nemen. Dit zorgt voor een meer optimaal gebruik van ieder perceel of deelperceel. Zo verhoogt de opbrengst en/of wordt de input aan middelen geoptimaliseerd, wat zowel economisch als ecologisch voordelen biedt.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 maart 2019 tot 28 februari 2021 en wordt uitgevoerd door de Bodemkundige dienst van België en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Meer info

dvandervelpen@bdb.be

jdillen@bdb.be

Delen: