Thema 1 - MAP6 en Bodemkwaliteit

MAP6 is intussen van start gegaan. In dit zesde actieprogramma ambieert Vlaanderen een reductie van de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. MAP6 legt de klemtoon op het uitvoeren van goede bemestingspraktijken volgens het 4J-principe: bemesten doe je met de juiste dosis, de juiste mestsoort, op het juiste tijdstip en met de juiste bemestingstechniek. Verder wordt ingezet op verbetering van bodemkwaliteit en het tegengaan van directe verliezen. 

Demonstratieprojecten in dit thema behandelen een van de volgende onderwerpen:

  • de aanpak van bemesting bij groenten en aardappelen: intensievere teelten als groenten en aardappelen worden geassocieerd met intensiever gebruik van kunstmest, scoren minder goed bij nitraatresidu, en zijn dus moeilijkere teelten om oordeelkundige bemesting in overeenstemming met de waterkwaliteitsdoelen te brengen. Het verder verfijnen van de bemestings- en teeltstrategie is een doelstelling voor de demonstratieprojecten in dit thema. 
  • niet-grondgebonden tuinbouwteelten:  MAP6 stelt een actieplan grondloze tuinbouw voorop waarbij de focus gelegd wordt op oplossingen voor de afvoer nutriënten en neerslag bij grondloze openluchtteelten (tray- en containervelden) en verbetering van drainwaterbeheer in de hydrocultuur. Vanaf 2021 is een opslagcapaciteit met een first-flush systeem voor hydrocultuur openluchtteelten verplicht. Demonstratieprojecten zetten aan tot het implementeren van verbeteringen in grondloze openluchtteelten en hydrocultuur.  
  • verbetering van bodemkwaliteit: de doelstelling is gezonde bodems veerkrachtiger en beter bestand tegen klimaatverandering en verliezen van nutriënten. Inzetten om de bodemkwaliteit te verbeteren, de mineralisatie te sturen en het organische stof-gehalte van de bodem te verbeteren zijn items voor demonstratieprojecten met specifieke aandacht voor circulariteit en sluiten van kringlopen om dit te realiseren.
Delen: