Thema 1 Hitte- en droogteproblemen

De projecten demonstreren maatregelen, ook preventief, die leiden tot het toepassen van een adaptatiestrategie voor de droogteproblematiek op de landbouwbedrijven. De demonstratie behelst de effectiviteit van de maatregelen, de praktische uitvoering en de kosten-baten verhouding.

Projecten kunnen zowel op de plantaardige als op de dierlijke sectoren gericht zijn.

Voor de dierlijke sectoren demonstreren de projecten maatregelen om hittestress zowel in stallen als in weiden of uitloop te voorkomen of te remediëren hetzij maatregelen om de stress als gevolg van een verminderd aanbod aan nutriënten te voorkomen. Zowel in stallen als in weiden of uitloop kunnen dieren bij aanhoudend hogere temperaturen stress en daardoor een verminderd dierenwelzijn ervaren, zeker als de mogelijkheden voor gedragsaanpassingen beperkt zijn. Dieren die afhankelijk zijn van de vegetatie voor de aanvoer van nutriënten kunnen bovendien stress ervaren als deze vegetatie als gevolg van droogte schraler wordt.

Delen: