Handleiding voor insectenkwekers- en verwerkers

Handleiding voor insectenkwekers- en verwerkers richting een duurzame en voedselveilige insectenkweek (2021)

Deze brochure is te downloaden in Nederlandstalige of Engelstalige versie via het bestelloket van Vlaanderen: 

Deze insectenhandleiding werd gemaakt door Hogeschool VIVES, in samenwerking met Thomas More Hogeschool en met advies van de andere leden van het Strategisch Platform Insecten. De handleiding werd gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid, als voorzitter van het Strategisch Platform Insecten. Ze geeft een volledig overzicht van de principes en aandachtspunten om zelf van start te gaan met insectenkweek. Je krijgt onder meer een blik op de wetgeving, de productiesystemen, het oogsten, de bewaring, de verwerking, de verpakking, de bedrijfsvoering en het dierenwelzijn.

Wereldwijd worden dagelijks miljoenen insecten gegeten. Ook in Europa zien we verschillende initiatieven opduiken, al blijft de markt momenteel nog zeer klein. Deze handleiding wil een gids zijn voor beginnende en meer ervaren insectenkwekers én –verwerkers. De kennis en expertise uit onderzoeksprojecten, beleid, en eigen ervaring van kwekers zit verspreid over verschillende instellingen en bedrijven. Het Strategisch Platform Insecten (SPI) zorgt voor informatie- en kennisoverdracht tussen alle relevante partners inzake onderzoek, beleid en sector met betrekking tot insecten. Met deze handleiding wil het SPI de beschikbare kennis en expertise ook breder gaan verspreiden en zo een houvast bieden voor insectenkwekers en –verwerkers.

Want de uitdagingen zijn groot: Zowel vanuit het beleid als de maatschappij groeit de aandacht voor duurzame voeding en circulaire voedingssystemen. Hierdoor groeit enerzijds de druk binnen Europa om de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit te verhogen. In realiteit komt dit vooral neer op het zoeken naar alternatieven voor de ‘klassieke’ dierlijke producten in onze voeding, en voor soja of vismeel in diervoeders. Hierbij komt de kweek van insecten in beeld als bron van hoogwaardig dierlijk eiwit voor humane en dierlijke voeding. Bovendien bevatten ze ook andere waardevolle nutriënten zoals vetten, chitine, vitaminen en mineralen. Binnen de Green Deal eiwitshift op ons bord wordt ernaar gestreefd om de huidige consumptieverhouding dierlijke/plantaardige eiwitten te veranderen. Tegen 2030 wordt gestreefd naar een verhouding van 60% plantaardige eiwitbronnen en 40% dierlijke eiwitbronnen, terwijl dit op vandaag nog omgekeerd is. Dierlijke eiwitten kunnen deels vervangen worden, zowel in veevoeder als in mensenvoeding, door insecteneiwitten.

Anderzijds biedt insectenkweek kansen voor de vele reststromen die Europa moet verwerken. In een klimaat waarin grondstoffen rationeel worden gebruikt, krijgt afval een tweede leven. Afval wordt reststroom en deze stroom wordt een nieuwe grondstof. Insecten hebben de capaciteit om laagwaardige reststromen om te zetten in hoogwaardige toepassingen in de humane voeding, diervoeder of industriële toepassingen. Zo worden laagwaardige stromen opgewaardeerd tot hoogwaardige eiwitten, vetten en vezels. Hierdoor kunnen insecten een belangrijke nieuwe schakel vormen in de keten naar een circulaire economie. Al moet dit binnen een strikt wettelijk kader gebeuren dat de (voedsel)veiligheid te allen tijde garandeert.

Meer info

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij 

VIVES hogeschool

Thomas Sprangers | GSM 0498 33 20 21 | thomas.spranghers@vives.be
Evert Vanneste | GSM 0498 33 20 21 | evert.vanneste@vives.be 

Deze brochure wordt u aangeboden door het Strategisch Platform Insecten, VIVES Hogeschool en Thomas More Hogeschool.

Strategisch platform insecten Vives Hogeschool  Thomas More Hogeschool

Gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Gerelateerde publicaties

In­sec­ten als voe­ding en voe­der: een stand van zaken (2015)

Sinds enkele jaren is er in Europa en België een groeiende interesse om insecten te gebruiken voor toepassingen in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren en in de verwerking van organische reststromen. Het rapport geeft een overzicht van het lopende onderzoek naar de kweek van insecten in België, geeft een beeld van de commerciële bedrijven die met insectenteelt bezig zijn en somt de knelpunten op.

Lees dit rapport op het bestelloket van Vlaanderen: Insecten als voeding en voeder: een stand van zaken

Delen: