Doelgericht verlengen levensduur melkvee

Korte samenvatting

Bedrijfsoptimalisatie gaat samen met de beperking van methaan per geproduceerde eenheid melk. Via de verlenging van de productieve levensduur van melkvee immers, combineert dit project de baten voor het klimaat en het economisch aspect voor de veehouder.

Voor de te optimaliseren aspecten van het veemanagement focussen we ons op transitiemanagement en jongvee opfok. Via gerichte doelstellingen op maat van het melkveebedrijf zetten we in op de stapsgewijze optimalisatie.

Gedetailleerde samenvatting

De levensduur van de melkveestapel hangt af van het uitvalrisico van de koeien in elke lactatie. Dat risico wordt bepaald door drie factoren: de koe, de boer en de leefomgeving. Die verschillen per bedrijf en dat betekent dat de haalbare levensduurverlenging bedrijfsspecifiek is.

Via de verlenging van de productieve levensduur van melkvee combineert dit project de baten voor het klimaat - reductie van de methaanuitstoot/eenheid melk - en het economisch aspect voor de veehouder.

Voor de te optimaliseren aspecten van het veemanagement focussen we op transitiemanagement en jongvee opfok.

Via gerichte doelstellingen op maat van het melkveebedrijf zetten we in op de stapsgewijze optimalisatie.

Concreet worden met dit project volgende doelstellingen beoogd:

 • De problematiek van broeikasgassen uit de doeken doen en duiden aan melkveehouders en erfbetreders. In de praktijk is het zo dat zowel veehouders als adviseurs het belang inzien van de reductie van methaanemissie, maar tegelijkertijd blijkt het dat ze het een heel complexe materie vinden en de informatievoorziening niet voldoende of niet duidelijk genoeg is.
 • De Vlaamse melkveehouders laten zien/voelen hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op de broeikasgasemissie op hun melkveebedrijf. Concreet zullen de volgende 4 scenario’s: 1) verhogen van productief leven met hogere levensproductie, 2) verhogen van productief leven bij gelijke levensproductie, 3) verhogen van de levensproductie door efficiëntieverhoging en 4) een jongere leeftijd eerste afkalving, worden doorgerekend.
 • Melkveehouders voor de verhoging van de levensduur en -productie van hun veestapel. Het streven naar een hogere leeftijd van de veestapel staat gelijk aan het streven naar probleemloze koeien. Concreet zal op de Vlaamse bedrijven het volgende gedemonstreerd worden:
  • Adviesaanpak voor de verhoging van de levensduur van melkvee in Vlaanderen.

   Een doelgerichte aanpak ondersteunt de implementatie van de verlenging van de levensduur van melkvee door de planmatige opvolging en bijsturing van het strategisch en operationeel melkveemanagement. Deze aanpak werkt volgens het Plan-Do-Check-Act principe en werd in Nederland ontwikkeld. Ze helpt melkveehouders efficiënt en gestructureerd te werken aan het verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur van melkvee.
  • Implementatie optimalisatie jongvee opfok:

   Het streven is om vaarzen op 24 maanden leeftijd te laten afkalven, waarbij ze voldoende ontwikkeld (gewicht en ontwikkeling uierweefsel) zijn om ingezet te worden als productieve koe en een lang productief leven kunnen hebben.
  • Implementatie optimaal transitiemanagement:

   Het terugdringen van stofwisselingsproblemen rondom afkalven heeft een gunstig effect op de weerstand van de dieren en zal leiden tot een langere levensduur en een hogere levensproductie en dus minder uitval door het herkalven. Niet alleen mastitis, baarmoederontsteking, opgehouden nageboorte of slepende melkziekte hebben hun oorsprong in de transitiefase. Ook structurele problemen met de vruchtbaarheid of zelfs klauwproblemen kunnen met goed transitiemanagement worden voorkomen.

Voorgaande zullen we onder meer sensibiliseren door uitwisseling tussen melkveehouders onderling, door hen samen te brengen in lerende netwerken, door het begeleiden van 3 praktijkbedrijven via de PDCA-aanpak voor wat betreft transitiemanagement en jongvee opfok en via het sensibiliseren. We zullen de opgedane kennis ook uitdragen door demonstratie op voorbeeldbedrijven die goed scoren op meerdere aspecten van hun veemanagement en die een oudere dan het Vlaams gemiddelde  veestapel hebben.

We zullen melkveehouders en erfbetreders ook tonen welk effect een hogere levensduur op de kengetallen van het melkveebedrijf kunnen hebben: door de broeikasgasreductie te simuleren en de kosteneffectiviteit weer te geven.

We zullen protocollen met betrekking tot veemanagement en fiches voor toepassen van PDCA-aanpak uitwerken en bundelen. Deze zijn dan klaar voor gebruik door de melkveehouders al dan niet in samenwerking met de erfbetreder (adviseur, veearts, …) van het bedrijf.

De kennis in verband met methaan en de reductiemogelijkheden, de impact van een verhoogde levensproductie en levensduur op de broeikasgasemissie enerzijds en het optimaal transitiemanagement, de implementatie van de verbeterde jongvee opfok en de opgedane ervaringen over de introductie PDCA-aanpak op de melkveebedrijven anderszijds, zullen we bundelen tot een handige brochure die wordt verdeeld tijdens de 3 afsluitende studiedagen en die digitaal zal ter beschikking gesteld worden op de website van het Departement Landbouw & Visserij en de websites van de partners.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 01/04/2017 tot 31/03/2019 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: Inagro, Hooibeekhoeve, ILVO

Meer info?

Inagro vzw

Isabelle Vuylsteke

Tel. 051 27 32 21 - isabelle.vuylsteke@inagro.be

www.inagro.be

Delen: