Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens

Korte samenvatting

Dit demonstratieproject wil de Vlaamse vleeskuikenhouders bewust maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij  en de voordelen die dit kan opleveren binnen het dagelijks management (continue monitoring van vleeskuikens) en de competitiviteit binnen de Europese vleeskuikenhouderij. Verder is het de bedoeling dat vleeskuikenhouders kunnen leren uit het gebruik van geluidsanalyse bij vleesvarkens en dat varkenshouders kunnen leren uit de kennis opgedaan in dit project.

Gedetailleerde samenvatting

Het doel van dit demonstratieproject is om de Vlaamse vleeskuikenhouders bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij  en de voordelen die dit kan opleveren binnen het dagelijks management en de competitiviteit binnen de Europese vleeskuikenhouderij. Vleeskuikenhouders kunnen ook leren van elkaar in de trainingsmomenten, discussie- studie en demodagen. Binnen het consortium is het de bedoeling dat vleeskuikenhouders kunnen leren uit het gebruik van geluidsanalyse bij vleesvarkens in het demonstratieproject “Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens” en dat varkenshouders kunnen leren uit de kennis opgedaan in dit project.

Het project kan opgedeeld worden in 2 delen. In de eerste plaats omvat het de korte termijndoelstellingen en anderzijds omvat het doelstellingen op langere termijn.

1. Doelstellingen korte termijn

Het project wil een bijdrage leveren in de verspreiding van de wetenschappelijke inzichten inzake het gebruik van precisieveehouderij meer bepaald de beeldtechnologie in de vleeskuikenhouderij zowel naar de productiebedrijven als naar veeartsen, veevoederbedrijven, slachthuizen, controle-instanties enz..

Concreet wil het consortium de resultaten van het EU-PLF project vertalen naar de praktijk in Vlaanderen en de tools die in dit project werden ontwikkeld promoten naar de praktijk toe.

Het demonstratieproject wil praktisch toepasbare methoden demonstreren aan de diverse doelgroepen. Met gebruik van PLF-technolgie wil het project arbeid zo efficiënt mogelijk inzetten en daarnaast aan dierenwerlzijns- en gezondheidsmonitoring doen.

Door de uitwisseling van ervaringen tussen producenten en sectoren onderling, wil het project de kennis inzake PLF-technologie verhogen .

 Zo wil de projectgroep dat alle spelers uit de sector zich bewust worden van de voordelen van technologie gebruik en van hun verantwoordelijkheid in welzijns- en gezondheidsmanagement op een bedrijf. Het demonstratieproject moet aantonen of de resultaten en bevindingen, die ervaren werden in het Europees EU-PLF project, ook in Vlaanderen gelden. In Vlaanderen kunnen ook andere voor- of nadelen aan het licht komen. Een belangrijke vraag is welke waarde deze PLF-technologie kan bieden aan de Vlaamse veehouder met het oog op een duurzame veehouderij.

2. Doelstellingen lange termijn

In de afgelopen jaren is het aantal dieren per bedrijf toegenomen en dit zal verder blijven stijgen in de toekomst. Hierdoor is het onmogelijk geworden voor de boeren, bedrijfsvoorlichters en dierenartsen om grote groepen te observeren op een frequente basis. De eYenamic maakt een snelle detectie van problemen en aanpassingen in het management mogelijk. Aangezien een groot aantal parameters wordt beïnvloed door een goed bedrijfsmanagement, betekent dit een directe impact op technische en economische kengetallen van een bedrijf zoals groeicijfers, voederconversies, arbeidsuren , uniformiteit, voetzoollaesies, etc.

Op jaarbasis worden er in Vlaanderen zo een 27 miljoen vleeskuikens geproduceerd (cijfers BB). Dit is toch een zeer belangrijk deel van onze landbouwproductie in Vlaanderen. We moeten ervoor zorgen dat deze productie verder mogelijk blijft in Vlaanderen en dat de schaalvergroting haalbaar blijft voor de vleeskuikenhouders om te kunnen concurreren op een wereldmarkt..

Met de eYenamic als PLF technologie voor vleeskuikens is een praktijkrijp antwoord beschikbaar voor het vroegtijdig constateren van managementproblemen in de stal (aanpassingen lichtschema, tocht, nat strooisel, defecten voer en waterleidingen, …). Deze verbeterde, snellere en continue observatie van de dieren, laat de producent toe om onmiddellijk actie te ondernemen. Dit is een makkelijk te gebruiken, geautomatiseerd controle-instrument voor de boer, bedrijfsvoorlichter en dierenarts om in hun dagelijkse beslissingen te helpen bij de bedrijfsvoering. Op basis van objectieve gegevens kan men  sneller en nauwkeuriger acties ondernemen, waardoor het mogelijk wordt productieverliezen te beperken. Via deze technologie kunnen problemen eerder worden gedetecteerd en de bedrijfsvoering kan hieraan worden aangepast, ook het welzijn van de dieren kan worden ingeschat. Zo is de technologie in staat om op ieder moment na te gaan hoeveel kg vleeskuikens er per m2 wordt gehouden. Een goed management heeft dus een beter dierenwelzijn en een betere diergezondheid tot gevolg.

Verder wordt er een link gelegd met de varkenssector. De PLF geluidstechnologie die praktijkrijp is in deze sector zal worden toegelicht aan de vleeskuikensector. De mogelijkheden van deze technologie binnen de sector zullen worden voorgelegd en bediscussieerd. Andersom zullen ook de mogelijkheden van beeldmonitoring in de varkenssector worden voorgesteld. Gelet op de productie van 27 miljoen vleeskuikens en 6 miljoen varkens cijfers (AMS), is dit een zeer belangrijk deel van de landbouwproductie in Vlaanderen.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 01/06/2017 tot 31/05/2019 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: Proefbedrijf Pluimveehouderij, KU Leuven, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), VIVES Hogeschool, Fancom BV

Meer info?

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Sofie Cardinaels

Tel. +32 14 56 28 72 - sofie.cardinaels@provincieantwerpen.be

Delen: