Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens

Korte beschrijving

‘Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleesvarkens’ biedt een antwoord op vroegtijdige managementproblemen op het vlak van welzijn en gezondheid in de stal. Op basis van objectieve gegevens kan men sneller en nauwkeuriger acties ondernemen waardoor het mogelijk wordt productieverliezen te beperken.

Gedetailleerde beschrijving

Het doel van dit demonstratieproject is om de Vlaamse varkenshouders bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij en de voordelen die dit kan opleveren binnen het dagelijks management (namelijk continue monitoring van de vleesvarkens) en de competitiviteit binnen de Europese varkenshouderij. Binnen het project kunnen varkenshouders ook leren van elkaar in de trainingsmomenten, discussie- studie- en demodagen. Binnen het consortium is het ook de bedoeling dat varkenshouders kunnen leren uit het complementaire demonstratieprojectvoorstel “Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskippen” en dat pluimveehouders kunnen leren uit de kennis opgedaan in dit demonstratieproject.

Het project wil een bijdrage leveren aan de verspreiding van de wetenschappelijke inzichten inzake het gebruik van precisieveehouderij.  Meer bepaald de geluidstechnologie naar de praktijkbedrijven in de varkenshouderij evenals naar de omkaderende diensten en instellingen (dierenartsen, veevoederbedrijven, slachthuizen, controle-instanties enz.).

Concreet wil het consortium de resultaten van het EU-PLF project vertalen naar de praktijk in Vlaanderen en de tools die in dit project werden ontwikkeld promoten naar de praktijk toe.

Het project wil praktisch toepasbare methoden aanreiken aan de diverse doelgroepen om met gebruik van smartfarming arbeid zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten op praktijkbedrijven. En daarnaast aan dierenwelzijns- en gezondheidsmonitoring te doen, het gebruik van antibiotica terug te dringen en indien mogelijk zoveel mogelijk het gebruik van antibiotica te voorkomen.

Het project wil de kennis van de varkenshouders inzake het gebruik van smartfarming technologie verhogen, ondermeer door het organiseren van uitwisseling van ervaringen tussen varkenshouders en de sector.

Tenslotte wil de projectgroep dat alle spelers uit de sector zich bewust worden van de voordelen van technologie gebruik voor het management van een bedrijf. Door snel in te grijpen bij signalen van gezondheidsproblemen kunnen er minder middelen op een efficiëntere manier ingezet worden.Het demonstratieproject moet aantonen of de resultaten en bevindingen, die ervaren werden in het Europees EU-PLF project, ook in Vlaanderen gelden. In Vlaanderen kunnen ook andere voor-of nadelen aan het licht komen. Een belangrijke vraag is welke waarde deze PLF-technologie kan bieden aan de Vlaamse veehouder met het oog op een duurzame veehouderij.

Met de hoestmonitor als smartfarming technologie voor varkens is een praktijkrijp antwoord beschikbaar op het vroegtijdig constateren van ademhalingsziektes, door gebruik te maken van de geluiden die varkens maken. Deze verbeterde, snellere en continue observatie van de dieren, kan het gebruik van medicijnen terugdringen. Deze technologie biedt een makkelijk te gebruiken, geautomatiseerd controle-instrument voor de varkenshouder, de bedrijfsvoorlichter en de dierenarts om in hun dagelijkse beslissingen te helpen bij het managementproces. Op basis van objectieve gegevens kan men sneller en nauwkeuriger acties ondernemen om het groeiproces te optimaliseren en te zorgen voor een beter economisch resultaat. Via deze technologie kunnen ziekten eerder worden gedetecteerd en kunnen dieren worden behandeld op individuele basis, in plaats van met de groep behandelingen. Op deze wijze kan het gebruik van antibiotica worden verminderd en kan op een duurzamere manier aan varkenshouderij worden gedaan. Dit is één van de belangrijkste drijfveren van dit project namelijk de bezorgdheid over de volksgezondheid, meer in het bijzonder het oprukken van multiresistente bacteriën en de gevaren van het verdwijnen van bruikbare geneesmiddelen tegen deze reële bedreigingen. De intensieve veehouderij beseft terdege de verantwoordelijkheid van de sector in dit thema en wil door middel van dit project bijdragen aan een duurzame aanpak ervan.

Een tweede doelstelling van het project is het handhaven van de competitiviteit van de vleesvarkenssector in Vlaanderen tegenover de rest van de wereld. Om economische redenen is het aantal dieren per bedrijf de afgelopen jaren toegenomen en dit zal mogelijks verder blijven stijgen in de toekomst. Als gevolg van deze trend, is het onmogelijk geworden voor de varkenshouders, de bedrijfsvoorlichters en dierenartsen om constant grote groepen varkens te observeren. Snelle detectie en identificatie van infecties is dan ook uiterst belangrijk. Aangezien een groot aantal parameters worden beïnvloed wanneer een ziekte de kop op steekt in een groep dieren betekent dit een directe impact op technische en economische kengetallen van een bedrijf zoals groeicijfers, voederconversies, de medicatiekosten, arbeidsuren, mager vlees percentages, homogeniteit van de groep, rondes per jaar, longletsels, etc.

Gelet op het feit dat er in Vlaanderen ongeveer 11 miljoen varkens geslacht worden op jaarbasis (cijfers AMS) en dit toch een zeer belangrijk deel is van onze landbouwproductie in Vlaanderen moeten we ervoor zorgen dat deze productie verder mogelijk blijft in Vlaanderen en dat de Vlaamse varkenshouders kunnen blijven concurreren op een wereldmarkt. Daarnaast is er de maatschappelijke druk tot antibioticavrij vlees waardoor het reduceren van antibioticumgebruik een belangrijk concurrentie-instrument is op wereldvlak. In deze ontwikkeling kan de Vlaamse vleesvarkenssector niet achterwege blijven gelet op het grote economische belang van de sector en het grote aandeel in de Belgische uitvoer.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 01/06/2017 tot 31/05/2019 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: VIVES Zuid, KU Leuven, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), Sound Talks, Proefbedrijf Pluimvee, Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en dierenartsen

Meer info?

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Roeselare - Expertisecentrum Dier

Isabelle Degezelle

Tel. 0494 15 62 14 | isabelle.degezelle@vives.be

Delen: