Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Koning Albert II-Laan 15, bus 360 - 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
e-mail: info@lv.vlaanderen.be

Administrateur-generaal: Patricia De Clercq

Op deze pagina:

Opdrachten

Samen met de minister stippelt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het agentschap voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het agentschap ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Structuur

Het agentschap wordt geleid door de administrateur-generaal en bestaat uit de volgende subentiteiten:

 • secretariaat-generaal
 • afdeling Adviseren, Beleid, Creëren en Onderbouwen
 • afdeling Landbouwsteun en Productkwaliteit
 • afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
 • afdeling Digitalisering en Organisatie

Het agentschap heeft een hoofdzetel in Brussel en diensten in Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Leuven.

Organogram Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Missie

Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen

Hierbij kiezen we voor:

 • Vlaanderen: We werken in functie van onze verschillende klanten: maatschappij, landbouwers, landbouwsector, overheden, visserijsector, burger, consument, … Een aantal van deze klanten zijn prioritair, waaronder natuurlijk de professionele landbouwer en visser. Via de uitvoering van het EU-beleid ondersteunen we deze maximaal.
 • (H)eerlijk en eerlijk voedsel: We zijn ervan overtuigd dat we in Vlaanderen lokaal (h)eerlijk en gezond voedsel kunnen produceren, voedsel dat aan alle kwalitatieve en veiligheidseisen voldoet. Daarvoor hebben we een sterke en innovatieve landbouwsector nodig die kan inspelen op de toekomstige eisen en verwachtingen van de burger en consument. 
  Om dit te kunnen realiseren is het essentieel dat de landbouwer/visser een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de landbouwer om zijn product te produceren. We zoeken ook mee naar en ondersteunen meerwaarde-creatie doorheen de hele keten. Samenwerking moet daarbij één van de belangrijke katalysatoren zijn.
 • dynamiek: Vooruit! We willen een sector die leeft, die vooruitgang boekt op verschillende vlakken, die innovatieve ideeën, producten en projecten voortbrengt en in die zin ook 'vooruit(strevend)' is. Innovatie en ondernemerschap zijn hierbij kernideeën. We ondersteunen innovatieve projecten en zorgen voor de verdere verspreiding van kennis en resultaten.
  Maar ook als Agentschap Landbouw en Zeevisserij willen we vooruit en willen we vooruitstrevend zijn; we willen ook zelf dynamisch zijn en innovatieve ideeën en processen ontwikkelen en doorvoeren.

Bekijk het animatiefilmpje over de missie van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Visie

We bouwen aan een economisch weerbare en klimaatslimme landbouw en zeevisserij. We zoeken daarbij ook naar innovatieve oplossingen en verbinden landbouwers en vissers met de voedselbewuste consument.

De missie en visie vind je terug in de vijf grote beleidsthema's: klimaat, voedsel, innovatie, economie, ruimte voor landbouw. Deze worden hieronder kort toegelicht:

 • klimaat: we ondersteunen de evolutie naar klimaatslimme en robuuste landbouw door het beleid klimaatcompatibel te maken en te zoeken naar oplossingen. Op deze manier geven we richting aan de sector en ondersteunen we de sector bij de implementatie van het klimaatbeleid.
 • voedsel: we ondersteunen een voedselproductie in een eerlijk en circulair systeem, toegespitst op de productie van gezonde voeding. Eerlijk, kwaliteitsvol en met respect voor elke schakel in de keten, met respect voor de planeet en met respect voor de diversiteit in productie, consumentenvoorkeur, … We verbinden stakeholders en beleidsmakers met het oog op een gedragen Vlaams voedselbeleid.
 • innovatie: het agentschap promoot, begeleidt en ondersteunt ondernemerschap en innovatie om de economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen te kunnen aangaan.
 • economie: het agentschap gaat voluit voor een eerlijke vergoeding van Vlaamse land- en tuinbouwers en vissers voor de duurzame productie van hun kwaliteitsvolle producten.
 • ruimte voor landbouw: we streven ernaar dat landbouwers kunnen beschikken over voldoende kwaliteitsvolle gronden dichtbij het erf en over voldoende uitbreidingsmogelijkheden, naast een agrarische reconversie van de vrijgekomen sites.

Vragen over missie of visie? Contacteer ons gerust!

Waarden

Voor elke collega van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij gelden de volgende waarden:

 • openheid: open dialoog
 • vertrouwen: op ons kan je rekenen!
 • wendbaarheid: veerkrachtig in een veranderende omgeving
 • daadkracht: durven beslissen en samen consequent vooruit

Deontologische code

Binnen het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dragen we integriteit hoog in het vaandel. Kort gezegd betekent integriteit voor ons het correct omgaan met mensen én met middelen door iedereen (van de top tot het operationele niveau). Dit is eveneens in lijn met de vier waarden van ons agentschap: daadkracht, openheid, vertrouwen & wendbaarheid.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan onze deontologische code:

 

In deze code vindt u terug wat er van elk van onze medewerkers verwacht mag worden. We hopen dat elke samenwerking met onze klanten steeds vlot kan verlopen en dat we mogen rekenen op een goede samenwerking. Heeft u toch een klacht over hoe de samenwerking is verlopen, kan u een klacht indienen.

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit:

 • de afdelingshoofden;
 • de strategische functies:
  • de informatieveiligheidsconsulent;
  • de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de woordvoerder;
  • het hoofd van het betaalorgaan;
 • het team Beleidscoördinatie;
 • het team Juridische beleidsondersteuning.

Opdrachten

De informatieveiligheidsconsulent

 • de administrateur-generaal adviseren, op haar verzoek of op eigen initiatief, over alle aspecten van informatieveiligheid die betrekking hebben op het agentschap;
 • rapporteren aan de leden van de directieraad op verzoek van de administrateur-generaal;
 • specifieke opdrachten uitvoeren die hem worden toevertrouwd, onder andere in het kader van de conformiteitscertificatie ten opzichte van de ISO-standaard rond informatieveiligheid.

De woordvoerder

 • alle contacten met de pers en met de woordvoerder van het kabinet coördineren en opvolgen;
 • de rol van enig aanspreekpunt voor de pers vervullen. Bij crisiscommunicatie verdelen de woordvoerder en de administrateur-generaal, in haar functie van crisismanager, de taken;
 • overleg plegen over alle niet-dossiergebonden communicatie, zowel intern als extern;
 • een coördinerende rol vervullen binnen het beleidsdomein voor communicatiewerking en -beleid.

De functionaris voor gegevensbescherming voert de taken uit zoals bepaald in de artikelen 37, 38 en 39 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het secretariaat-generaal bestaat uit de afdelingshoofden, de strategische functies: de informatieveiligheidsconsulent;de functionaris voor gegevensbescherming;de woordvoerder;het hoofd van het betaalorgaan;het team Beleidscoördinatie; het team Juridische beleidsondersteuning.
Delen: